Wpływ czynników remodelujących strukturę chromatyny na

advertisement
„Wpływ czynników remodelujących strukturę chromatyny
na procesywność polimeraz RNA i regulację splicingu
alternatywnego w A. thaliana”
Jakub Dolata
Stypendysta projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za
strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Splicing alternatywny jest znaczącym mechanizmem regulacji ekspresji genów,
wpływającym na rozwój roślin oraz ich adaptację do ciągle zmieniających się warunków
środowiska, w tym również stresów biotycznych i abiotycznych. U roślin mechanizmy
zmieniające ekspresję genów, zwłaszcza w odpowiedzi na działanie czynników stresowych,
muszą cechować się dużą dynamiką w związku z brakiem możliwości ucieczki rośliny przed
działaniem niekorzystnego bodźca.
Splicing jest procesem kotranskrypcyjnym w związku z czym, wszelkie zmiany
i zaburzenia w transkrypcji mogą wpływać bezpośrednio na to jak ostatecznie będzie
wyglądać
dojrzała
cząsteczka
mRNA.
Relacje
między
splicingiem
alternatywnym,
transkrypcją i struktura chromatyny są dopiero poznawane, a jeżeli chodzi o rośliny to nasza
wiedza na ten temat jest minimalna.
W swoim doktoracie badam wspomniane wcześniej relacje na kilku etapach: budowa
nukleosomu, czynniki remodelujące chromatynę, procesywność polimerazy RNA II oraz
formowanie spliceosomu. Są to pierwsze tego typu badania w odniesieniu do roślin.
Jedno z wyżej wspomnianych zagadnień dotyczy bezpośrednio odpowiedzi rośliny na
stres. W wyniku działania czynników stresowych (np. ABA, niskie natężenie światła)
dochodzi do akumulacji histonu H1.3, jednego z trzech wariantów histonu linkerowego H1 w
A. thaliana. Moje badania wykazały, że pojawienie się histonu H1.3 pod wpływem stresu
powoduje zmiany w wyborze miejsc splicingowych. Izoforma ta jest krótsza i mniej zasadowa
niż warianty podstawowe. Skutkuje to luźniejszym upakowaniem chromatyny, a co za tym
idzie zmianą dostępności dla maszynerii transkrypcyjnej i prawdopodobnie wpływa na
procesywność polimerazy RNA II. Ze względu na fakt, iż AS przebiega kotranskrypcyjnie
obserwuje się zmianę w dojrzewaniu RNA u roślin z akumulacją H1.3. W celu wykazania
szerokiego wpływu H1.3 na AS wykonany został eksperyment z wykorzystaniem
Praca doktorska współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
mikromacierzy tillingowych, które umożliwiają analizę ekspresji poszczególnych wariantów
splicingowych. Realizując projekt wykonam podobny eksperyment, ale do analizy
transkryptomu wykorzystam głębokie sekwencjonowanie. Da to wyjątkowa okazję do
porównania obu metod wysokoprzepustowych pod kątem ich przydatności do badania
splicingu alternatywnego u roślin. To porównanie pomoże usprawnić komputerową analizę
danych sekwencyjnych, co jest niezwykle ważne, gdyż właśnie głębokie sekwencjonowanie
metodą Illumina chcę zaproponować jako metodę do badania AS u roślin. Pozwoli to również
na rozwój i doskonalenie powstałego dzięki środkom z Unii Europejskiej centrum
sekwencjonowania Illumina.
Projekt ten doskonale wpisuje się założenia Regionalnej Strategii Innowacji. Rezultaty
mojej pracy znajdą zastosowanie w tworzeniu nowych odmian roślin o zwiększonej tolerancji
na niekorzystne warunki środowiska. Dążąc do podnoszenia konkurencyjności naszego
regionu
należy
poszukiwać
nowych
rozwiązań
i
podejmować
kolejne
wyzwania.
Innowacyjność mojego projektu polega na poznaniu nieopisanego dotąd u roślin poziomu
regulacji ekspresji genów z zastosowaniem nowoczesnych technik. Uzyskane przeze mnie
wyniki będą służyć ekonomicznemu rozwojowi regionu oraz umiejętnemu wykorzystaniu
posiadanego potencjału dla wzrostu konkurencyjności gospodarki. Przedsięwzięcie to
przyniesie trwały i wymierny efekt dla społeczeństwa, zwiększyć konkurencyjność
Wielkopolski oraz stanowić o jej wysokiej pozycji pośród pozostałych regionów w Polsce.
Praca doktorska współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Download