L.p. Tytuł projektu Punktacja 1 Ocena biotranformacji kwasów

advertisement
Lista rankingowa zgłoszonych wniosków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2016
L.p. Tytuł projektu
1 Ocena biotranformacji kwasów żółciowych przez bakterie fekalne
2 Ocena ekspresji enzymów szlaku steroidogenezy w endometrium u kobiet z endometriozą oraz ich wariantów polimorficznych we krwi
Punktacja
30
29,5
3 Analiza genów IFT122, IFT121 i poszukiwanie nowych genów w grupie pacjentów z zespołem Sensenbrenner
29
4 Układ renina-angiotensyna-aldosteron u pacjentek z zespołem policystycznych jajników
29
5 Wpływ suplementacji CLA na stężenia wybranych adipokin - żywieniowe badanie z randomizacją, kontrolowane placebo
28
6 Polimorfizmy apolipoproteiny E w nieswoistych zapaleniach jelit
28
7 Profil peptydowy jako metoda różnicowania guzów przydatków i wczesnego wykrywania raka jajnika
28
8 Cytochromy P450 1A1 oraz 1B1 jako molekularne czynniki rozwoju nie drobnokomórkowego raka płuc
28
9
Ocena metabolizmu tlenku azotu w odniesieniu do parametrów enzymatycznych, histologicznych w trakcie gojenia złamania zamkniętego kości na
modelu zwierzęcym
27
10
Określenie ekspresji miR-107 i miR-650 w zależności os wariantu genu APOE oraz analiza stężenia apolipoproteiny E w osoczu chorych na chorobę
Alzheimera
26
11 Wpływ neopteryny na poziom kwasu foliowego i wybranych hormonów regulujących łaknienie we krwi matczynej i pępowinowej
26
12
Trójwymiarowa analiza morfologii krążka miedzykręgowego u pacjentów w wieku 30-35 lat, określenie parametrów normatywnych krążka
międzykręgowego
26
13 Analiza niedoborów pokarmowych i ryzyka niedożywienia u osób starszych z niską masą mięśniową
26
14 Ksenina oraz nowe adipokiny (białko SFRP5 i waspina) jako potencjalne ogniwa łączące otyłość z zaburzeniami metabolicznymi
25
15 Badanie wpływu ekspresji genów ARHGEF18 oraz TGFBR3 na naprawę uszkodzonego nabłonka oddechowego
25
16 Ocena długości telomerów w uszkodzonych ścięgnach pierścienia rotatorów
25
17
Analiza sprzężeń wybranych genów sciezki sygnałowej Wnt(LRP5, LRP6 i BMP2) jako potencjalnych predyktorów rozwoju osteoporozy u dzieci
leczonych glikokortykosteroidami z powodu idiopatycznego zespołu nerczycowego
24
18
Znaczenie kliniczne wiperyny, proteazy-18 swoistej dla ubikwityny oraz supresora sygnałów cytokin w ocenie odpowiedzi na leczenie interferonem
beta-1 b u chorych na stwardnienie rozsiane
24
19
Ocena umiejętności czynnego korygowania postawy ciała przez dzieci w wieku 7-10 lat w oparciu o pomiar krzywizn strzałkowych techniką
fotograficzną
23
20 Ocena wybranych elementów metabolizmu lipoprotein wraz z potencjalnymi czynnikami modyfikującymi we krwi osób z nadmierna masa ciała
22
21
Zagłębienie tarczy nerwu wzrokowego a ciśnienie wewnątrzgałkowe u noworodków podlegających przesiewowemu badaniu w kierunku retinopatii
wcześniaków
22
22 Ocena wpływu leczenia metodą implantu ślimakowego dorosłych osób głuchych na jakość ich życia
22
23 Kliniczne i immunologiczne czynniki modyfikujące przebieg ostrego zapalenia oskrzelików wywołanego wirusem RS u niemowląt
22
24
Ekspresja genów Oct4, SOX2, c-Myc i Nanog w komórkach guzków i zdrowej tkanki gruczołu tarczowego u chorych leczonych chirurgicznie z
powodu wola wieloguzkowego
25 Kliniczne znaczenie aktywności układu glutaminergicznego u chorych na migrenę
22
22
26 Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek u pacjentów pediatrycznych z otyłością
21
27 Suplementacja DHA w ciąży oraz profil kwasów tłuszczowych we krwi pępowinowej a rozwój fizyczny dzieci w pierwszych dwóch latach życia
21
28
Analiza ekspresji wybranych białek czynnościowych wydzielanych przez komórki raka płuca oraz fibroblasty płucne po stymulacji białkiem A
związanym z surfaktantem płucnym
29 Analiza ekspresji genów zaangażowanych w estrogenozależny niegenomowy szlak transdukcji sygnału w nowotworze żołądka
20,5
20,2
30 Analiza podłoża molekularnego wybranych rzadkich zespołów padaczkowych w populacji polskiej
20
31 Polimorfizmy genu ABCB1/MDR1 a poziom czynników apoptotycznych u chorych na padaczkę leczonych lekami przeciwpadaczkowymi
19
32
Markery układu glikanów a antyneuralna odpowiedź immunologiczna w aspekcie rokowniczym u kobiet chorych na nowotwory narządów
płciowych
19
33
Przydatność sekwencji dyfuzji(DWI) w badaniu rezonansu magnetycznego oraz obrazów MIP uzyskanych za pomocą dynamicznej angiografii
rezonansu agnetycznego w różnicowaniu malformacji naczyniowych -wolno- i szybko-przepływowych
18
34 Analiza metylacji genów cytokin pro-i anty-zapalnych w komórkach monojądrzastych krwi u sportowców
17,5
35 Analiza wariantów genetycznych genów KCNK18, HCRTR1 oraz TRA1 u chorych z migreną
17,4
36 Badanie ekspresji genów TDG i AID/APOBEC związanych z pewnymi cechami kliniko-patologicznymi w raku szyjki macicy
15,4
Download