Biologia medyczna- pytania - biologia medyczna

advertisement
Biologia medyczna- pytania.doc
(45 KB) Pobierz
1. Głównym enzymem działającym podczas transkrypcji jest:
A. polimeraza RNA zależna od RNA,
B. polimeraza DNA zależna od RNA,
C. polimeraza DNA zależna od DNA,
D. polimeraza RNA zależna od DNA,
2. Retikulum endoplazmatyczne uczestniczy w:
A. syntezie białek,
B. syntezie lipidów,
C. transporcie,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe,
3. Wytworzenie się epiblastu i hipoblastu ma miejsce podczas:
A. zapłodnienia,
B. bruzdkowania,
C. gastrulacji,
D. neurulacji,
4. Które z poniższych stwierdzeń opisuje przepływ informacji genetycznej w komórce:
A. DNA ulega translacji na białko, które następnie jest transkrybowane na RNA
B. białka ulegają translacji na RNA, który następnie jest transkrybowany na DNA,
C. RNA jest transkrybowany na DNA, który następnie ulega translacji na białko,
D. DNA jest transkrybowany na RNA, który następnie ulega translacji na białko.
5. Apoptozą nazywamy zjawisko:
A. pinocytozy przez granulocyty kwasochłonne,
B. śmierci komórki wskutek uszkodzenia mechanicznego,
C. zaprogramowanej genetycznie śmierci komórki,
D. śmierci komórki wskutek uszkodzenia chemicznego,
6. Szereg nukleosomów połączonych razem jedną cząsteczką DNA to:
A. nukleohiston,
B. nukleoblast,
C. solenoid,
D. fibryla chromatynowa,
7. U człowieka zapłodnieniu ulega:
A. oocyt I rzędu w metafazie I,
B. oocyt II rzędu w metafazie I,
C. oocyt I rzędu w metafazie II,
D. oocyt II rzędu w metafazie II,
8. Błona płodowa tworząca sznur pępowinowy to:
A. owodnia,
B. omocznia,
C. kosmówka,
D. żadna z powyższych,
10. Cykl komórkowy to:
A. mitoza poprzedzona interfazą,
B. podział komórki na zasadzie mitozy i mejozy,
C. podział komórki, czyli mejoza,
D. podział komórki, czyli mitoza,
11. Zjawisko crossing-over zachodzi podczas:
A. profazy mitozy,
B. anafazy mejozy,
C. profazy mejozy,
D. anafazy mitozy,
12. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe?
A. w późnej fazie G1 zlokalizowany jest punkt restrykcyjny
B. w fazie S odbywa się synteza DNA,
C.
D. faza G2 to faza spoczynkowa, komórki funkcjonują
13. Leukoplasty:
A. są bezbarwne powstają głównie bez udziału światła w organach podziemnych. W warunkach zwiększonej ilości
światła mogą przechodzić w chloroplasty. Rodzaj plastydów.
B. występują głównie w tkankach o niskiej aktywności fizjologicznej
C. występują głównie w komórkach młodych, embrionalnych
D. są zabarwione na żółto,
14. Funkcją aktywności egzonukleolitycznej -3' -5' polimerazy DNA jest:
A. usuwanie końca 6' nici polinukleotydowe przyłączonej do nici matrycowej, której kopiowanie się zaczyna
B. usuwanie nukleotydów z końców cząsteczek DNA by zapewnić powstanie tępych końców
C. usuwanie uszkodzonych nukleotydów z nici matrycowej w trakcie syntezy DNA
D. usuwanie nieprawidłowych nukleotydów z nowosyntetyzowanej nici DNA.
15. Teratogenem NIE jest:
A. wysoka temperatura
B. alkohol
C. kwas foliowy
D. wirus grypy
16. Opis odpowiadający nekrozie to:
A. komórka jest obkurczona, następuje kondensacja chromatyny, rozpad błony komórkowej liza zawartości w
formie ciałek apoptycznych - apoptoza
B. komórka pęcznieje, następuje dezintegracja chromatyny, rozerwanie błony komórkowej, wyciekanie zawartości na
zewnątrz
C. komórka pęcznieje, następuje dezintegracja chromatyny, rozpad błony komórkowej, liza zawartości w postaci ciałek
apoptycznych
D. komórka jest obkurczona, następuje kondensacja chromatyny, rozerwanie błony komórkowej z wyciekiem
zawartości na zewnątrz
17. Polisomy to:
A. enzymy rozkładające białka zasadowe
B. mRNA związane z kompleksem rybosomów
C. organella hydrolizujące związki organiczne
D. białko wchodzące w skład błony komórkowej
18. Synteza lipidów w komórce zachodzi w :
A. jądrze
B. retikulum plazmatycznym szorstkim
C. retikulum plazmatycznym gładkim
D. aparacie Golgiego
19. Podwójnymi błonami otoczone są:
A. jądra, rybosomy, mitochondria
B. jądro, wodniczki, aparat Golgiego
C. chloroplasty, mitochondria, lizosomy
D. jądro, chloroplasty, mitochondia
20. Model budowy plazmalemmy jako płynjnej mozaiki zakłada obecnośc w błonie dwóch podstawowych składników
naturalnych:
A. nieuporządkowanej struktury lipidów i białek
B. sztywnego szkieletu białkowego z mozaikowo rozrzuconymi cząsteczkami fosfolipidów
C. warstwy lipidowej mozaikowo przenikającej się z warstwą białkową
