Zagadnienia do egzaminu na studia II stopnia na kierunek

advertisement
Zagadnienia do egzaminu na studia II stopnia w roku akademickim 2015/2016
kierunek BIOTECHNOLOGIA
1. Bazy sekwencji i struktur biopolimerów - przegląd, zawartość,́ narzędzia do
uzyskiwania zadanych informacji.
2. Biokatalizatory - właściwości, mechanizm działania i regulacja aktywności.
3. Biotechnologia w życiu codziennym - projektowanie procesów biotechnologicznych.
4. Budowa i funkcje cukrowców.
5. Budowa i funkcje lipidów.
6. Budowa i funkcje białek.
7. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.
8. Enzymy stosowane w oznaczeniach metabolitów, diagnostyce medycznej oraz
biotechnologii
9. Hodowle zwierzęcych komórek i tkanek oraz ich wykorzystanie w biotechnologii, w
tym na skalę przemysłową
10. Izolowanie i metody oczyszczania enzymów, bilans oczyszczania i kryteria czystości
enzymów.
11. Współzawodnicze i niewspółzawodnicze hamowanie reakcji enzymatycznych.
12. Mechanizmy doboru naturalnego.
13. Metody genetyki klasycznej w analizie genetycznej bakterii, grzybów i wyższych
organizmów.
14. Metody porównywania sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych.
15. Modelowanie struktur białek globularnych.
16. Modyfikacje potranslacyjne białek.
17. Molekularne podłoże ewolucji.
18. Oddziaływania międzykomórkowe w organizmie wielokomórkowym.
19. Optymalizacja bioprocesowa.
20. Organizacja i ewolucja sekwencji nukleotydowych w genomach.
21. Podobieństwa i różnice pomiędzy komórkami prokariotycznymi (bakterie oraz
archeony) i eukariotycznymi.
22. Podstawowe funkcje układu odpornościowego.
23. Regulacja ekspresji genów u Eukariotów.
24. Rodzaje roślinnych kultur in vitro oraz ich zastosowanie w biotechnologii.
25. Wyznaczanie szybkości reakcji enzymatycznej oraz sposoby wyrażania aktywności
enzymów.
26. Znaczenie struktur chromatynowych w regulacji ekspresji genów.
27. Techniki prowadzące do zmiany cech produkcyjnych drobnoustrojów stosowanych w
przemyśle.
28. Globalna regulacja ekspresji genów na poziomie komórki bakteryjnej i całej populacji.
29. Zastosowanie bakteriofagów w inżynierii genetycznej i biotechnologii medycznej.
30. Podstawy konstruowania szczepionek najnowszej generacji.
31. Sens i sposoby atenuacji szczepów bakteryjnych.
32. Wykorzystanie toksyn bakteryjnych w biotechnologii.
33. Immobilizacja komórek lub ich produktów, jako narzędzie biotechnologiczne.
34. Wykorzystanie wektorów genetycznych w biotechnologii.
35. Proces badawczy prowadzący do odkrycia i uzyskania nowej substancji o działaniu
przeciwbakteryjnym.
36. Wykorzystanie bakterii w inżynierii genetycznej roślin.
37. Budowa genomów prokariotycznych.
38. Los DNA wprowadzonego do komórki bakterii w wyniku horyzontalnego transferu
genów.
39. Budowa wirusów i główne etapy procesu ich namnażania.
40. Czynniki zakaźne o budowie niekomórkowej.
41. Unikatowe cechy metaboliczne prokariotów.
42. Porównanie fotosyntezy u roślin i u bakterii.
43. Udział prokariotów w obiegu azotu/siarki/węgla.
44. Wzajemne oddziaływania miedzy prokariotami.
45. Oddziaływanie prokariotów na organizm człowieka.
46. Charakterystyka biofilmów.
47. Czynniki wirulencji bakterii patogennych.
48. Techniki analizy DNA.
49. Regulacja ekspresji genów u bakterii .
50. Pojęcia: kod genetyczny, materiał genetyczny, informacja genetyczna.
51. Cechy charakterystyczne kodu genetycznego.
52. Polimorfizm DNA i jego detekcja.
53. Totipotencja komórek roślinnych, regulacja i wykorzystanie w nauce i przemyśle.
54. Rola metabolitów wtórnych w wzroście i rozwoju roślin.
55. Bioetanol z masy roślinnej, proces otrzymywania i kluczowe właściwości roślin.
56. Poliploidy w świecie roślin.
Download