PN_11-2014_DOP-a - Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Dział Zamówień Publicznych
Sekcja Aparatury Naukowej
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/11-2014/DOP-a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej
dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Część 1. Dostawa mieszadła rotacyjnego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia


Mieszadło rotacyjne



Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Możliwość wstrząsania jednocześnie minimum 6 prób o pojemności 2l
każda z możliwością zastosowania adaptera na minimum 8 prób o
pojemności 1l
Mieszadło musi wykonywać ruch: obrotowy, mieszający i wstrząsający
w zależności od potrzeb
Możliwość regulowania prędkości w zakresie minimum od 0-30 rpm w
krokach co 1 rpm
Wskazane posiadanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem
urządzenia w przypadku zablokowania systemu mieszającego
Odporność na media agresywne, co jest związane z charakterem
pracy w laboratorium
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja: minimum 12 miesięcy
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.pl
tel: +48 81 537 52 09, fax: +48 81 537 50 43
e-mail: [email protected]
NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/11-2014/DOP-a
Część 2. Dostawa automatycznego systemu do elektroforezy DNA, RNA i białek
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia





Automatyczny system
do elektroforezy DNA,
RNA i białek




Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Określanie ilości i jakości DNA, RNA i białek, czułość detekcji rzędu
pg DNA w 1µl próby, czułość detekcji białka rzędu 1pg/µL
Analiza materiału musi odbywać się poprzez pomiar fluorescencji
wzbudzonej laserem
Ilość i jakość analizowanego materiału musi być określana
automatycznie
Budowa urządzenia musi umożliwiać samodzielne przeprowadzenie
przez użytkownika czyszczenia i konserwacji urządzenia (łatwo
demontowalna przystawka elektroforetyczna)
Możliwa jednoczesna analiza: minimum 12 próbek DNA; minimum 11
próbek RNA, minimum 10 próbek białek. W przypadku dla analizy
próbek mRNA urządzenie powinno określać procentowo stopień
zanieczyszczenia rybosaomalnym RNA
Możliwa analiza fragmentów RNA o długości od 6 do 150 nukleotydów
Możliwość rozdziału białek w zakresie 10-250 KDa, o czułości
porównywalnej do metody srebrowej, od 1 pg/µl
Urządzenie musi posiadać przystawkę do analiz elektroforetycznych,
stacje do napełniania chipów elektroforetycznych oraz wytrząsarkę
Urządzenie musi być wyposażone w komputer (umożliwiający pełną
współpracę z oferowanym automatycznym systemem do elektroforezy
DNA, RNA i białek) i oprogramowanie do analizy RNA, DNA i białek.
Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem musi
umożliwiać:
a) Przedstawienie wyników w postaci klasycznego żelu jak i wykresu
i zestawienia w tabeli;
b) Podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i
porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie (do 48
próbek jednocześnie);
c) Automatyczne określenie stopnia integralności RNA;
d) Dostosowanie formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika.
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja: minimum 12 miesięcy
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
2
Download