Zagadnienia do egzaminu na studia II stopnia na kierunek

advertisement
Zagadnienia do egzaminu na studia II stopnia na kierunek BIOTECHNOLOGIA w roku
akademickim. 2008/09
1. Bazy sekwencji i struktur biopolimerów - przegląd, zawartość, narzędzia do uzyskiwania
zadanych informacji .
2. Białka biorące udział w fałdowaniu białek.
3. Biologiczna rola RNA niekodujących białek.
4. Biotechnologia w życiu codziennym: projektowanie procesów biotechnologicznych dla celów
produkcyjnych, w ochronie przyrody oraz na potrzeby ochrony zdrowia.
5. Budowa i fizjologia komórek prokariotycznych - cechy specyficzne dla bakterii i archeonów.
6. Charakterystyka hodowli pierwotnych i metody uzyskiwania linii komórek zwierzęcych
7. Enzymy stosowane w oznaczeniach metabolitów, diagnostyce medycznej oraz biotechnologii
8. Globalne systemy kontroli procesów życiowych u bakterii.
9. Główne szlaki metaboliczne w komórce Eukariota.
10. Izolowanie i metody oczyszczania enzymów, bilans oczyszczania i kryteria czystości
enzymów
11. Kinetyka enzymatyczna – teoria Michaelisa-Menten, wartości Km i Vmax oraz sposoby ich
wyznaczania, hamowanie współzawodnicze i niewspółzawodnicze reakcji enzymatycznych,
wartości Ki, interpretacja wykresów kinetycznych
12. Klasyczne i nowoczesne technikimodyfikacji drobnoustrojów o znaczeniu przemysłowym
13. Mechanizmy potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów u prokariota.
14. Mechanizmy regulacji działania enzymów
15. Metabolizm i organizacja biocenoz, ekologia i ewolucja interakcji międzygatunkowych
16. Metody analizy genetycznej bakterii grzybów i wyższych organizmów
17. Metody porównywania sekwencji nukleotydowych i białkowych
18. Mikroorganizmy wykorzystywane do produkcji środków spożywczych i preparatów
leczniczych.
19. Modelowanie struktur białek globularnych
20. Modyfikacje potranslacyjne białek.
21. Oddziaływania międzykomórkowe
22. Odporność wrodzona i nabyta
23. Odpowiedź komórkowa i humoralna
24. Optymalizacja bioprocesów.
25. Organizacja i ewolucja sekwencji nukleotydowych w genomach.
26. Organizmy a środowisko – tolerancja ekologiczna, czynniki ograniczające, nisza kologiczna,
selekcja siedlisk. Dobór naturalny, adaptacje
27. Podobieństwa i różnice pomiędzy komórkami prokariotycznymi i eukariotycznymi.
28. Podstawowe funkcje układu odpornościowego
29. Podstawowe struktury w cząsteczkach białek.
30. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.
31. Regulacja ekspresji genów u prokariota na poziomie inicjacji transkrypcji.
32. Regulacja ekspresji genu prokariotycznego i eukariotycznego
33. Rodzaje roślinnych kultur in vitro , ich zastosowanie do produkcji roślinnych metabolitów
wtórnych i klonalnego rozmnażania roślin.
34. Struktura i liczebność populacji – zmienność w czasie i przestrzeni oraz jej przyczyny
35. Warunki hodowli komórek zwierzęcych, w tym na skalę przemysłową
36. Właściwości i funkcje cukrowców, lipidów, białek i kwasów nukleinowych..
37. Wykorzystanie znajomości budowy, fizjologii i genetyki drobnoustrojów w biotechnologii.
38. Wyznaczanie szybkości reakcji enzymatycznej oraz sposoby wyrażania aktywności enzymów
39. Wzajemne oddziaływania prokariotów, ich oddziaływanie na inne organizmy oraz na
środowisko nieożywione.
40. Zmienność bakterii ze szczególnym uwzględnieniem horyzontalnego transferu genów.
41. Znaczenie struktur chromatynowych w regulacji ekspresji genów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards