I rok Farmacja

advertisement
I rok KOSMETOLOGIA
Zagadnienia do przygotowania
na seminaria i ćwiczenia z przedmiotu BIOLOGIA I GENETYKA
18 XI 2016 (prowadzący: dr E. Sliupkas-Dyrda)
CYKL KOMÓRKOWY, STARZENIE I ŚMIERĆ KOMÓREK
1. Komórki mitotyczne i postmitotyczne
2. Etapy cyklu komórkowego
3. Podział mitotyczny (kariokineza; cytokineza)
4. Faza G0 (charakterystyka i przyczyny wejścia komórek do tej fazy)
5. Regulatory cyklu komórkowego (zewnątrzpochodne, wewnątrzpochodne);
 aktywatory cyklu komórkowego; protoonkogeny
o kinazy CDK 1, 2, 4, 6
o cykliny A, B, D, E
 inhibitory cyklu komórkowego; geny supresorowe
o CKI – rodzina białka p21 (p21, p27, p57); rodzina białek INK4 (p15, p16, p18, p19)
o rola białek p53, RB
6. Budowa i działanie kompleksu MPF
7. Granica (efekt) Hayflicka
8. Teorie starzenia komórek
9. Starzenie replikacyjne; rola telomerów i telomerazy
10. Rola wolnych rodników i przeciwutleniaczy
11. Przyczyny, rodzaje i znaczenie śmierci komórek
12. Apoptoza a nekroza (zasadnicze różnice)
13. Cechy komórki nekrotycznej i apoptotycznej
14. Szlaki indukcji apoptozy
o zewnątrzpochodny (z udziałem receptorów śmierci)
o wewnątrzpochodny (mitochondrialny, z udziałem białek rodziny BCL-2)
15. Degradosom, apoptosom
16. Białka adaptorowe
17. Kaspazy – budowa, rodzaje i funkcje
18. Rola fosfatydyloseryny w apoptozie
Zalecana literatura:
J.Kawiak, M.Zabla „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii” Urban&Partner
2002/Elsevier-Urban&Partner 2014
B. Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” tom 1 i 2 PWN 2009
W.Kilarski „Strukturalne podstawy biologii komórki” PWN 2003
G.Fuller, D. Shields „Podstawy molekularne biologii komórki – aspekty medyczne” PZWL 2000
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards