Pytania na egzamin magisterski

advertisement
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI (OGÓLNE)
1. Budowa komórki bakteryjnej
2. Struktura kwasów nukleinowych
3. Kluczowe odkrycia prowadzące do poznania struktury DNA
4. Genom – wyjaśnij pojęcie
5. Chromosom bakteryjny – budowa i funkcje
6. Chromatyna eukariotyczna – upakowanie DNA
7. Struktura DNA a replikacja
8. Replikacja chromosomu bakteryjnego
9. Bakteryjne polimerazy DNA
10. Primosom – budowa i funkcja
11. Replisom – budowa i funkcja
12. Replikacja DNA eukariotycznego
13. Telomery a replikacja DNA
14. Transkrypcja
15. Ekspresja genu
16. Rodzaje i funkcje RNA
17. Transkrypcja u bakterii
18. Transkrypcja u eukariota
19. Modyfikacje RNA
20. Mechanizmy składania eksonów
21. Genetyczne podstawy biosyntezy białek
22. Kod genetyczny
23. Struktura i funkcje białek
24. Struktura rybosomów i ich funkcjonowanie w translacji
25. Inicjacja translacji u bakterii
26. Regulacja ekspresji genów
27. Regulacja ekspresji genów na poziomie transkrypcji
28. Operon laktozowy – budowa i regulacja ekspresji genów
29. Represja kataboliczna
30. Operon arabinozowy – budowa i regulacja ekspresji genów
31. Operon tryptofanowy – budowa i regulacja ekspresji genów
32. Atenuacja
33. Regulacja ekspresji genów u eukariota
34. Alternatywny splicing
35. Wyciszanie genów – zjawisko interferencji RNA
36. Technologia rekombinacji DNA in vitro
37. Klonowanie genu
38. Wektory do klonowania
39. Enzymy restrykcyjne
40. Enzymy modyfikujące DNA w klonowaniu molekularnym
41. Cechy plazmidów użyteczne w klonowaniu
42. Wektory serii pUC – budowa i metoda klonowania
43. Klonowanie i ekspresja genów w systemie Tabora-Studiera (system pET)
44. Klonowanie i ekspresja genów w systemie pBAD
45. Cechy dobrych wektorów do klonowania
46. Ogólne zasady polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR)
47. Ogólne zasady projektowania sekwencji starterów do PCR
48. Czynniki wpływające na efektywność PCR
49. Ekstremofile i ich użyteczność biotechnologiczna
50. Technologie metagenomowego DNA
PYTANIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH (egzamin magisterski)
1.
Zastosowanie techniki PCR w diagnostyce molekularnej – przykłady
2.
Odmiany techniki PCR stosowane do typowania genetycznego
3.
Metody amplifikacji matrycy, sondy, sygnału – wymienić i krótko opisać
4.
Na czym polega amplifikacja w czasie rzeczywistym (Real-time PCR)
5.
Metody typowania genetycznego w badaniach epidemiologicznych
6.
Molekularne metody wykrywania nowotworów
7.
Badania przesiewowe wykrywania mutacji Wykrywanie punktowych, znanych mutacji
8.
Sekwencjonowanie DNA: metoda sekwencjonowania Sangera z rozdziałem kapilarnym
oraz metody sekwencjonowania drugiej generacji (ang. next generation sequencing).
9.
Metody hybrydyzacji DNA
10.
Co to są mikromacierze DNA – podział i zastosowanie
11.
Czym zajmuje się Proteomika? Zastosowanie w diagnostyce. Wykorzystanie
elektroforezy dwuogniskowej w badaniach proteomu.
12.
Omówić poziomy ustrukturyzowania białek w następującej kolejności: białko
zdenaturowane, struktury II-rzędowe, motywy (Struktury super-II-rzędowe),
struktura III-rzędowa
13.
Objaśnij pojęcie efektu hydrofobowego na przykładzie procesu fałdowania białek
14.
Wybrane metody stosowane w inżynierii genetycznej zwierząt: amplifikacja transgenu za
pomocą metotreksatu, ekspresja tkankowo-specyficzna transgenu, zasada działania i
zastosowania systemu Cre-lox.Budowa genomu ludzkiego.
15.
Podać definicję szczepionki oraz wymienić elementy składowe szczepionek wraz z
przykładami
16.
Wymienić i krótko scharakteryzować systemy ekspresyjne stosowane do produkcji
rekombinantowych antygenów szczepionkowych
17.
Optymalizacja produkcji białek rekombinantowych w układach prokariotycznych
18.
Mechanizmy regulacji ekspresji genów wykorzystywane przy produkcji białek
rekombinantowych
19.
Domeny fuzyjne białek rekombinantowych i ich zastosowania
20.
Budowa wirusów i symetrie nukleokapsydów
21.
Typy zakażeń wirusowych
22.
Replikacja u wirusów
23.
Struktura i somatyczna rekombinacja genów kodujących immunoglobuliny
24.
Źródła różnorodności receptorów TCR i immunoglobulin
25.
Immunoidentyfikacja białek.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards