pytania-i-odpowiedzi-pn-50-2013-dop-a

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Dział Zamówień Publicznych
Sekcja Aparatury Naukowej
Oznaczenie sprawy: PN/50-2013/DOP-a
Lublin, dn. 18.11.2013r.
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii
Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą)
zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie
sprawy: PN/50-2013/DOP-a) opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2013r. pod
numerem 239635-2013, do Zamawiającego w dniu 15.11.2013r. wpłynęły pytania Wykonawców, na które
udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Dotyczy Części 2 Dostawa mieszadła magnetycznego
Pytanie 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zakres od 50-1500 obr./min.?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mieszadła o prędkości w zakresie od 50 1500 obr./min. przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.
Dotyczy Części 4 Dostawa mieszadła rotacyjnego
Pytanie 1: Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę mieszadła rotacyjnego w terminie do 42 dni od daty
podpisania umowy?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dotyczy Części 8 Dostawa mikrochipowego elektroforezera DNA/RNA
Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrochipowego elektroforezera DNA/RNA o
parametrach przewyższających wymagania SIWZ w wielu punktach, w tym: z możliwością rozdziału i oceny
jakości genomowego DNA, analizę jednej próbki w czasie 60 sekund niezależnie od liczby próbek, zakres
rozdzielczości od 35pz do 60 000pz, z możliwością analizy dowolnej ilości próbek od 1 do 96, z
autosamplerem automatycznie przekłuwającym folię zabezpieczającą wyparowaniu próbek w płytce i
nakładającym 1 µl próbki na żel (oszczędzanie próbki do dalszych analiz) lub pobierającym próbki z
pojedynczych probówek PCR lub w stripach, progiem wykrywalności DNA w próbce od 5 pg/µl, progiem
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl
tel: +48 81 537 52 09, fax: +48 81 537 50 43
e-mail: [email protected]
NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
wykrywalności RNA w próbce od 100 pg/µl, granicą oznaczalności w analizach dla DNA od 75pg/µl do
50ng/µl, granica oznaczalności w analizach dla RNA od 100 pg/µl do 500 ng/µl, z możliwością zastosowania
własnych drabinek, rozdzielczością analizy DNA do 10%, ale współpracującego z fabrycznie przygotowanymi
mikrochipami z żelem i barwnikiem (brak konieczności dodawania bromku etydyny czy barwników
fluoroscencyjnych)
niewymagających
wcześniejszego
przygotowania
ani
manualnego
nakładania
(autosampler automatycznie nakłada próbke na mikrochip), mikrochipami jednokrotnego użytku, które nie
wymagają płukania ani przygotowania i gwarantują brak zakażenia krzyżowego pomiędzy próbkami (dla
każdej aplikacji dedykowany jest odpowiedni mikrochip co gwarantuje osiągnięcie wysokiej jakości wyników),
kompatybilnym z jednym chipem podczas jednej analizy, dostarczonego z oprogramowaniem spełniającym
wymagania SIWZ poza możliwością analizy wg dwóch krzywych kalibracyjnych (oprogramowanie umożliwia
analizę wg jednej krzywej kalibracyjnej) z komputerem przenośnym z oprogramowaniem sterującym,
gwarancją 24 miesięcy i zestawem startowym umożliwiającym analizę 400 próbek DNA i 400 próbek RNA?
Odpowiedź:
Zamawiający
dopuszcza
zaoferowanie
mikrochipowego
elektroforezera
DNA/RNA
o
następujących parametrach: z możliwością rozdziału i oceny jakości genomowego DNA, analizę jednej
próbki w czasie 60 sekund niezależnie od liczby próbek, zakres rozdzielczości od 35pz do 60 000pz, z
możliwością analizy dowolnej ilości próbek od 1 do 96, z autosamplerem automatycznie przekłuwającym folię
zabezpieczającą wyparowaniu próbek w płytce i nakładającym 1 µl próbki na żel (oszczędzanie próbki do
dalszych analiz) lub pobierającym próbki z pojedynczych probówek PCR lub w stripach, progiem
wykrywalności DNA w próbce od 5 pg/µl, progiem wykrywalności RNA w próbce od 100 pg/µl, granicą
oznaczalności w analizach dla DNA od 75pg/µl do 50ng/µl, granica oznaczalności w analizach dla RNA od
100 pg/µl do 500 ng/µl, z możliwością zastosowania własnych drabinek, rozdzielczością analizy DNA do
10%. Jednocześnie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia współpracującego jedynie z mikrochipami
jednokrotnego użytku oraz nie posiadającego oprogramowania z możliwością analizy wg dwóch krzywych
kalibracyjnych.
…………………………………
Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. a/a.
2
Download