O F E R T A - bip.poznan.pl

advertisement
załącznik nr 1
ZP/05/2017
FORMULARZ OFERTOWY
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Miasto Poznań
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
Ul. Gdyńska 46/50
61-016 Poznań
A. Dane Wykonawcy
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy.........................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym:
……………………………………………………………………………………………………………………....
Faks: ………………………………………………………………………………………………………..………
e-mail: ………………..…………………………………………………………………………………………….
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………….
B. Oferowany przedmiot zamówienia
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na:
dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparki
kołowej o krótkim promieniu zataczania, tzw. kompakt dla Zakładu Robót
Drogowych przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu
Oferujemy wykonanie dostawy w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparki
kołowej marki …………………. model ……………… o krótkim promieniu zataczania, tzw.
kompakt dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu marki, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami
współczesnej wiedzy technicznej oraz parametrami technicznymi określonymi w formularzu
parametrów technicznych, za następującą cenę za całość zamówienia:
Tabela nr 1
Cena wraz z podatkiem VAT (PLN)
1
(Należy wpisać wartość całkowitego kosztu leasingu z tabeli nr 2 wiersz 5 kolumna 9)
………………………PLN
załącznik nr 1
ZP/05/2017
Na zaoferowaną koparkę kołową udzielam Zamawiającemu
12 / 24 / 36* miesięcznej
gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru bez uwag.
* należy pozostawić jedną z liczb, zaznaczyć jedną z liczb lub przekreślić zbędne liczby
Zamówienia zrealizuję w okresie od dnia zawarcia umowy do 90 dni, przy czym oferuję skrócenie
terminu realizacji o:
0 / 5 / 10 dni*
* należy pozostawić jedną z liczb, zaznaczyć jedną z liczb lub przekreślić zbędne liczby
Wykonawca zapewnienie autoryzowanego serwis gwarancyjny i pogwarancyjnego w miejscowości
…………….… przy ulicy, który jest czynny w godzinach …………….
Odległość autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i serwisu pogwarancyjnego od siedziby
Zamawiającego wynosi: ……………………… km
C. Oświadczenia
 zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń
oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,
 uważam się za związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,
 w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 wadium
w kwocie ………………………………… PLN zostało wniesione w dniu
...........................................
w
formie
……….............................................................................................................................................
 bank
i
nr
konta,
na
które
zostanie
zwrócone
wadium
(jeżeli
dotyczy)
......................................................................................................................................................
D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia


akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuje się podpisać w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia)
osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest
……………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………… telefon ……………………………………….…
E. Spis treści
Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr .................... do nr ...................
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ...............................................................................................
2/ ...............................................................................................
3/ ...............................................................................................
załącznik nr 1
ZP/05/2017
4/ ...............................................................................................
5/ ...............................................................................................
6/ ...............................................................................................
7/ ...............................................................................................
F. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
Tak
Nie
(właściwe zaznaczyć)
Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
G. Oświadczenie dotyczące podanych informacji
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji
pieczęć Wykonawcy
data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
załącznik nr 1
ZP/05/2017
FORMULARZ CENOWY
Tabela nr 2
1.
1
2
3
4
5
Cena
jednostkowa
netto
6
% wartości
przedmiotu
zamówienia
7
8
L.p.
Wskaźniki
cenowe
Ilość
j.m.
1
Opłata wstępna
(inicjalna)
1
szt.
zł
25 %
zł
zł
zł
2
Rata leasingowa
czysta
(stała rata)
35
m-cy
zł
2%
zł
zł
zł
3
Opłata końcowa
(wykup)
1
Szt.
zł
zł
zł
4
Ubezpieczenie
AC, NW i OC
( w pełnym
zakresie na 36 m
– cy)
1
szt.
zł
zł
zł
5
Wartość
netto
9
VAT
w zł
Wartość brutto
1%
3
(wartości
początkowej
przedmiotu leasingu)
Suma:
całkowity koszt leasingu
(Zawiera wszystkie opłaty: opłata wstępna (inicjalną), wszystkie
miesięczne stałe opłaty leasingowe w ciągu całego okresu trwania
leasingu wraz z kwotą wykupu i ubezpieczeniem)
pieczęć Wykonawcy
Wartość netto
zł
VAT w zł
Wartość brutto
zł
data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy
załącznik nr 1
ZP/05/2017
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Tabela nr 3
Oferowane parametry techniczne
Lp.
