biologia-dna i genetyka ogólna

advertisement
BIOLOGIA-DNA I GENETYKA OGÓLNA
j.w
Poziom trudności: Średni
1.
A-T (A-U) G-C T-A (U-A) C-G TO ZASADA :
A - KOMPLEMANTARNOŚCI W DNA
B - KOMPLEMENTARNOŚCI W RNA
C - KOMPLEMENTARNOŚCI W DNA I RNA
D - żadne z powyższych
2. W ścisłym skręceniu DNA do postaci chromosomu biorą udział :
A - BIAŁKA HISTONOWE np:H2A, H2B, H3 i H4
B - BIAŁKA NIEHISTONOWE
C - BIAŁKA FIBRYLARNE
D - BIAŁKA ZWANE CHROMOPROTEINAMI
3. liczba par zasad przypadająca na skręt helisy w A-DNA wynosi :
A - 10,4 (ok. 10,2 dla tzw. wysp CpG)
B - 34,6
C - 11
D - 12
4. proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu. to:
A - nić DNA nie ulega skopiowaniu gdyż jest to kwas dwuniciowy
B - transkrypcja
C - translacja
D - replikacja DNA
5. uzupełnia brakujące wiązania fosfodiestrowe w szkielecie nowo-zsyntezowanej nici DNA;
mowa o enzymie :
A - egzonukleaza
B - ligaza DNA
C - prymaza
D - polimerazy DNA
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. krótkie fragmenty nici DNA, dobudowywane przez polimerazę DNA do startera w
procesie replikacji DNA podczas syntezy nici opóźnionej mowa o :
A - fragmentach matrycowych
B - fragmentach zasadowych
C - fragmentach Okazaki
7. miejsce jednoczesnego rozwijania cząsteczki DNA i syntezowania nowych nici podczas
replikacji. miejsce to nazywamy :
A - oczkami replikacyjnymi
B - widełkami replikacyjnymi
C - prymosom
D - telomer chromosomu
8. Reszty cukrowe i fosforowewe DNA , połączone ze sobą wiązaniem :
A - glikozydowym
B - fosfodiestrowym
C - peptydowym
D - wodorowym
9. obrazek przedstawia :
A - Translokację robertsonowską
B - Inwersję
C - Duplikację
D - Delecję
10. obecność więcej niż dwóch kompletnych haploidalnych zestawów chromosomów, np.
triploidia – 3n chromosomów to :
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
A - Poliploidia
B - Aneuploidia
C - euploidia
D - Aberracja popromienna
11. uwarunkowany genetycznie zespół wad wrodzonych spowodowany całkowitym lub
częściowym brakiem jednego z chromosomów X we wszystkich komórkach organizmu
lub w pewnej ich części: to :
A - Zespół Downa
B - Zespół Pataua
C - Zespół Turnera
D - Zespół Warkany'ego
12. do allosomów zaliczymy :
A - chromosomy X
B - chromosomy od 1-22
C - chromosomy X i chromosm Y
D - nei ma takiego chromosomu
13. chromosom, w którym centromer położony jest w pobliżu środka chromosomu, ale
nie w środku, co sprawia, że podczas metafazy i anafazy przybiera kształt litery L.
mowa o chromosomie :
A - Chromosom submetacentryczny
B - Chromosom subakrocentryczny
C - Chromosom telocentryczny
D - Chromosom metacentryczny
14. Do powstania haploidalnych gamet dochodzi w wyniku procesu zwanego:
A - abberacją
B - mejozą
C - mitozą
D - replikacją
15. Zespół van der Woude jest spowodowany:
A - powstaje w wyniku mutacji jednego z 10 genów typowych dla tej choroby
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - defektem molekularnym upośledzającym mechanizm naprawy DNA
C - zwiększoną predyspozycją do uszkodzeń chromosomów
D - haploinsuficjencją genu IRF6 kodującego czynnik regulatorowy interferonu
znajdującego się na chromosomie 1
16. rzadki, genetycznie uwarunkowany defekt enzymatyczny, objawiający się jako
ciężka niedokrwistość hemolityczna. Chorobę wywołuje mutacja w genie TPI w locus
12p13 to:
A - Niedobór izomerazy fosfotriozowej
B - Zespół Sticklera
C - Achondrogeneza typu II
D - Dysplazja Kniesta
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
BIOLOGIA-DNA I GENETYKA OGÓLNA
j.w
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. C
2. A
3. C
4. D
5. B
6. C
7. B
8. B
9. D
10. A
11. C
12. C
13. A
14. B
15. D
16. A
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download