Zagadnienia do przygotowania na II ćwiczenia

advertisement
I rok FARMACJA
Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia z przedmiotu:
BIOLOGIA I GENETYKA
07-11 11 2016 (prowadzący: dr Dominika Nawrocka-Musiał)
Temat: Rozwój i różnicowanie się komórek
1. Podział komórek macierzystych ze względu na zdolność do różnicowania (ukierunkowane, uni-,
multi-, pluri- i totipotencjalne) i pochodzenie (zarodkowe, płodowe, somatyczne).
2. Cechy komórek macierzystych.
3. Podłoże i przebieg procesu różnicowania się komórek (ekspresja genów, dojrzewanie
komórek, czynniki transkrypcyjne, determinanty cytoplazmatyczne).
4. Stabilność genomu w procesie różnicowania.
5. Znaczenie przepływu informacji genetycznej między komórkami dla procesu różnicowania się
komórek.
6. Pamięć komórkowa.
7. Indukcja w rozwoju zarodkowym i rola oraz przykłady induktorów, sposób przekazywania
sygnału indukcyjnego (morfogeny).
8. Informacja pozycyjna (szlak sygnalizacyjny Hedgehog, Wnt).
9. Geny homeotyczne.
10. Odnowa i przebudowa tkanek i narządów (transdyferencjacja, metaplazja).
11. Patologie komórek macierzystych i ich znaczenie dla organizmu oraz wykorzystanie komórek
macierzystych w terapii.
Zalecana literatura:
J.Kawiak, M.Zabel „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii”
Urban&Partner 2002
B.Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” PWN 1999
Kawiak J. „Komórki macierzyste organizmu dorosłego w biologii i medycynie” Postępy Biologii Komórki
Tom 36, 2009 suplement nr 25 (99-110)
Download