ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN SEMESTRALNY Z BIOLOGII

advertisement
ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN SEMESTRALNY Z BIOLOGII
Zadanie 1.
Choroby nowotworowe to druga, po chorobach układu krążenia, przyczyna zgonów ludzi. Do powstawania
nowotworów przyczynia się wiele czynników.
Podaj dwa przykłady zachowań człowieka, które mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby
nowotworowe.
1.
.....................................................................................................................................................................................
2.
............................................................................................................................................. ........................................
Zadanie 2.
Organizm człowieka narażony jest na oddziaływanie różnych czynników chorobotwórczych. Mogą stanowić je
na przykład: I – promieniowanie UV, II – wirusy, III – bakterie, IV – zanieczyszczenia gazowe powietrza.
Zaznacz odpowiedź, która zawiera wyłącznie czynniki wywołujące choroby zakaźne.
A. I, III
B. I, II
C. II, III
D. II, IV
Zadanie 3
W tabeli przedstawiono dane o zapadalności na gruźlicę w Polsce w latach 1960 – 2 ,w trzech wybranych
grupach wiekowych.
Określ tendencję zmian w zapadalności na gruźlicę w
latach 1960 – 2000 oraz wymień grupę wiekową, w
której tendencja ta jest najmniej widoczna.
Zadanie 4
U dziewcząt około 13. roku życia stosuje się obowiązkowe szczepienie ochronne przeciw różyczce.
Wyjaśnij, dlaczego szczepienia przeciw różyczce są obowiązkowe tylko dla dziewcząt.
Zadanie 5
W każdym chromosomie kolejność ułożenia genów jest stała. Zmiany zachodzące w układzie genów w
chromosomach nosi nazwę´ mutacji strukturalnych.
Korzystając ze schematu chromosomu standardowego (w którym za pomocą liter zilustrowano ułożenie
genów), przedstaw ten chromosom po zajściu duplikacji oraz delecji. Podaj, na czym polega jedna z
wymienionych mutacji.
Chromosom standardowy: KWIATUSZEK
Chromosom po duplikacji: .................................................................................
Chromosom po delecji: .......................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
Zadanie 6
Do podanego fragmentu pasma matrycowego dopisz brakujące komplementarne nici oraz sekwencję
mRNA.
Pasmo matrycowe DNA: T G A C T A G A A C T T G G G ATC
Pasmo kodujące DNA: ——————————————————————
mRNA: ——————————————————————
Zadanie 7
Potencjalnie dziedziczne zmiany materiału genetycznego nazywamy mutacjami. Mutacje mogą zachodzić
samorzutnie lub pod wpływem mutagenów. Mogą dotyczyć genu, chromosomu lub genomu.
Wyjaśnij, na czym polega mutacja chromosomowa przedstawiona na schemacie i wymień
trzy mutageny.
Zadanie 8 Rysunek przedstawia sposób upakowania DNA w chromosomie.
Opisz rysunek, używając następujących pojęć: DNA, białka histonowe, nić chromatynowa, chromatyda.
Zadanie 9
a) Podaj nazwę elementu budowy cząsteczki DNA
oznaczonego na schemacie symbolem X :
......................................................................
b) Wyjaśnij, na czym polega reguła
komplementarności zasad azotowych :
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Download