I rok Farmacja

advertisement
I rok FARMACJA
Zagadnienia do przygotowania
na seminaria i ćwiczenia z przedmiotu BIOLOGIA I GENETYKA
prowadzący: dr E. Sliupkas-Dyrda
14 - 17 XI 2016
CYKL KOMÓRKOWY, STARZENIE I ŚMIERĆ KOMÓREK
1. Komórki mitotyczne i postmitotyczne
2. Przebieg cyklu komórkowego (- etapy interfazy: G1, S, G2 - etapy fazy M)
3. Faza G0 (charakterystyka i przyczyny wejścia komórek do tej fazy)
4. Regulatory cyklu komórkowego (zewnątrzpochodne, wewnątrzpochodne);
 aktywatory cyklu komórkowego; protoonkogeny
o kinazy CDK 1, 2, 4, 6
o cykliny A, B, D, E
 inhibitory cyklu komórkowego; geny supresorowe
o CKI – rodzina białka p21 (p21, p27, p57); rodzina białek INK4 (p15, p16, p18, p19)
o rola białek p53, RB
5. Budowa i działanie kompleksu MPF
6. Granica (efekt) Hayflicka
7. Teorie starzenia komórek
8. Starzenie replikacyjne; rola telomerów i telomerazy
9. Rola wolnych rodników i przeciwutleniaczy
10. Przyczyny i rodzaje śmierci (apoptoza, nekroza, autofagia, katastrofa mitotyczna)
11. Apoptoza a nekroza (zasadnicze różnice)
12. Cechy komórki nekrotycznej i apoptotycznej
13. Szlaki indukcji apoptozy
o zewnątrzpochodny (z udziałem receptorów śmierci)
o wewnątrzpochodny (mitochondrialny, z udziałem białek rodziny BCL-2)
14. Degradosom, apoptosom
15. Białka adaptorowe
16. Kaspazy – budowa, rodzaje i funkcje
17. Rola fosfatydyloseryny w apoptozie
Zalecana literatura:
J.Kawiak, M.Zabla „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii” Urban&Partner 2002/
wydanie II Elsevier Urban&Partner 2014.
B.Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” PWN 1999/2015 tom 1 i 2
W.Kilarski „Strukturalne podstawy biologii komórki” PWN 2003
G.Fuller, D. Shields „Podstawy molekularne biologii komórki – aspekty medyczne” PZWL 2000
Download