Lista rankingowa zgłoszonych wniosków na prowadzenie badań

advertisement
Lista rankingowa zgłoszonych wniosków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2015 -­‐ nowe wnioski L.p. Tytuł projektu Punktacja 1. 15 2. Ocena procesów patofizjologicznych będących podłożem zaburzeń zrostu kostnego na podstawie modelu zwierzęcego stawu rzekomego -­‐ badanie pilotażowe Ocena biomechaniczna i kliniczna mięśni przedramienia pacjentów z łokciem tenisisty 3. Ocena jakości życia pacjentek operowanych z powodu przepukliny odbytniczej 15 4. 15 5. Określenie ekspresji miR-­‐107 i miR-­‐650 w zależności os wariantu genu APOE oraz analiza stężenia apolipoproteiny E w osoczu chorych na chorobę Alzheimera Allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych od rodzeństwa zgodnego w HLA -­‐ jakość życia biorcy i dawcy oraz ich wzajemne relacje 6. Formowanie mikrocząsteczek pochodzenia płytkowego u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu leczonych kwasem acetylosalicylowym 14,5 7. 15 15 Ocena pooperacyjnych zmian hormonalno-­‐metabolicznych wśród pacjentów bariatrycznych, poddanych rękawowej resekcji żołądka lub założeniu regulowanej 8. Ocena ekspresji enzymów szlaku steroidogenezy w endometrium u kobiet z endometriozą oraz ich wariantów polimorficznych we krwi Uchwała Komisji Bioetycznej nr 923/14 9. Identyfikacja nowych wariantów liczby kopii (CNVs)u pacjentów z trigonocefalią z zastosowaniem wysokorozdzielczej całogenomowej mikromacierzy CGH (arrayCGH) 10. Udział w międzynarodowym projekcie EUSTAR( THE EULAR SCLERODERMA TRIALS AND RESEARCH GROUP) 14 11. Analiza ekspresji genów HSD17B2 i ESR2, zaangażowanych w metabolizm estrogenów w nie drobnokomórkowym raku płuc 13,5 12. Wpływ suplementacji CLA na stężenia wybranych adipokin -­‐ żywieniowe badanie z randomizacją, kontrolowane placebo. 13 13. CDKAL1 jako nowy gen kandydacki dla rozszczepów wargi i/lub podniebienia w populacji polskiej 13 14. Nowe techniki oczyszczania krwi u pacjentów z uogólnioną reakcją zapalną 13 15. Analiza ekspresji deacetylaz histonów klasy I (HDAC1-­‐3 i HDAC8) w limfocytach CD4+ u osób z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) 13 16. Analiza sprzężeń wybranych genów sciezki sygnałowej Wnt(LRP5, LRP6 i BMP2) jako potencjalnych predyktorów rozwoju osteoporozy u dzieci leczonych glikokortykosteroidami z powodu idiopatycznego zespołu nerczycowego 13 14 14 14 1 Lista rankingowa zgłoszonych wniosków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2015 -­‐ nowe wnioski 17. Ekspresja genów Oct4, SOX2, Klf4 I Nanog w komórkach nowotworowych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego 13 18. Analiza genów IFT122, IFT121 i poszukiwanie nowych genów w grupie pacjentów z zespołem Sensenbrenner 13 19. Ocena stężenia wybranych hormonów wpływających na łaknienie we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przez matki z cukrzycą ciężarnych 20. Poszukiwanie etiologicznych mutacji i polimorfizmów w genie ARHGAP29 u chorych z wadą rozszczepową w populacji polskiej 12 21. Ocena zależności między stężeniem waspiny i kseniny w surowicy krwi a czynnikami żywieniowymi, parametrami antropometrycznymi i metabolicznymi u pacjentów z otyłością 22. Analiza niedoborów pokarmowych i ryzyka niedożywienia u osób starszych z presarkopenią i sarkopenią 12 23. Badanie wpływu sekwencji regulatorowych na ekspresję genu PAX6 oraz poszukiwanie nowych zmian w obrębie DNA w rodzinie z aniridią za pomocą sekwencjonowania nowej generacji NGS 24. Określenie wpływu białka SP-­‐A na komórki raka płuca A549 i fibroblasty płucne CCD39Lu oraz potencjalny udział receptora TLR4 w tym procesie 12 25. Wpływ polimorfizmów genów związanych z osią stresu na ryzyko rozwoju astmy 12 26. Wpływ treningów o charakterze wytrzymałościowo-­‐siłowym na wybrane adipocytokiny oraz funkcję śródbłonka, nerek i wątroby u osób otyłych 12 27. Wpływ anestetyków lokalnych na proliferację komórek macierzystych krwi pępowinowej CD133+ in vitro 11 28. Ekspresja wariantów splicingowych genu WFDC2 oraz izoform markera HE4 w raku jajnika 11 29. Ocena jakości diety oraz całkowitej zdolności antyoksydacyjnej w surowicy dzieci polskich i włoskich z cukrzycą typu 1 10 30. Analiza ekspresji oraz molekularnych właściwości białka bogatego w prolinę, kwas glutaminowy oraz prolinę PELP1 w nie drobnokomórkowym raku płuc 31. Badanie ekspresji genów kodujących białka z rodziny TET w raku szyjki macicy 10 32. Stężenia chemeryny we krwi pępowinowej jako istotny wskaźnik rozwoju dzieci 9 12 12 12 9 2 Lista rankingowa zgłoszonych wniosków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2015 -­‐ nowe wnioski 33. Analiza ekspresji genów zaangażowanych w estrogenozależny niegenomowy szlak transdukcji sygnału w nowotworze żołądka 9 34. Ocena wczesnych powikłań nefrologicznych, sercowo-­‐naczyniowych oraz endokrynologicznych u pacjentów pediatrycznych z otyłością 8 3 
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards