Wykład 1

advertisement
Program wykładów z Biologii komórki 2015/2016
Wprowadzenie do biologii komórki
Jedność i różnorodność komórek
Historia badań nad komórką
Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej - różnice i podobieństwa
Organizmy modelowe w biologii
Chemiczne składniki komórki - makromolekuły
Oddziaływania między cząsteczkami jako źródło uporządkowania strukturalnego
Typy cząsteczek występujących w komórkach
Podstawowe techniki badawcze stosowane do obserwacji komórek
Mikroskopia
Metody izolacji i frakcjonowania struktur komórkowych
Hodowle komórkowe
Metody cytochemiczne
Badania biochemiczne i molekularne
Struktury wewnątrzkomórkowe i ich podstawowe funkcje
Jądro komórkowe, mitochondria, chloroplasty, aparat Golgiego
Składniki i funkcje cytoszkieletu
Włókna aktynowe, mikrotubule i filamenty pośrednie
Związek cytoszkieletu z organellami komórkowymi i funkcjonowaniem komórki
Budowa błon i transport przez błony
Dwuwarstwa lipidowa
Białka błonowe
Zasady transportu przez błony
Oddziaływanie komórek między sobą
Macierz pozakomórkowa: rola w funkcjonowaniu komórki
Typy połączeń komórka-komórka i komórka-macierz pozakomórkowa
Przebieg i kontrola cyklu komórkowego. Podział komórki
Regulacja i uporządkowanie procesu cyklu komórkowego
Mitoza i mejoza
Zaburzenia przebiegu cyklu komórkowego
Odpowiedź komórki na stres zewnętrzny i wewnętrzny
Mechanizmy naprawcze uszkodzeń DNA
Naprawa i usuwanie uszkodzonych białek
Życie i śmierć komórki, starzenie komórkowe
Równowaga między wzrostem i umieraniem komórek
Śmierć programowana, apoptoza, nekroza
Mechanizmy starzenia komórkowego
Telomery, telomeraza, problem replikacji końca chromosomów
Patologia komórki - nowotworzenie
Charakterystyka komórek nowotworowych, różnice między komórką normalną
a nowotworową, przyczyny zmian nowotworowych, angiogeneza, tworzenie
przerzutów
Download