BLOK 4. BIOLOGIA MOLEKULARNA I BIOTECHNOLOGIA

advertisement
BLOK 4. BIOLOGIA MOLEKULARNA I BIOTECHNOLOGIA
I. BIOLOGIA MOLEKULARNA
1.
2.
3.
4.
5.
Różnice między Prokaryota a Eukaryota w strukturze genów i mechanizmach
procesów transkrypcji, translacji i regulacji ekspresji genu
Molekularne podstawy zmian nowotworowych
Molekularne podstawy różnorodności immunoglobulin produkowanych w
organizmie ssaka
Metoda PCR i jej zastosowania w hodowli, medycynie i sądownictwie
Molekularne mechanizmy naprawy DNA
II. GENETYKA OGÓLNA
1.
2.
3.
4.
5.
III.
Rodzaje mutacji genowych
Kod genetyczny i jego cechy
Charakterystyka cech ilościowych
Chromosomowa teoria dziedziczności
Budowa morfologiczna chromosomu mitotycznego metafazowego
BIOCHEMIA
1.
2.
3.
4.
5.
Enzymy – klasyfikacja, budowa, funkcje, regulacja aktywności
Etapy komórkowego katabolizmu glukozy i ich lokalizacja
Porównanie katabolizmu glukozy w warunkach tlenowych i beztlenowych
Transport lipidów w osoczu krwi. Budowa, powstawanie i funkcje lipoprotein
Struktura i funkcje nukleotydów i polinukleotydów
IV. INŻYNIERIA GENETYCZNA
1.
2.
3.
4.
5.
V.
GENOMIKA
1.
2.
3.
4.
5.
VI.
Ligaza DNA i jej zastosowanie w inżynierii genetycznej
Etapy klonowania molekularnego
Fizyczne metody wprowadzania DNA do komórek
Metody uzyskiwania fragmentów DNA do klonowania
Zwierzęta transgeniczne jako bioreaktory
Mapy genetyczne a mapy fizyczne genomu
Techniki oparte na PCR
Metody sekwencjonowania genomów - losowa, hierarchiczna
SNP - detekcja, przykłady zastosowań
Markery stosowane w konstrukcji map genetycznych
MIKROBIOLOGIA OGÓLNA
1.
2.
3.
4.
Co to są archeony? Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy bakteriami a
archeonami?
Omów budowę ściany komórek Gram dodatnich i Gram ujemnych
Znaczenie koniugacji w narastaniu oporności na chemioterapeutyki
Omów bakterie z rodziny Enterobacteriaceae
5.
6.
Porównaj rodzaj Salmonella z rodzajem Campylobacter
Dlaczego Staphylococcus aureus jest mikroorganizmem chorobotwórczym?
VII. PODSTAWY IMMUNOLOGII
1.
2.
3.
4.
5.
Sposoby rozpoznawania obcych antygenów
Rola w odpowiedzi przeciwzapalnej i budowa przeciwciała klasy G
Rola w odpowiedzi przeciwzapalnej i budowa przeciwciała klasy M
Omów typy nadwrażliwości
Porównaj swoistą odpowiedź komórkową z nieswoistą odpowiedzią komórkową
VIII. TERAPIE GENOWE
1.
2.
3.
4.
5.
Choroby genetyczne i ich podłoże (choroby jedno- i wielogenowe). Podaj kilka
przykładów
Imprinting genomowy, zależność wystąpienia chorób genetycznych od płci
Metody fizyczne, chemiczne i biologiczne wprowadzania genu terapeutycznego do
komórki docelowej
Syntetyczne nośniki DNA i wektory stosowane w terapii genowej
Komórki macierzyste, ich źródła i możliwości wykorzystania w terapii genowej
IX. PODSTAWY BIOTECHNOLOGII
1.
2.
3.
4.
Zjawisko totipotencji. Zastosowanie kultur in vitro, markerów molekularnych,
podwojonych haploidów w hodowli roślin
Rodzaje eksplantatów. Regulatory wzrostu, podział i ich funkcje
Zmienność somaklonalna. Indukcja i jej znaczenie w poszerzaniu zakresu
zmienności
Modyfikacje genetyczne roślin. Istota, cel i kierunek modyfikacji. Zagrożenia?
X. PROTEOMIKA
1.
2.
3.
4.
5.
Proteomika jako innowacyjne narzędzie w poznawaniu funkcji białek (czynności
organizmu)
Zasady rozdziału białek metodą elektroforezy jedno i dwuwymiarowej w żelu
poliakrylamidowym
Wykorzystanie spektrometri mas do identyfikacji białek
Proteomika strukturalna, jakościowa, funkcjonalna, kliniczna
Znaczenie identyfikacji różnic w profilach białkowych (proteomach) w
rozwiązywania problemów praktycznych
Download