Nazwa parametru
Minimalne wymagania
technicznej
Rok produkcji
2017
TAK
4
koparka kołowa
spełniająca wymagania
pojazdu dopuszczonego
do poruszania się po
drogach publicznych
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami ustawy Prawo
o Ruchu Drogowym
masa eksploatacyjna
maszyny
tylny promień zataczania
5
silnik
6
7
blokada mechanizmu
obrotu
wysięgnik
8
Prędkość jazdy
1
2
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
system hydrauliczny
umożliwiający
dostosowanie wydajności
układu hydraulicznego do
bieżącego
zapotrzebowania
układ hydrauliczny
instalacja niskiego
ciśnienia do
hydraulicznej łyżki
skarpowej
instalacja do
hydraulicznego
szybkozłącza
koparkowego
fabryczny system
centralnego smarowania
czujniki kontrolne pracy
podzespołów maszyny
błotniki kół przednich i
tylnych
kabina spełniająca
wymagania konstrukcji
ochronnej ROPS i FOPS
z pneumatycznym
fotelem operatora
poziom hałasu w kabinie
długość transportowa
koparki
szerokość koparki bez
od 16500 kg do 18500 kg
max do 1750 mm
wysokoprężny turbodoładowany o minimalnej
mocy 105 kW do 120 kW, spełniający normę
emisji spalin Tier4
TAK
dwuczęściowy o długości w przedziale od 2 m
do 2,5 m
do 35 km/h
TAK
zasilany pompą o wydajności min 275 l / min
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
do 71dB
max do 8200mm
max 2600 mm
(należy wpisać konkretny parametr techniczny, a
w pozycjach gdzie w SIWZ wpisano TAK należy
wpisać TAK lub NIE. Wpisanie „zgodnie z SIWZ”
lub „zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”
lub innego sformułowania z którego nie będą
wynikały konkretne dane techniczne spowoduje
odrzucenie oferty)
załącznik nr 1
ZP/05/2017
20
rozłożonych podpór
pełne oświetlenie
drogowe, lampa
ostrzegawcza, tablica
wyróżniająca, sygnał,
cofania, skrzynka
narzędziowa
Osprzęt:
21
wymagania dodatkowe
TAK
- przedni lemiesz
- podpory tylne
- łyżka kopiąca z zębami o szerokości min. 800
mm do 1200 mm
- łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna o
szerokości 1800 mm
- szybkozłącze hydrauliczne z hakiem
a)
Wykonawca udzieli gwarancji na
oferowaną koparkę na min 12
miesięcy;
b)
dostawa koparki do siedziby
Zamawiającego w cenie zakupu,
c)
wraz z koparką Wykonawca
dostarcza „Deklarację zgodności z
CE” na oferowaną koparkę
d)
Wykonawca zapewni autoryzowany
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
serwis stacjonarny i mobilny,
e)
Wykonawca zapewnia autoryzowany
serwis gwarancyjny i serwis
pogwarancyjny w odległości max 50
km poza granicami administracyjnymi
miasta Poznania. W przypadku
położenia punktu serwisu więcej niż
50 km poza granicami
administracyjnymi miasta Poznania
koszty dojazdu, transportu do siedziby
serwisu pokrywa Wykonawca,
f)
oferowana maszyna musi być
wyposażona w klimatyzację kabiny,
radio oraz pakiet podstawowy
składający się z gaśnicy, trójkąta
ostrzegawczego oraz instrukcji
obsługi w języku polskim i katalogu
części zamiennych,
g)
Wykonawca przeprowadzić szkolenie
z zakresu budowy i obsługi koparko –
ładowarki na miejscu w siedzibie
Zamawiającego. Liczba osób
(operatorów) biorących udział w
szkoleniu: 2 osoby Czas trwania
szkolenia: 4 godziny w terminie
ustalonym z Zamawiającym.
22
pieczęć Wykonawcy
data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Download