SYLABUS DO I-SZEGO TESTU CZĄSTKOWEGO Z WYKŁADÓW Z

advertisement
SYLABUS DO I-SZEGO TESTU CZĄSTKOWEGO
Z WYKŁADÓW Z GENETYKI KLINICZNEJ cz. 1
(III-rok semestr 6, kierunek lekarski)
3’UTR,
A
Adhezja, Aktyna, Allel(e), Anafaza, Angiogeneza, antysensowy RNA, Apoptosom, Apoptoza,
Aptamery, ATM,
B
Bax, Bcl_, Bclx, Bim, Biwalent, BRCA_, Budowa chromosomów eukariotycznych, Budowa kwasów
nukleinowych (B-DNA, Z-DNA),
C
cdc_, CDK_, Cecha(y) ilościowe, Cecha(y) jakościowe, Centromer, Chemiluminescencja, Chemokiny,
Chromatyda (siostrzana/niesiostrzana), Chromosom (metacentryczny, submetacentryczny,
akrocentryczny, telocentryczny), Crossing-over, Cyklina_, Cykl komórkowy, Cytokiny, Cytometria
przepływowa, DAPI, Czułość testów cytogenetycznych,
D
Denaturacja, Dicer, Dupleks, dsRNA,
E
Egzon/ekson, Endogenna transpozycja, Enzymy,
F
FasL, FasR, Faza G1, Faza G2, Faza M, Faza S, Fenotyp, Fenotypizacja, Fluorescencyjna Hybrydyzacja In
Situ – FISH, Fluorescencyjnie aktywowane sortowanie komórek – FACS, Fotoreaktywacja,
G
GAPD, Genowa Hybrydyzacja In Situ – GISH), Genotypizacja, GFP,
H
Histon, Hybrydyzacja, Ilościowa analiza kariotypów z mikrodelecjami,
I
Ilość DNA w komórce (liczba C), Integryny, Intron,
K
Kadheryny, Kancerogen, Kariotyp, Kaspaza (inicjująca/wykonawcza), Kinazy regulatorowe
(aktywujące, blokujące), Kodon (rodzaje/typy), Kompleksowa sonda DNA,
L
let-7, lin-14, lin-4,
Ł
Łączenie niehomologicznych końców, Łączenie wolnych końców,
M
Malowanie różnicujące chromosomy (sondy malujące), Mapy białkowe, MCM_, mechanizmy
naprawy DNA (BER, NER, MMR), Mejoza, Metafaza, Metaloproteazy, Metylacja DNA i histonów,
Metylom, Missens, Mutacja (rodzaje i skutki), Mutagen,
N
ncRNA, NFB, naprawa (pęknięć pojedynczej/podwójnej helisy u ssaków, po replikacji, przez
wykrywanie nie sparowanych zasad, przez wycinanie), niekodujący RNA (ncRNA), nondysjunkcja,
Nukleosom,
P
p21, p53, PCNA, Pęknięcia nici DNA (SSB DSB), Płytka metacentryczna, Polimeraza II, Polimeraza RNA
zależna od RNA, Prehybrydyzacja, Poliploidy, Profaza, Prokaspaza, Przyleganie mejotyczne, Punkt
kontrolny, Prążki (G, C, Q, R), Prążkowanie chromosomów (AgNOR, DA/DAPI, RBA), Punkt kontrolny
cyklu komórkowego (niemożliwości powrotu),
R
Rdzeniaki móżdżku, Receptory, Regulacja i regulatory cyklu komórkowego, Rdzeń nukleosomowy,
rRNA, RNAza III, Rodzaje niekodujących RNA (lncRNA, miRNA, ncRNA, RNAi rRNA, sRNA, siRNA),
Rodzina Bcl-2,
S
Satelita, Satelitarny DNA, Sekwencja aminokwasów, Sekwencja zasad, Składanie/alternatywne
składanie (m)RNA, Solenoid, Sonda swoista do obszaru, Sonda znakowana (biotyną, radioizotopem),
Sortowanie i analiza pojedynczych chromosomów, sRNA, Supersolenoid, Supresor guza, Szlaki
wzbudzania apoptozy (receptorowy/mitochondrialny/kaspazo-zależny/niezależny),
T
Telofaza, Teratogen, Tetrada, TNF, TNFR, Transfekcja, Tubule wrzeciona podziałowgo, Widełki
replikacyjne,
W
Wirusy (onkogenne), Wybiórcze leki anty-apoptotyczne i antyneoplastyczne (ang. SAANDs),Wzór
metylacji DNA
Z
Zatrzymywanie cyklu komórkowego (w fazie G1, w fazie G2), Zespoły genetyczne (Cockay’na, Downa,
Edwardsa, Klinefeltera, Trisomia chromosomu 18, Turnera, TTD, Williamsa, XPD), Znakowanie
Z WYKŁADÓW Z GENETYKI KLINICZNEJ cz. 2
3’UTR, 6xHis,
A
ADAMTS-2 (N-endopeptydaza prokolagenowa, N-proteinaza prokolagenowa), Adhezja komórek,
Amp., Angiogeneza (blokery [naturalne, syntetyczne], czynniki proangiogenne [białkowe,
drobnocząsteczkowe], mechanizmy sygnalizacyjne, modele zwierzęce, porównanie z waskulogenezą,
w guzach), Aparatura i sprzęt do hodowli komórek, ATG, att (B, L, P, R1, R2)
B
BAC, Badania białek (biochemiczne, fizykochemiczne), Biosensor, BMP-1/mTLD (C-endopeptydaza