D. półpłynnego, podwójnego zrębu lipidowego, w którym mozaikowo zanurzone są białka
21. Wędrówka chromosomów z których każdy zbudowany jest z dwóch chromatyd do biegów komórki za
pośrednictwem wrzeciona kariokinetycznego ma miejsce:
A. tylko w mitozie,
B. w mitozie I, w podziale II mejotycznym,
C. tylko w drugim podziale mejotycznym,
D. tylko w pierwszym podziale mejotycznym
22. Główną funkcją struktur Golgiego w komórce jest:
A. oksydacja (utlenianie)
B. endocytoza
C. egzocytoza
D. trawienie wewnątrzkomórkowe
23. Chromatyna jest zlokalizowana na terenie:
A. cytoplazmy,
B. jądra komórkowego,
C. mitochondrium,
D. struktur Golgiego,
24. Białkiem decydującym o tym czy komórka wejdzie w stan podziału czy też zostanie skierowana na drogę
apoptozy jest/są:
A. p53,
B. kaspazy,
C. Bcl-2,
D. TNF-Rs
25. Nabłonek jednowarstwowy płaski obecny jest w:
A. kanalikach nerkowych,
B. pęcherzykach płucnych,,
C. przewodzie pokarmowym,
D. przewodach gruczołów,
26. Który szereg przedstawia struktury ciała rozwijające się z endodermy:
A. naskórek, mózg, układ pokarmowy,
B. mięśnie, wątroba, tarczyca,
C. nabłonek płuc, wątroba, trzustka,
D. trzustka, mięśnie, układ krwionośny,
27. Jakie rodzaje wiązań łączą ze sobą poszczególne zasady w DNA:
A. wodorowe,
B. peptydowe,
C. fosfodiestrowe,
D. elektrostatyczne,
28. Enzymem który podczas replikacji wprowadza lub usuwa skręty z podwójnej nici DNA to:
A. ligaza,
B. helikaza,
C. topoizomeraza
D. egzonukleaza,
29. Nabłonek jednowarstwowy sześcienny występuje:
A. w żołądku,
B. w śledzionie,
C. w sercu,
D. w kanalikach nerkowych,
30. Która z poniższych polimeraz RNA przeprowadza transkrypcje genów kodujących białka u eukariota?
A. polimeraza RNA I
B. polimeraza RNA II
C. polimeraza RNA III
D. polimeraza RNA IV
31. Matrix to:
A. macierz mitochondrium,
B. macierz cytoplazmy,
C. centrum komórkowe,
D. grzebień mitochondrialny,
32. Replikację mitochondrialnego DNA przeprowadza polimeraza
A. beta,
B. gamma,
C. alfa,
D. delta
33. Która z wymienionych NIE jest rodzajem tkanki chrzęstnej:
A. szklista,
B. sprężysta,
C. włóknista,
D. zbita,
34. Mięsień sercowy charakteryzuje się:
A. poprzecznym prążkowaniem, wielojądrzastością, rozgałęzionymi komórkami, szybkimi skurczami,
B. poprzecznym prążkowaniem, maksymalnie 2 jądrami w komórce, rozgałęzionymi komórkami, skurczami o średniej
sile niezależnymi od woli,
C. poprzecznym prążkowaniem, wielojądrzastością, średnio szybkimi i kontrolowanymi skurczami,
D. brakiem prążkowania, komórki 1-jądrzaste, skurcze powolne i długotrwałe, niezależne od woli.
35. Głównymi komórkami limfy są:
A. lipocyty,
B. limfocyty,
C. chondrocyty,
D. makrofagi
36. Plazmoliza odbywa się gdy:
A. stężenie płynu wewnątrz komórki osiąga wartość zerową,
B. komórka znajdzie się w roztworze hipotonicznym,
C. komórka znajdzie się w roztworze hipertonicznym,
D. stężenie płynu wewnątrz komórki jest równe stężeniu panującym na zewnątrz komórki.
37. Do funkcji krwi NIE należy:
A. transport tlenu z tkanek do płuc,
B. transport produktów energetycznych i budulcowych oraz produktów przemiany materii,
C. ochrona przed inwazją drobnoustrojów,
D. wyrównywanie ciśnienia osmotycznego oraz różnice w temperaturze ciała.
38. Włókna kolagenowe:
A. budują narządy narażone na zmiany ciśnienia,
B. są odporne na czynniki mechaniczne,
C. występują w przewodach wprowadzających gruczołów,
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe,
39. Jaki układ nukleotydów jest komplementarny do fragmentu nici DNA ….
A. GTACG
B. CTACG
C. CATCG
D. TCATC
40. Redukcja liczby chromosomów zachodzi podczas:
A. interfazy,
B. mitozy,
C. I podziału mejotycznego,
D. II podziału mejotycznego,
41. Lizosomy biorą udział w:
A. syntezie cukrów złożonych,
B. przekształceniu energii świetlnej w chemiczną,
C. syntezie fosfolipidów,
D. rozkładzie wielkocząsteczkowych związków organicznych
42. Wybierz szereg prawidłowo przedstawiający narządów zarodkowych:
A. mózgowie- chrząstkaB. nabłonek jelit- nabłonek płucC. wątroba- trzustkaD. soczewka oka- tarczyca- mięśnie
Plik z chomika:
GdanskWSZ
Inne pliki z tego folderu:

Biologia medyczna- pytania.doc (45 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin




Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Anatomia semestr I
 Biofizyka
fizjologia człowieka
 Galeria
 Prywatne

Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download