Jaka jest średnia wielkość komórki zwierzęcej

advertisement
Jaka jest średnia wielkość komórki zwierzęcej, bakterii oraz wirusa ?.
Wymień organelle komórkowe oraz opisz ich rolę, w których organellach komórkowych jest DNA ?
Czym różnią się od siebie komórka roślinna, zwierzęca oraz bakteryjna ?
Jakie są podstawowe różnice pomiędzy komórkami prokariotycznymi oraz eukariotycznymi ?
Dlaczego bakteria Escherichia Coli jest najczęściej używanym mikroorganizmem przez biologów
molekularnych ?
Jakie zasady znajdują się w DNA oraz RNA ?
Co to są nukleozydy i nukleotydy, jakie funkcje pełnią nukleotydy ?
Dlaczego DNA jest cząsteczką polarną (koniec 3’, 5’), dlaczego DNA tworzy struktury helikalne ?
Co to są plazmidy, jak są zbudowane, do czego używa się plazmidów w biologii molekularnej ?
Jak przebiega proces replikacji DNA, co to jest replikacja semikonserwatywna ?
Co to są chromosomy, jak są zbudowane ?
Dlaczego synteza DNA przebiega w kierunku 5’ -> 3’ ?
Co to znaczy że kod genetyczny jest bezprzystankowy oraz zdegenerowany ?
Co to jest kodon, antykodon stop kodon ?
Jakie funkcje pełni RNA ?
Jakie funkcje pełni polimeraza RNA jakie są różnice w stosunku do polinerazy DNA ?
Czym różni się mRNA u prokariotów oraz eukariotów ?
Co to są introny oraz eksony ?
Co to jest splicing oraz alternatywny splicing mRNA ?
Jakie są różnice w transkrypcji oraz translacji u prokariotów oraz eukariotów ?
Jak działają rybosomy ?
Co to jest policistronowe mRNA ?
Do czego służą proteosomy ?
Jakie reakcje może katalizować RNA ?
Co to są telomery ?
Czym różni się chromatyna interfazowa od chromatyny w chromosomie mitotycznym ?
Co to są i jak są zbudowane nukleosomy ?
Na jakich etapach zachodzi kontrola poziomu ekspresji białka ?
Co to są sekwencje regulatorowe oraz białka regulatorowe ?
Co to są aktywatory oraz represory ?
Co to jest operon ?
Co to jest ekspresja konstytutywna ?
Jakie są różnice w mechanizmie aktywacji genów w bakteriach oraz komórkach eukariotycznych ?
Jak przebiega proces koniugacji komórek bakteryjnych, jaka jest rola plazmidu F. Na czym polega transformacja
komórek bakteryjnych ?
Co to jest crossing-over ?
Na jakiej zasadzie „obce” DNA może ulec włączeniu do genomu gospodarza ?
Jak przebiega cykl życiowy wirusów (forma genomu: jednoniciowe RNA, koliste dwuniciowe DNA)?
Co to są oraz jak działają enzymy restrykcyjne oraz ligazy, w jaki sposób klonuje się DNA ?
Co to są wektory ekspresyjne ?
Co to jest hybrydyzacja DNA, w jakim celu jest używana (metoda Southerna) ?
Co to jest biblioteka genowa oraz genomowa, w jaki sposób się je otrzymuje oraz przeszukuje ?
Co to jest PCR, opisz metodę oraz warunki konieczne do prowadzenia reakcji ?
W jaki sposób sekwencjonuje się DNA przy użyciu dideoksynukleotydów ?
Wymień i krótko opisz funkcje błony biologicznej.
Podaj główne składniki błony biologicznej, w jaki sposób regulowana jest płynność błony ?
Co to są liposomy ?
W jaki sposób białka związane są z dwuwarstwą fosfolipidową, jakie funkcje pełnią białka błonowe ?
Co to jest gliokaliks, jak przebiega synteza glikoprotein (rola retikulum endoplazmatycznego) ?
W jaki sposób ograniczona jest ruchliwość białek błonowych ?
Jaka działają przenośniki oraz kanały błonowe (jakie są różnice) ?
Na jakiej zasadzie przebiega transport aktywny, bierny oraz sprzężony ?
Jak działa pompa sodowo-potasowa ?
Jak działają (jak są regulowane) bramkowane kanały jonowe ?
Na jakiej zasadzie działa sygnalizacja w komórkach nerwowych (sygnał elektryczny, chemiczny) ?
W jaki sposób białka kierowane są w komórce do odpowiednich organelli (sekwencje sygnalne) ?
Na jakiej zasadzie przebiega transport pęcherzykowy (sekrecja, endocytoza, rola klatryny) ?
Jaka jest rola lizosomów (drogi degradacji w lizosomach, enzymy lizosomalne) ?
