ćwiczenie nr 3 - Zakład Biologii Komórki

advertisement
I rok ANALITYKA MEDYCZNA
Zagadnienia do przygotowania
na ćwiczenia z przedmiotu BIOLOGIA MEDYCZNA
prowadzący: dr E. Sliupkas-Dyrda
13 - 15 XII 2016
CYKL KOMÓRKOWY, STARZENIE I ŚMIERĆ KOMÓREK
1.
Komórki mitotyczne i postmitotyczne (definicja, przykłady komórek)
2.
Przebieg cyklu komórkowego:
o
etapy interfazy: G1, S, G2
o
etapy mitozy (fazy M) – charakterystyczne cechy poszczególnych faz:

kariokineza (profaza, prometafaza, metafaza, anafaza, telofaza)

cytokineza
3.
Ilość chromosomów i DNA w poszczególnych etapach cyklu mitotycznego
4.
Punkty kontrolne cyklu komórkowego
5.
Faza G0 (charakterystyka i przyczyny wejścia komórek do tej fazy)
6.
Regulatory cyklu komórkowego (zewnątrzpochodne, wewnątrzpochodne);


aktywatory cyklu komórkowego; protoonkogeny
o
kinazy CDK
o
cykliny
inhibitory cyklu komórkowego; geny supresorowe
o
CKI – rodziny białka p21 i INK4
o
rola białek p53, RB
7.
Powstawanie, budowa i rola kompleksu MPF
8.
Granica (efekt) Hayflicka
9.
Starzenie replikacyjne (telomerowe); pojęcia: telomer, telomeraza
10. Rola wolnych rodników i przeciwutleniaczy w starzeniu komórek
11. Przyczyny i rodzaje śmierci
12.
Apoptoza a nekroza (zasadnicze różnice)
13. Cechy komórki nekrotycznej i apoptotycznej
14. Szlaki indukcji apoptozy
o
zewnątrzpochodny (z udziałem receptorów śmierci)
o
wewnątrzpochodny (mitochondrialny, z udziałem białek rodziny BCL-2)
15. Degradosom, apoptosom
16. Kaspazy – budowa, rodzaje i funkcje
17. Rola fosfatydyloseryny w apoptozie
18. Degradacja materiału genetycznego podczas nekrozy i apoptozy
Zalecana literatura:
B. Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” tom 1 i 2 PWN 2009
J.Kawiak, M.Zabla „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii” Urban&Partner 2002/wyd. II Elsevier Urban&Partner
2014W.Kilarski „Strukturalne podstawy biologii komórki” PWN 2003
G.Fuller, D. Shields „Podstawy molekularne biologii komórki – aspekty medyczne” PZWL 2000
Download