Wojewódzki Konkurs Biologicznego

advertisement
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
dla młodzieży gimnazjalnej
w roku szkolnym 2010/2011
I ETAP SZKOLNY
1. Etap szkolny odbędzie się dnia 20 listopada 2010 r. (sobota), godz. 11.00
2. Czas przeznaczony na realizację zadań wynosi 60 minut.
Zakres wiadomości i umiejętności
1. Na każdym etapie konkursu obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności objętych
podstawami programowymi biologii w gimnazjum, edukacji prozdrowotnej,
ekologicznej oraz standardami wymagań egzaminacyjnych części matematycznoprzyrodniczej.
Zakres umiejętności:
1. Projektowanie doświadczeń i obserwacji, formułowanie problemów badawczych,
hipotez, wnioskowania na podstawie wyników obserwacji i doświadczeń.
2. Odczytywanie i interpretowanie tekstów źródłowych, rysunków, schematów, tabel,
wykresów, diagramów.
3. Porównywanie budowy i biologii organizmów, zjawisk i procesów biologicznych.
4. Analizowanie zależności
a środowiskiem.
między
organizmami
oraz
między
organizmami
5. Uzasadnianie znaczenia roślin.
6. Stosowanie terminologii biologicznej.
7. Dostrzeganie związków między strukturą a funkcją na poziomie komórki, organizmu
i ponadorganizmalnym.
8. Analizowanie wpływu człowieka na środowisko i środowiskowych uwarunkowań
stanu zdrowia człowieka.
9. Rozpoznawanie obiektów przyrodniczych na schematach i rysunkach.
10. Wnioskowania o stanie zdrowia człowieka na podstawie wyników badań lekarskich.
11. Oceniania znaczenia inżynierii genetycznej.
12. Rozwiązywania krzyżówek genetycznych.
Zakres wiadomości – etap szkolny
1. Podstawowe zasady metodologii badań biologicznych.
2. Podstawowe pojęcia biologiczne.
3. Poziomy organizacji żywej materii: komórki, tkanki, narządy (organy), układy
narządów, organizm, skład chemiczny organizmów.
4. Budowę i funkcję organelli komórkowych.
5. Porównanie różnych typów komórek.
6. Różnorodność tkanek roślinnych i zwierzęcych.
7. Charakterystyczne cechy budowy i biologii wirusów, bakterii, protistów, grzybów,
poszczególnych grup roślin i zwierząt.
8. Budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka.
9. Choroby zakaźne, cywilizacyjne, społeczne.
10. Wpływ człowieka na przyrodę i środowisko.
11. Zagrożenia dla organizmów.
12. Formy ochrony przyrody.
13. Podstawowe zależności ekologiczne: łańcuchy i sieci zależności pokarmowych,
zależności między populacjami.
Wykaz literatury obowiązującej uczestników i stanowiącej pomoc dla nauczyciela
przygotowującego na poszczególne etapy
1. Podręczniki biologii dla klas I – III gimnazjum i zeszyty ćwiczeń.
2. Muller J., Palka L., Stawiński W.: Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii.
Fizjologia roślin. WSiP, Warszawa 1988.
3. Czechoski W., Gajewski W., Garbaczewska G., Nowakowski E., Starck Z., Skwarlo –
Sońta K., Trojan P.: Biologia. PWRiL, Warszawa 1994.
4. Krzyżosiak K., Młynkiewicz P., Wojciechowska G., Półchłopek A., Czainski A., Hipś
G.: Przyroda. Nauczanie interdyscyplinarna. WOM, Poznań 1998.
Download