Kwas DNA i RNA są to rodzaje kwasów nukleinowych, których

advertisement
Kwas DNA i RNA są to rodzaje kwasów nukleinowych, których podstawową jednostką
budującą jest nukleotyd. Nukleotyd z kolei zbudowany jest z trzech części i tutaj pojawiają
się już pierwsze różnice między tymi kwasami: części składowe nukleotydu to nukleozyd,
czyli zasada azotowa- w kwasie deoksyrybonukleinowym wyróżniamy następujące zasady
azotowe: adenina, guanina, cytozyna, tymina, zaś w kwasie rybonukleinowym trzy pierwsze
zasady są takie same, tj. adenina, guanina, cytozyna, a tymina nie występuje, zamiast niej
znajdziemy uracyl. To jest pierwsza różnica między DNA a RNA, analizując dalej budowę
nukleotydu. Razem z zasadą azotową nukleozyd tworzy cukier pięciowęglowy, czyli pentoza;
w kwasie deoksyrybonukleinowym DNA – występuje cukier deoksyryboza, który nie jest
pełną pentozą, ponieważ zawiera jeden atom tlenu mniej, natomiast w RNA, czyli kwasie
rybonukleinowym, występuje pełna pentoza- ryboza. Ostatnia część nukleotydu – reszta
kwasu fosforowego w obu rodzajach kwasów nukleinowych jest taka sama. Cząsteczkę DNA
tworzą dwa łańcuchy polinukleotydowe, które oplatają się wokół siebie i wokół
hipotetycznego walca, tworząc strukturę, zwaną podwójną helisą. Zaś cząsteczka kwasu RNA
zbudowana jest z jednego łańcucha polinukleotydowego. DNA może ulegać powieleniu
(podwojeniu), czyli replikacji semikonserwatywnej (półzachowawczej), polega ona na
rozplataniu się dwóch nici na pojedyncze, do każdej nici polinukleotydowej zostaje
dobudowana nić nowa, według zasady komplementarności (ściśle określona puryna łączy się
ze ściśle określoną pirymidyną). W wyniku czego powstają dwie takie same potomne
cząsteczki DNA jak cząsteczka macierzysta. RNA z kolei bierze udział w transkrypcji
(przypisaniu), jest to proces syntezy RNA na matrycy DNA z wykorzystaniem zasady
komplementarności, zachodzi w kariolimfie jądra komórkowego. Kwasy DNA i RNA różnią się
również funkcjami, jakie pełnią: kwas deoksyrybonukleinowy magazynuje informację
genetyczną oraz przekazuje ją komórkom potomnym, natomiast kwas rybonukleinowy
realizuje informację genetyczną. Kwas DNA nie posiada jakichkolwiek rodzajów, a RNAowszem, dzielimy go na cztery rozdzaje: mRNA, czyli matrycowy, inaczej informatyczny,
który przenosi informację genetyczną przypisaną z DNA do miejsca syntezy białek, czyli do
rybosomów; tRNA, czyli transportowy, inaczej przenośnikowy – transportuje aminokwasy do
rybosomów (jest to jedyny rodzaj kwasu rybonukleinowego, który występuje w strukturze
drugorzędowej); rRNA – rodzaj kwasu RNA, który buduje rybosomy (razem z białkami) i
ostatni rodzaj kwasu RNA, to sarna (mały jądrowy RNA), bierze udział w obróbce
postranskrypcyjnej, czyli odrzuca to, co niepotrzebne. Myślę, że dość szczegółowo
przedstawiłam różnice oraz podobieństwa obu kwasów nukleinowych.
Download