Uploaded by User320

Kwasy nukleinowe

advertisement
Kwasy nukleinowe to związki wielkocząsteczkowe które występują we wszystkich
żywych komórkach głównie w postaci nukleoprotein (białka złożonego). Odgrywają
one zasadniczą rolę w przekazywaniu cech dziedzicznych i kierowaniu syntezą białek,
czyli reakcji podczas której następuje łączenie się prostych substratów z których
powstaje jeden bardziej złożony produkt główny.
Kwasy nukleinowe odkrył w roku 1869 szwed Friedrich Miescher. Znalazł je on w
komórkach ropnych, w spermie ryb i w innym materiale biologicznym. Następnie
opublikował w swojej pracy, że nukleina (odkryta substancja) wyróżnia się
odpornością na działanie enzymów proteolitycznych (trawiących białka), rozpuszcza
się w alkaliach (miał charakter kwasowy) oraz zawiera znaczne ilości fosforu.
Późniejsze badania dowiodły, każda żywa komórka zawiera nukleoproteidy substancje zbudowane z białek połączonych z kwasami nukleinowymi.
W organizmach żywych występują dwa rodzaje kwasów nukleinowych:
kwas dezoksyrybonukleinowy (od ang. deoxyribonucleic acid – DNA) - którego
składnikami są;
cukier - dezoksyryboza
zasady azotowe: adenina, cytozyna, guanina i tymina
reszta kwasu fosforowego
kwasy rybonukleinowe – ( ang. ribonucleic acid - RNA) których składnikami są:
cukier - ryboza
zasady azotowe: adenina, cytozyna, guanina i uracyl
reszta kwasu fosforowego
Kwas DNA jest substancją, w której jest zapisana substancja genetyczna. Na terenie
komórki występuje głównie w jądrze, ale również w chromosomach, chloroplastach i
mitochondriach, natomiast kwas RNA znajduje się w cytoplazmie, rybosomach i w
jąderku - bierze udział w „tłumaczeniu” informacji genetycznych na język białek.
Kwasy nukleinowe przypominają białka, chociaż pod względem chemicznym są od
nich całkowicie różne. Podczas gdy szkieletem cząsteczki białka jest łańcuch
poliamidowy (polipeptydowy), szkieletem cząsteczki kwasu nukleinowego jest
łańcuch poliestrowy, nazywany łańcuchem polinukleotydowym.
Łańcuchy cząsteczek kwasów nukleinowych zbudowane są z elementów zwanych
nukleotydami, zawierających 3, wyżej już wymienione składniki - kwas fosforowy,
cukier (pentozę) oraz purynową lub pirymidynową zasadę (ogólny wzór budowy
cząsteczki na końcu pracy).
Łańcuchy powstają, gdy grupy fosforanowe jednego nukleotydu łączą się z cukrem
drugiego nukleotydu i w ten sposób powstają długie nici kwasów nukleinowych. Nici
te różnią się między sobą jedynie długością.
Podobnie jak w białkach, również i w kwasach nukleinowych wyróżniamy struktury;
·strukturę pierwszorzędową
·strukturę drugorzędową
Struktura pierwszorzędowa - podaje sekwencję nukleotydów w łańcuchu, natomiast
struktura drugorzędowa - przestrzenne ukształtowanie cząsteczki.
Oba kwasy mogą występować pod postacią zarówno pojedynczej jak i podwójnej nici,
przy czym zazwyczaj DNA tworzy nić podwójną, a RNA pojedynczą.
Cząsteczka DNA zbudowana z dwóch nici, które łączą się ze sobą poprzez zasady
azotowe nosi nazwę helisy. Cząsteczka ta wygląda jak spirala. Układ zasad w jednym
łańcuchu warunkuje kolejność zasad w drugim i tę właściwość nazywamy
komplementarnością zasad. Zachowanie odpowiedniej kolejności w przyłączaniu
zasad ma podstawowe znaczenie przy replikacji DNA, czyli powstawaniu nowej jego
cząsteczki. Podstawowe reguły budowania DNA:
- naprzeciw adeniny może znajdować się tylko tymina;
- naprzeciw guaniny może znajdować się tylko cytozyna.
Wszystkie procesy życiowe takie jak oddychanie, odżywianie, wydalanie potrzebne są
komórkom nie po to aby mogły się odżywić, ale po to, by odżywić się mogło DNA i
RNA. Tylko dzięki istnieniu tych substancji istnieje życie na Ziemi, bo to właśnie te
substancje odpowiedzialne są za ciągły podział i rozwój komórek.
Dopiero dokładne poznanie budowy chemicznej kwasów nukleinowych pozwoli na
kontrolowanie genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne oraz zapobieganie
ciężkich powikłań spowodowanych zaburzeniami w strukturze genomu.
Download