CV - Instytut Genetyki Roślin

advertisement
CV
dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
E-mail: [email protected]
Telefon: (+48 61) 65 50 218
Zakład Biologii Stresów Środowiskowych
Zespół Regulacji Ekspresji Genów
Specjalizacja stresy abiotyczne, niska temperatura, susza, zasolenie, ekspresja genów na
poziomie transkryptu i kodowanego białka, analiza funkcjonalna białek,
Profil badawczy
 Molekularne podstawy tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niska temperatura,
susza).
 Izolacja i identyfikacja genów, których aktywność prowadzi do aklimatyzacji roślin do
niskiej temperatury oraz adaptacji do warunków suszy glebowej.
 Analiza funkcji białkowych produktów ekspresji wyizolowanych genów w rozwoju oraz
aklimatyzacji do stresów.
 Obiekt badań: głównie gatunki Solanum, Solanum sogarandinum i Solanum
tuberosum; dodatkowo inne gatunki z rodziny Solanaceae oraz gatunek Hordeum
vulgare.
Metody:
 hodowla materiału w warunkach in vitro i w warunkach in vivo w fitotronie,
 testy tolerancji roślin na niską temperaturę i suszę w warunkach symulowanych,
 analizy fizjologiczne (RWC, wyciek elektrolitów),
 analiza ekspresji genów na poziomie transkryptu (RT-PCR, Northern blot) i
kodowanego białka (Western blot),
 izolacja czynników transkrypcyjnych wiążących się do sekwencji cis regulatorowych
obecnych w rejonach promotorowych genów (drożdżowy system jednohybrydowy,
Y1H; test przesunięcia mobilności elektroforetycznej, EMSA),
 badanie interakcji białko-białko (koimmunoprecypitacja; drożdżowy system
dwuhybrydowy, Y2H),
Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe
1. Projekt badawczy
POLAPGEN-BD (Nr UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-00)
„Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej
odporności na suszę”. „Identyfikacja czynników transkrypcyjnych regulujących
procesy prowadzące do adaptacji jęczmienia do warunków suszy” (nr zadania
badawczego 21), 2010-2014, wykonawca,
2. Projekt badawczy zamawiany MNiSW (Nr PBZ-MNiSW-2/3/2006) „Nowe metody
genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych”.
„Określenie roli genów kodujących białko dehydrynowe DHN24, białko transportujące
tłuszcze (SsLTP1) oraz białko zawierające domeny B-box (SsB-box) w aklimatyzacji
gatunków z rodzaju Solanum w chłodzie” (nr zadania badawczego PBZ-MNiSW2/3/2006/16), 2007-2011, wykonawca,
3. Projekt badawczo-rozwojowy pt.: „Menadżer projektu badawczo-rozwojowego szansą na rozwój polskiej nauki”, WSB w Poznaniu Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, styczeń 2011 - listopad 2011, studia podyplomowe,
4. Projekt własny MNiSW (Nr 2PO6A 02329) „Określenie zależności pomiędzy
ekspresją genów kodujących białko zawierające domeny wiążące cynk typu B-box,
cyklofilinę cytoplazmatyczną i proteazę cysyteinową a tolerancją gatunków Solanum
na niskie temperatury", 2005-2008, wykonawca,
5. Projekt badawczy zamawiany MNiSW (Nr PBZ/KBN/029/P06/2001) „Wykorzystanie
genetycznych i molekularnych podstaw rozmnażania i odporności roślin na stresy
środowiskowe dla poprawy właściwości roślin uprawnych”. „Wpływ zwiększonego
poziomu ekspresji genów kodujących białka hydrofilowe na odporność ziemniaka (S.
tuberosum) na niskie temperatury”, 2001-2004, wykonawca,
6. Projekt własny MNiSW (Nr 6PO6A 03820) „Identyfikacja genów, które ulegają
ekspresji w początkowych etapach odpowiedzi roślin na stres chłodu”, 2001-2004,
wykonawca,
Staże zagraniczne
1. Francja, Laboratorium Ekofizjologii i Fotosyntezy, Katedra Ekofizjologii roślin i
Mikrobiologii, CEA/Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, Staż naukowy, 2 miesiące
(2005).
2. Niemcy (Golm), Instytut Molekularnej Fizjologii Roślin Maxa Plancka, Katedra Lipidów
roślinnych, Staż naukowy, 3 tygodnie (2006).
Współpraca zagraniczna
CEA, DSV, IBEB, Lab Ecophysiol Molecul Plantes, Saint-Paul-lez-Durance, F-13108, CNRS,
UMR 7265 Biol Veget & Microbiol Environ, Saint-Paul-lez-Durance, F-13108, Aix-Marseille
Université, Saint-Paul-lez-Durance, F-13108, Francja (prof. Rey Pascal)
wymiana osobowa w ramach funduszy projektu PBZ-MNiSW-2/3/2006
Publikacje:
Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports:
1. Kiełbowicz-Matuk A. (2012). Involvement of plant C2H2-type zinc finger transcription
factors in stress responses. Plant Sci. 185-186: 78-85.
2. Kiełbowicz-Matuk A., Rey P., Rorat T. (2008). The organ-dependent abundance of a
Solanum lipid transfer protein is up-regulated upon osmotic constraints and associated
with cold acclimation ability. J. Exp. Bot. 59: 2191-2203.
3. Kiełbowicz-Matuk A., Rey P., Rorat T. (2007). The abundance of a single domain
cyclophilin in Solanaceae is regulated as a function of organ type and high temperature
and not by other environmental constraints. Physiol. Plant. 131: 387-398.
Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych
niż znajdujące się w bazie Journal Citation Reports:
1. Kiełbowicz-Matuk A., Hofman K., Rorat T. (2003). Isolation and identification of novel cold
induced genes in wild potato. Ogólnokrajowe Seminarium Sekcji Mrozoodporność”
Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, 14-15 maja, Kórnik, str. 56-60.
2. Kiełbowicz-Matuk A., Hofman K., Rorat T. (2004). Isolation and identification of novel cold
induced genes in wild potato (Solanum sogarandinum). W: PAGEN Series Vol. 3 (red. J.
Sadowski), IPG PAS, Poznań, str. 135-141.
3. Kiełbowicz-Matuk A. (2006). Roślinne immunofiliny - struktura i funkcje. Postępy biologii
komórki, tom 33: 349-363.
4. Kiełbowicz-Matuk A. (2006). Białka ns-LTP - funkcjonalny polimorfizm. Postępy biologii
komórki, tom 33: 437-452.
Nagrody i odznaczenia
1. Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN,
2006r.
2. Nagroda Zespołowa V Wydziału PAN za wyniki badań uzyskane w latach 2005-2006, pt.
"Wyizolowanie i zidentyfikowanie genów, których ekspresja jest związana z tolerancją
odmian uprawnych ziemniaka oraz dzikiego gatunku Solanum sogarandinum na stresy
wywołane chłodem, suszą i zasoleniem".
Zainteresowania / Hobby
turystyka, muzyka
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards