I rok Farmacja

advertisement
I rok BIOTECHNOLOGIA
Zagadnienia do przygotowania
na ćwiczenia i seminaria z przedmiotu BIOLOGIA KOMÓRKI
prowadzący: dr D. Nawrocka-Musiał
17 - 21 X 2016
CYKL KOMÓRKOWY I PODZIAŁ MITOTYCZNY KOMÓRKI
1. Komórki mitotyczne i postmitotyczne (definicja, przykłady komórek)
2. Przebieg cyklu komórkowego:
o etapy interfazy: G1, S, G2
o etapy mitozy (fazy M) – charakterystyczne cechy poszczególnych faz:

kariokineza (profaza, prometafaza, metafaza, anafaza, telofaza)

cytokineza
3. Przebieg replikacji (etapy replikacji); aparat replikacyjny
4. Cykl centrosomowy, budowa wrzeciona podziałowego
5. Ilość chromosomów i DNA w poszczególnych etapach cyklu mitotycznego
6. Punkty kontrolne cyklu komórkowego
7. Faza G0 (charakterystyka i przyczyny wejścia komórek do tej fazy)
8. Regulatory cyklu komórkowego (zewnątrzpochodne, wewnątrzpochodne);
 aktywatory cyklu komórkowego; protoonkogeny
o kinazy CDK
o cykliny
 inhibitory cyklu komórkowego; geny supresorowe
o CKI – rodziny białka p21 i INK4
o rola białek p53, RB
9. Funkcja kompleksów APC (cyklosom) i SCF w cyklu komórkowym
10. Udział proteasomów w regulacji cyklu komórkowego

Proces ubikwitynacji białek
11. Powstawanie, budowa i rola kompleksu MPF
Zalecana literatura:
B. Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” tom 1 i 2 PWN 2009
J.Kawiak, M.Zabla „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii”
Urban&Partner 2002/wyd. II Elsevier Urban&Partner 2014W.Kilarski „Strukturalne podstawy biologii
komórki” PWN 2003
G.Fuller, D. Shields „Podstawy molekularne biologii komórki – aspekty medyczne” PZWL 2000
Download