DNA dezoksyrybonukleinowy, występuje w jądrze komórkowym

advertisement
DNA dezoksyrybonukleinowy, występuje w jądrze komórkowym-w
okresie między podziałami komórki DNA ma postać chromatyny czyli
nici (chromatyna to DNA i specjalne białka histony) – w czasie
podziału komórki chromatyna tworzy ścisłe struktury które nazywamy
chromosomami.█ Cząsteczka DNA budująca chromosom ma postać
liniową (ma początek i koniec). Każdy gatunek ma charakterystyczną i
stałą dla danego gatunku liczbę cząsteczek DNA. Każda cząsteczka
DNA tworzy jeden chromosom. Człowieka występuje 46
chromosomów. █ DNA występuje w postaci małej kolistej cząsteczki
w mitochondrium, a u roślin w chloroplastach. █ U bakterii i sinic nie
ma jądra komórkowego, a DNA występuje bezpośrednio w
cytoplazmie ma postać dużej spiralnie skręconej i zamkniętej kuliście
cząsteczki nazywanej genoforem. Genofor u bakterii jest
odpowiednikiem chromosomu. U bakterii w cytoplazmie występują
niewielkie koliste cząsteczki które nazywamy plazmidami. █ Przebieg
procesu replikacji: ●dwie nici podwójnej helisy w pewnym miejscu
rozplatają się; powoduje to rozerwanie par zasad komplementarnych.
●w pobliżu miejsca rozplecenia zawsze znajduje się dostateczna ilość
wolnych nukleotydów; do każdej z zasad w rozplecionych niciach
dołącza zasada komplementarna, stanowiąca część wolnego
nukleotydu – jednostki budulcowej DNA ●między nowo dołączonymi
nukleotydami powstają trwałe połączenia. █ Przebieg procesu
transkrypcji. Transkrypcja to przepisanie fragmentu informacji
genetycznej z nici kodującej DNA na cząsteczkę RNA. Zwykle
transkrypcji podlega jeden gen. Po transkrypcji RNA przemieszcza się
z jądra do cytoplazmy i tam uczestniczy w biosyntezie białka. █ Genjest to fragment nici kodującej DNA lub cząsteczka mRNA w której
zapisana jest informacja o budowie jednego polipeptydu. Polipeptydy
to łańcuchy aminokwasowe które zawierają mniej niż 100
aminokwasów. █ Kod genetyczny to sposób zapisu informacji o
aminokwasach budujących białko za pomocą kolejności nukleotydów
w DNA lub RNA. W białkach występuje 20 rożnych aminokwasów. █
RNA jest kwasem rybonukleinowym. Nić RNA jest podobna do DNA
tyle, że w RNA zamiast tyminy(T) występuje podobna zasada –
uracyl(U), a deoksyrybozę zastępuje ryboza. RNA służy do syntezy
białka. █ Warunki do biosyntezy białka: ●mRNA-zawiera informacje
o budowie białka ●rybosomy-organella które odczytują trójki kodujące
z mRNA i odpowiadają za przyłączenie ściśle określonych
aminokwasów do syntezowanego białka ●wolne aminokwasy które
stanowią materiał do budowy białka ●tRNA- odpowiada za transport
ściśle określonego aminokwasu do rybosomów ●ATP czyli energia
●enzymy. █ Antykodon- fragment tRNA zawierający
charakterystyczną dla przyłączonego rodzaju aminokwasu trójkę zasad.
Download