prokolagenowa, C-proteinaza prokolagenowa), BMP-2 (białko morfogenetyczne kości), BRCA, -gal,
C
CAT, cDNA, Chondrocyty, Chromatograficzne oczyszczanie białek (powinowactwa, jonowymienna,
sączenie na sitach molekularnych), Cytometria przepływowa
D
DAPI, Deksametazon, Delecja sekwencji kodującej domenę, Dendrogram genów ulegających
ekspresji, Doksyrubicyna, dsRNA,
E
Elektroprzędzenie (electrospinning), Endonukleazy restrykcyjne, Enzym Drosha,
F
Fag, FGF,
G
Geny o znaczeniu diagnostycznym w schorzeniu, Gen selekcyjny, GFP,
H
Hayflick’a zasada (dogmat), Hierarchiczne grupowanie genów ulegających ekspresji, HIF, Hipoksja
(metabolizm komórek w hipoksji), His-Tag, HJ resolvase, Hodowla komórek (aseptyka,
krioprezerwacja, linia komórkowa, pasaż, pierwotna, podłoża hodowlane, uzyskiwanie komórek z
tkanek, źródła komórek), Homologiczna rekombinacja, Hybrydyzacja,
I
Interleukiny (IL), Immunofenotypy, Integryny,
J
K
Kadheryny, Kinetyki oddziaływań międzycząsteczkowych, Klastry genowe, Kolageny (I, II, III, IX,
budowa, degradacja wewnątrzkomórkowa [collagen suicide], mutacje, okresy D), Kompleksowa
sonda DNA, Kosmid, Krótki interferujący RNA,
L
LacZ, Ligaza T4,
Ł
M
Macierze siRNA, Macierz pozakomórkowa (przebudowa w angiogenezie), Mapowanie ekspresji
genów, Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (MMP), Metody otrzymywania funkcjonalnych
domen białkowych, Miejsce inicjacji replikacji (ORI), Miejsce promotorowe, Miejsce wielokrotnego
klonowania (MCS), Mikromacierze białkowe, Mikromacierze cDNA, Mikromacierze DNA,
Mikromacierze oligo-, mikro-RNA, Molekularne profile ekspresji, Mre11, mRNA,
N
Naczynia krwionośne (budowa ścian), Naskórek, NM23, northern blot, Nukleaza o charakterze
endonukleazy wytwarzająca 5' fosfomonoester RNA,
O
Ocena skuteczności leków na podstawie ekspresji genów, Odwrotna transfekcja, Onkogen, Oporność
(na antybiotyki) ORI (miejsce inicjacji replikacji), Osteogenesis Omperfecta
P
p53 (budowa przestrzenna, mutacje), PDGF, Plazmid, Promieniowanie radioaktywne, Profilowanie
ekspresji genów, Prognozowanie na podstawie ekspresji genów, Proteomika, Przecinacz, Przełączniki
typu szpilki do włosów, Przerzuty, Przestawienie sekwencji kodujących domeny, Pseudośródbłonek
(znaczniki-markery), pUC18,
R
Rad (51, 52), Rak, Rak podstawnokomórkowy, RdRp, Receptory, Regulacja i regulatory cyklu
komórkowego, Resekwencjonowanie, Rezonans plazmowy, RGD/RDG, RISC, RPA, RNAi, Rozpłaszczaie
się komórek, rRNA, RNAza III, Ryboprzełączniki,
S
Sekwenator, Sekwencja aminokwasów, Sekwencja palindromowa, Sekwencja zasad,
Sekwencjonowanie, Selekcja klonów, Sgs1/BLM, Sieci zależności genów ulegających ekspresji, Skóra
(budowa, cząsteczki, komórki), Sonda swoista do obszaru, Sonda znakowana (biotyną,
radioizotopem), Sortowanie próbek na podstawie ekspresji genów, Southern blot, ssDNA,
Spektrometria CD, Stabilność termiczna białek (kolagenów), Struktury trójwymiarowe dla medycyny
regeneracyjnej, Subklonowanie, Substrat skórny, Supresor guza, Swoistość aktywności enzymu
zależna od budowy przestrzennej substratu, Systemy ekspresji genów), Sztuczny chromosom (BAC,
YAC)
T
T7 (term), Teratogen, Test aktywności enzymatycznej (ADAMTS-2, BMP-1/mTLD), Testy kliniczne
(fazy), Tkankowe inhibitory metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej (TIMP), TMC1, Transfekcja,
Transformacja (bakterii),
U
Układ odnowy energii, unikalna endonukleaza,
V
VEGF,
W
Waskulogeneza (porównanie z angiogenezą), Wektor do (ekspresji, klonowania, ostateczny,
wejściowy), western blot, Wrodzona łamliwość kości,
X
Y
YAC,
Z
Zamienniki skóry, Zeocin, Znakowanie
Download