ANATOMIA CZŁOWIEKA

advertisement
BIOLOGIA MEDYCZNA
I rok studiów dziennych I stopnia
Kierunek : Dietetyka
rok 2009/2010
semestr I
SAMODZIELNA PRACOWNIA BIOLOGII MEDYCZNEJ
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej
Ul Powstańców Wielkopolskich 72; Budynek K
71-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. Małgorzata Milkiewicz prof. PAM
Odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: dr hab. Małgorzata Milkiewicz prof. PAM
Liczba godzin: 78
Forma zaliczenia przedmiotu:
Wykłady
Seminarium
Ćwiczenia:
- 3 testy cząstkowe
- zaliczenie końcowe na ocenę
30 godz.
30 godz.
18 godz.
Punkty ECTS: 4
Cele
1. poznanie budowy i funkcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych
2. zrozumienie prawidłowości funkcjonowania organizmów na
poszczególnych poziomach ich organizacji
3. poznanie podstaw biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
4. poznanie wybranych zagadnień dotyczących nowoczesnych terapii
stosowanych w medycynie
Opis programu:
Wykłady:

Budowa komórki i funkcje organelli komórkowych. Prokarionty a eukarionty.
Różnice pomiędzy komórkami żywymi a wirusami.

Jądro komórkowe i organizacja chromatyny. Rodzaje RNA.
Ekspresja i regulacja ekspresji genów

Podstawy parazytologii ogólnej. Mechanizmy pasożytnictwa. Interakcje
w układzie pasożyt–żywiciel. Wprowadzenie podstawowych
pojęć z immunologii.

Podstawy biologii molekularnej. Molekularne mechanizmy biosyntezy
białek

Antropologia a medycyna molekularna
1

Molekularne aspekty cyklu komórkowego. Kariokineza mitotyczna i
mejotyczna. Zaburzenia cyklu komórkowego w patogenezie chorób
proliferacyjnych.

Apoptoza a martwica. Wewnątrzkomórkowa naprawa uszkodzonego DNA.
Starzenie komórek.

Zmiany epigenetyczne a dieta.

Terapie genowe oraz terapie z zastosowaniem komórek macierzystych
Przeciwciała monoklonalne w terapii celowanej – korzyści i wyzwania

siRNA – narzędziem terapeutycznym?

Porównawcza cytogenetyka źródłem wiedzy o pochodzeniu człowieka.

Zmienność puli genowej w grupach ludzkich
Seminaria:
1. Wewnętrzny system błon w komórkach eukariotycznych.
Transport przez błony plazmatyczne. (06.10.09)
2. Składniki cytoszkieletu. Połączenia międzykomórkowe.
Macierz zewnątrzkomórkowa. (13.10.09)
3. Wewnątrzkomórkowa lokalizacja procesów metabolicznych.
Wybrane procesy cytoplazmatyczne. (20.10.09)
4. I test cząstkowy. (27.10.09)
5. Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa. (03.11.09)
6. Metody badań budowy i funkcji komórek. (10.11.09)
7. Prezentacja ciekawostek naukowych. (17.11.09)
8. Inżynieria genetyczna - modyfikacja materiału genetycznego.
(24.11.09)
9. Żywność modyfikowana genetycznie – szansa czy zagrożenie ?
(01.12.09)
10. II test cząstkowy. Poprawa I testu cząstkowego. (08.12.09)
11. Wpływ zaburzenia biorytmów na odżywianie. (15.12.09)
12. Odżywianie a ewolucja człowieka. (22.12.09)
13. Wybrane zagadnienia ekologiczne (05.01.10)
14. III test cząstkowy. Poprawa II testu cząstkowego. (12.01.10)
15. Zaliczenie końcowe przedmiotu
(19.01.10)
2
Ćwiczenia:
Praktyczne zastosowanie jednej z technik biologii molekularnej - analiza ekspresji białek
metodą Western Blot.
Ćwiczenia nr :
1.
Przedstawienie zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących
w laboratorium. Zapoznanie się z metodami badawczymi stosowanymi
w laboratorium.
2.
Nauka precyzyjnego pipetowania. Izolacja białek z mrożonej tkanki
mięśniowej. Oznaczanie stężenia białek.
3
Przygotowanie żelu akrylowego, elektroforeza białek, transfer
białek z żelu na membranę PDVF.
4. i 5. Detekcja białek związanych na błonie – (ekspozycja I i II-rzędowe
przeciwciała, reakcja chemiluminescencji - ECL, zapis obrazu na filmie
fotograficznym).
6.
Analiza wyników eksperymentu. Sprawdzian pisemny i zaliczenie ćwiczeń
praktycznych.
Wyniki nauczania przedmiotu
1. potrafi zinterpretować budowę mikroskopową komórki i umie określić rolę
poszczególnych organelli w komórce
2. potrafi wyjaśnić mechanizmy regulujące cykl komórkowy oraz procesy proliferacji,
różnicowania i apoptozy
3. rozumie złożoną budowę i funkcję genomu organizmów eukariotycznych
4. umie samodzielnie przeprowadzić analizę ekspresji białek metodą Western Blot
4. wykorzystuje pojęcia biologiczne i ekologiczne w kontekście człowiek–środowisko
Podręczniki:
1. Podstawy biologii komórki B. Alberts, D.Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M.
Raff, K. Roberts, P. Walter, wydanie drugie 2005;
2. Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyn, weterynarii i biologii pod redakcją
J. Kawiaka i M. Zabla, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner , Wrocław 2002;
3
Download