Wymagania egzaminacyjne Elementy biochemii 2013/2014 Skład

advertisement
Wymagania egzaminacyjne Elementy biochemii 2013/2014
Skład pierwiastkowy i chemiczny materii ożywionej, woda jako podstawa życia, cechy
wspólne makromolekuł występujących w organizmach, wiązania niekowalencyjne
między- i wewnątrzcząsteczkowe i ich rola. Budowa komórki (jądro komórkowe,
mitochondrium, chloroplast, retkulumendoplazmatyczne szorstkie i gładkie, aparat
Golgiego, lizosomy, peroksysomy, cytozol, cytoszkielet) i powiązanie poszczególnych
organelli z procesami biochemicznymi.
Błony komórkowe – funkcje, budowa (model płynnej mozaiki), cechy
charakterystyczne. Lipidy tworzące dwuwarstwę lipidową. Białka błonowe (rodzaje,
funkcje). Przepuszczalność błon i transport przez błony (m.in. transport bierny i
aktywny, przenośniki, kanały, pompy). Pompa sodowo-potasowa. Powiązanie
różnych form transportu w komórce na przykładzie transportu glukozy z jelita do krwi.
Wszechstronność białek- pełnione funkcje. Wielkość białek. Białka globularne i
fibrylarne, proste i złożone. Aminokwasy – podział na grupy pod kątem polarności,
aminokwasy egzo- i endogenne, stan jonizacji aminokwasów w pH fizjologicznym.
Struktura I, II(α helisa, harmonijka β, zwroty β, pętle Ω), III (prawidłowości procesu
zwijania się białek, wyznaczanie struktury III rz, przewidywanie struktury III rz.)i IV
rzędowa białek (hemoglobina). Denaturacja białek.
Podstawowe pojęcia metabolizmu (m.in. termodynamika reakcji biochemicznych,
reakcje sprzężone, ATP jako podstawowy układ magazynujący energię, rodzaje
wiązań wysokoenergetycznych, związki o wysokim potencjale przenoszenia wodorów
i elektronów (NAD) oraz grup (CoA); podstawowe zasady organizacji
metabolizmu).Kataliza a energia swobodna. Budowa enzymów, ich funkcja i
charakterystyka, klasyfikacja. Wiązanie substratu w centrum aktywnym enzymu.
Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych. Kinetyka reakcji
enzymatycznych (równanie Michaelisa-Menten, wyznaczanie i interpretacja stałych
kinetycznych). Zastosowanie enzymów.
Składniki pokarmowe i ich trawienie. Utlenianie biologiczne. Podstawowe etapy
oddychania komórkowego i ich charakterystyka (glikoliza, reakcja pomostowa, cykl
Krebsa, łańcuch oddechowy). Fosforylacja substratowa i oksydacyjna.Teoria
chemiosmotyczna. Bilans fosforylacji oksydacyjnej.
Zasady azotowe, nukleozydy i nukleotydy –budowa i skróty. Budowa łańcuchów DNA
i RNA. Odporność na hydrolizę zasadową. Reguły Chargaffa. Budowa helikalna
DNA (forma B) i wiązania ją stabilizujące. Replikacja DNA. Centralny dogmat biologii
molekularnej. Kod genetyczny i jego cechy. Budowa RNA. Transkrypcja DNA i
dojrzewanie mRNA. tRNA i rRNA – budowa i rola. Budowa rybosomów. Translacja.
Cząsteczki innych RNA (snRNA, snoRNA, miRNA, siRNA).
Download