Podziały komórkowe

advertisement
Zadanie domowe nr 6. Termin wykonania do 9.10.2012 r.
Zapoznać się z poniższym tekstem.
Organizacja materiału genetycznego
Słowniczek:
 Białko histonowe – białko o charakterze zasadowym występujące w jądrze komórkowym. W połączeniu z DNA histony
tworzą nukleosomy.
 centromer (kinetochor) – przewężenie pierwotne chromosomu, miejsce do którego przyłączają się włókna wrzeciona
kariokinetycznego
 chromatyda – połówka chromosomu zawierająca kopię siostrzaną cząsteczki DNA – chromosomy przed podziałek składają
się z dwóch chromatyd
 chromatyna – nić nukleosomów
 chromosom – zespiralizowana cząsteczka DNA złożona z ramion i centromeru
 chromosomy homologiczne – odpowiadające sobie – zawierają one kopie tych samych genów (tzw. allele) – np. jeden
chromosom homologiczny (od ojca), zawiera allel oczu niebieskich, zaś drugi chromosom homologiczny (od matki)
zawiera allel oczu ciemnych.
 DNA – kwas dezoksyrybonukleinowy – nośnik informacji genetycznej
 nukleosom – oktamer histonowy z nawiniętym nań DNA
 gen – odcinek DNA kodujący jeden polipeptyd
 gen podzielony – gen składający się z odcinków DNA kodujących (tzw. eksonów lub inaczej egzonów) oraz odcinków
niekodujących (tak zwanych intronów). Geny podzielone występują tylko u Eukariontów. Nie występują u Prokariontów.
 genom – pojedynczy zestaw genów organizmu, inaczej też liczba chromosomów, na których zapisany jest pojedynczy
zestaw genów, określany jest liczbą „n”. Jest ona stała dla gatunku. Np. dla człowieka 1n wynosi 23 chromosomy a dla
muszki owocowej 4 chromosomy
 oktamer histonowy – białko o strukturze IV rzędowej zbudowane z ośmiu podjednostek białek histonowych
 organizm haploidalny – taki, którego komórki mają jeden genom (1n). W przypadku człowieka haploidalne są tylko
gamety i posiadają tylko po 23 chromosomy.
 organizm diploidalny – taki, którego komórki mają dwa zestawy chromosomów (2n) – jeden od matki, drugi od ojca
 satelita (trabant) – krótki telomer na końcu chromosomu oddzielony od reszty przewężeniem wtórnym
 wrzeciono kariokinetyczne (podziałowe) – układ włókien zbudowanych głównie z białka tubuliny, które służą do rozdziału
chromosomów podczas podziału jądra komórkowego
Organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym
Nośnikiem informacji genetycznej jest DNA. Ma on postać dwuniciowej
prawoskrętnej spirali (α – helisy) o długości kilka mm do 1 m. Cząsteczka
DNA jest nawinięta na tzw. oktamery histonowe (okta – osiem
podjednostek). Takie połączenie DNA z białkiem nosi nazwę
nukleosomu. Nić takich nukleosomów to chromatyna. Jeśli jest ona mało
zespiralizowana to nazywana jest euchromatyną. Jeśli jest bardzo mocno
zespiralizowana to jest nazywana heterochromatyną. Tylko
euchromatyna jest aktywna metabolicznie, bo heterochromatyny nie da
się czytać. Chromatyna jest zwinięta w spiralę (solenoid) o średnicy 30
nm. Ten zaś solenoid jest ułożony w pętle (domeny) spięte białkiem
spinającym. Szereg takich pętli tworzy ramię chromosomu.
Chromosom metafazowy składa się z dwóch chromatyd połączonych
centromerem. Każda chromatyda jest bliźniaczą kopią cząsteczki DNA.
Centromer jest miejscem, do którego przyczepia się włókno wrzeciona
podziałowego.
Każda cząsteczka DNA tworzy oddzielny chromosom. Liczbę chromosomów,
na których jest zapisana jedna pełna wersja informacji genetycznej organizmu
nazywany genomem i określamy symbolem „n”. Liczba ta jest stała dla
każdego gatunku. Organizm haploidalny ma tylko jedna wersję informacji
genetycznej (1n). Diploidalny ma dwie wersje (2n) jedną od ojca, druga od
matki. Diploidalność zwiększa elastyczność i odporność na zmienne warunki środowiska. Dlatego tylko część PROTISTÓW
oraz mszaki mają organizmy haploidalne, reszta to organizmy diploidalne.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards