o*wiadczenie - Platforma zakupowa ENERGA

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
Postępowanie nr P/1/AZU/00034/12
OFERTA
w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej dotyczącej
udzielania Zamówień Realizacyjnych na:
dostawę Infrastruktury Pośredniczącej w technice 3GPP i CDMA oraz świadczenie
usług transmisji danych w technice 3GPP i CDMA
Wykonawca 1
/pełna nazwa/ …………………………………………………………………………
adres:
/adres do korespondencji / ……………………………………………………….…
NIP,
……………………………………..
REGON
……………………………………
reprezentowany przez zarząd/ ………………../pełnomocnika Wykonawcy/ pełnomocnika Wykonawców
wspólnie uczestniczących w Postępowaniu:2
Przedstawiciel 3
/pełna nazwa lub imię i nazwisko/ ……………………………………………………
adres:
/adres do korespondencji / ……………………………………………………….…
Adres e-mail:
…………………………………………………
Telefon:
………………………………………………….
Fax:
………………………………………………
1. Działając w imieniu wskazanego(-ych) wyżej Wykonawcy (-ów), uczestniczącego (-ych) w postępowaniu
prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej dotyczącej udzielania Zamówień Realizacyjnych na
dostawę Infrastruktury Pośredniczącej w technice 3GPP i CDMA oraz świadczenie usług transmisji
danych w technice 3GPP i CDMA prowadzonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów
dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, składam niniejszą Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Oświadczam, że:
1) Wykonawca (-y) uzyskał (-li) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty,
2) Wykonawca (-y) zapoznał (-li) się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Wykonawca (-y) spełnia (-ją) wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
4) Wykonawca (-y) ……………………………4.spełnia (-ją) warunki udziału w tym postępowaniu określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
_____________________________________
(pieczęć imienna i podpis osoby
W zależności od liczby Wykonawców uczestniczących w Postępowaniu należy dodać stosowne pozycje.
Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić zapis.
3 W zależności od liczby przedstawicieli należy dodać stosowne pozycje.
4 Nazwa Wykonawcy (-ów)
1
2
Formularz Oferty
ENERGA-OPERATOR SA
1/5
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
Postępowanie nr P/1/AZU/00034/12
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
5) nie zachodzą w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy ……………………………5.
podstawy do wykluczenia, o których mowa w Ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia; 6
6) Wykonawca (-y) akceptuje (-ą) wzory Umów – Ramowej i Realizacyjnej, stanowiące odpowiednio
Załącznik nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje (-ją) się, w
przypadku wyboru jego (ich) Oferty, do zawarcia Umowy Ramowej na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
7) Wykonawca (-y) uważa (-ją) się za związanego (-ych) niniejszą Ofertą przez 90 dni od upływu
terminu składania Ofert,
3. Oświadczam, że oddzielnym załącznikiem do Oferty (niepołączonym z pozostałą częścią Oferty) jest
dokument zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i zastrzegam, że informacje
zawarte w tym dokumencie nie mogą być ujawniane. Dokument ten zawiera następujący rodzaj
informacji7:
1.
-
_____________________
2.
-
_____________________
3.
-
_____________________
Dokument zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa składa się z ……..
ponumerowanych kolejno stron.
4. Załącznikami do niniejszej Oferty są:
1) Załącznik nr 1 –……………………..
2) ………………………………………………
5. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.
6. Oferujemy wykonanie Zamówień Realizacyjnych za wynagrodzenie nie wyższe niż opisane w poniższej
tabeli:
Uwaga: W przypadku korzystania z edytowalnej, elektronicznej wersji formularza, należy wypełnić pola
oznaczone żółtym kolorem, W takim przypadku pola oznaczone kolorem zielonym wyliczane są
automatycznie.
W przypadku korzystania z papierowej wersji formularza, należy wypełnić pola oznaczone żółtym
kolorem oraz wyliczyć i uzupełnić pola oznaczone kolorem zielonym.
W żadnym przypadku nie wolno zmieniać danych podanych w polach białych.
_____________________________________
(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Nazwa Wykonawcy
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zapis powielić dla każdego Wykonawcy oddzielnie
7 Wypełnić, jeśli Wykonawca zastrzega nieujawnianie określonych informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
5
6
Formularz Oferty
ENERGA-OPERATOR SA
2/5
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
Postępowanie nr P/1/AZU/00034/12
Formularz Oferty
ENERGA-OPERATOR SA
3/5
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
Postępowanie nr P/1/AZU/00034/12
_________________, dnia ____ ____ 2012 roku
_____________________________________
(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Formularz Oferty
ENERGA-OPERATOR SA
4/5
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
Postępowanie nr P/1/AZU/00034/12
Dodatek do wzoru:
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) – 4) Ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, obowiązany jest
załączyć do Oferty stosowne zobowiązanie takiego podmiotu.
Wzór zobowiązania:
ZOBOWIĄZANIE
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
Działając w imieniu _________________*, w związku z postępowaniem prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej
dotyczącej udzielania Zamówień Realizacyjnych na:
dostawę w technice 3GPP i CDMA oraz świadczenie usług transmisji danych
w technice 3GPP i CDMA
oświadczam, że w przypadku uzyskania przez _________________** Zamówienia Realizacyjnego na podstawie Umowy
Ramowej, zobowiązuję się do oddania do dyspozycji _________________** zasobów niezbędnych na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu Zamówień Realizacyjnych, tj.:
Sposób i zasady udostępnienia danego zasobu
Lp.
Udostępniany zasób (dokładny opis)
(dokładny opis, wykazujący, że udostępnienie będzie
miało charakter realny)
1.
2.
3.
____________, dnia ____________
_____________________________
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)
(* wpisać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby)
(** wpisać nazwę Wykonawcy)
Formularz Oferty
ENERGA-OPERATOR SA
5/5
Download