Jakie są formy sygnalizacji międzykomórkowej ?
Przykłady cząsteczek sygnałowych: hormonów, mediatorów lokalnych, przekaźników nerwowych.
Jakie działają receptory ?
Rodzaje oraz rola wtórnych cząsteczek informacyjnych.
Rola kinaz w przekazywaniu oraz amplifikacji sygnału
Mechanizm działania receptorów światła
Jaka jest budowa oraz rola filamentów: posrednich, aktywnowych oraz mikrotubul ?
Jaka jest rola cytoszkieletu w ruchu komórki (lamelipodia, filopodia) ?
Jaki jest molekularny mechanizm skurczu mięśnia ?
Jakie są główne fazy cyklu komórkowemu oraz czym się charakteryzują ?
Jaka jest rola wrzeciona mitotycznego w podziale komórki (powstawanie, budowa) ?
Jaka jest rola cyklin oraz kinaz zależnych od cyklin w podziale komórki ?
Co jakie zmiany zachodzą w jądrze komórkowym podczas podziału komórki ?
Jak przebiega mitoza oraz mejoza, co to jest biwalent, jaka jest rola crossing-over w mejozie ?
Jakie są podstawowe różnice pomiędzy apoptozą oraz nekrozą ?
Rola apoptozy w rozwoju organizmu.
Jakie związki mogą być produktami końcowymi glikolizy ?
Jakie białka tworzą łańcuch oddechowy, w jaki sposób generowana jest siła protonomotoryczna ?
Jak działa syntetaza ATP ?
Jaka jest rola karboksylazy rybulozobisfosforanowej w wiązaniu węgla przez rośliny ?
Jaka jest rola kolagenu w tkance łącznej ?
Jakie są główne rodzaje oraz rola połączeń międzykomórkowych ?
Metody otrzymywania na skalę przemysłową Glu.,
Porównaj hodowle w fermentorze i kolbie (typu erlenmajerka)
Media do hodowli mikroorganizmów (źródła węgla, azotu, fosforu)
Przemysłowe metody otrzymywania antybiotyków (penicylin)
Dlaczego prowadzi się manipulację genetyczne
Tok postępowania przy otrzymywaniu białek rekombinowanych
Tok postępowania przy otrzymywaniu białek pochodzenia nauralnego
Porównaj zalety i wady systemów nadprodukcji białek w: bakteriach, drożdżach, komórkach owadzich
i ssaczych
Wektory ekspresyjne (co powinien zawierać wektor, typy promotorów, sekwencji
literowych/metek/Tagów)
Metody oczyszczania białek (szczególnie chromatografia powinowactwa)
Metody optymalizacji warunków nadprodukcji białek
Metody efektywnego zwijania rekombinowanych białek
Sposoby analizy czystości preparatu
Sposoby dezintegracji komórek (bakteryjnych, drożdżowych, roślinnych, zwierzęcych)
Przykłady zastosowania enzymów
Enzymy pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego (wady i zalety)
Mikrobiologiczna produkcja enzymów
Co to są organizmy „GRAS”
Klasyczne metody indukowania mutacji
Warunki prowadzenia bioprocesów
Rodzaje bioprocesów
Etapy procesu biosyntezy mikrobiologicznej
Podstawowe sposoby prowadzenia bioprocesów
Wady i zalety procesu ciągłego i okresowego
Zalety stosowania immobilizowanych enzymów oraz komórek
Podstawowe typy bioreaktorów
Metody napowietrzania bioreaktorów
Metody gaszenia piany
Metody wyjaławiania podłoża
Parametry procesu mikrobiologicznego
Układy regulacyjno-kontrone w bioreaktorze
Zastosowanie bakterii kwasu mlekowego (produkty, procesy, wymień organizmy)
Zastosowanie grzybów strzępkowych (produkty, wymień organizmy)
Fermentacja alkoholowa (drożdże, bakterie)
Fermentacja metanogenna (etapy, mikroorganizmy)
Biotransformacje (zalety, przykłady)
Przykłady produktów wytwarzanych przy udziale mikroorganizmów
Zalety drobnoustrojów
Czynniki istotne dla wzrostu drobnoustrojów (Uwodnienie środowiska, pH, Temperatura, Natlenienie
środowiska)
Wzrost i pomiar mikroorganizmów
Typy wzrostu mikroorganizmów (szybkość właściwa wzrostu, wzrost ograniczony, nieograniczony,
Metaboliczna efektywność wzrostu)
Wzrost drobnoustrojów a tworzenie produktów metabolizmu
Kwasy organiczne (cytrynowy, mlekowy), metody otrzymywania
Polihydroksyalkany, metody otrzymywania (Biopol)
Download