Biologia molekularna nowotworów

advertisement
Studia podyplomowe
Biotechnologia medyczna
II edycja
płatne studia podyplomowe w roku akademickim 2008/2009
Największa polska uczelnia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi - ogłasza nabór na II edycję,
płatnych studiów podyplomowych z Biotechnologii Medycznej, w roku akademickim 2008/2009. Studia
trwają 2 semestry.
WARUNKI PRZYJĘCIA
Warunkiem przyjęcia na studia są ukończone studia magisterskie (optymalnie z zakresu nauk
biologicznych lub medycznych). Zajęcia rozpoczną się w październiku 2008. Absolwenci innych
kierunków mogą zostać przyjęci po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana Wydziału.
LICZBA MIEJSC
Maksymalna ilość miejsc - 40. Minimalna ilość zgłoszeń niezbędnych do uruchomienia edycji - 15
WYMAGANE DOKUMENTY
- dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis)
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty proszę składać do dnia 10 października 2008 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk
Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego przy ul. Bielańskiej 33 (I piętro; wjazd od ul.
Czechosłowackiej 4/6) w Łodzi.
KOSZT STUDIÓW
Całkowity koszt studiów wynosi 5600 zł. Opłaty za każdy semestr można uiszczać w dwóch równych
ratach.
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
•
Biologia molekularna nowotworów (20 godz)
•
Biologia molekularna chorób układu krążenia (14 godz)
•
Techniki biologii molekularnej stosowane w biotechnologii (20 godz)
•
Wysokosprawne testy przesiewowe (HTS), testy alternatywne, nowoczesne
metody badań i selekcji substancji czynnych w biotechnologii, farmacji
i kosmetologii (8 godz)
•
Diagnostyka molekularna (14 godz)
•
Terapia komórkowa (6 godz)
•
Molekularne podstawy terapii genowej, technologia siRNA (8 godz)
•
Biofarmaceutyki, rekombinantowe leki biotechnologiczne (14 godz)
•
Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne (6 godz)
•
Produkcja bioreaktorowa leków biotechnologicznych, zwiększanie skali
(8 godz)
•
Probiotyki (8 godz)
•
Żywność prozdrowotna (14 godz)
•
Praktyka wdrażania innowacyjnych projektów w amerykańskich firmach
biotechnologicznych (14 godz)
•
Fuzje i przejęcia w firmach biotechnologicznych i biofarmaceutycznych
(8 godz)
•
Ochrona własności intelektualnej - prawo patentowe w biotechnologii, farmacji
i kosmetologii (6 godz)
•
Regulacje prawne w biotechnologii (GMO, prawo farmaceutyczne) (8 godz)
•
Potencjał polskiej biotechnologii (projekty B+R, firmy Biotechnologiczne)
(6 godz).
•
Bioinformatyka w biotechnologii i biofarmacji (6 godz)
TERMINY ZAJĘĆ (zjazdów)
18-10-2008/19-10-2008
08-11-2008/09-11-2008
22-11-2008/23-11-2008
06-12-2008/07-12-2008
20-12-2008/21-12-2008
03-01-2009/04-01-2009
17-01-2008/18-01-2008
14-02-2009/15-02-2009
28-02-2009/01-03-2009
14-03-2009/15-03-2009
28-03-2009/29-03-2009
18-04-2009/19-04-2009
09-05-2009/10-05-2009
23-05-2009/24-05-2009
WYKŁADOWCY:
Wykładowcami na studiach z biotechnologii medycznej są pracownicy naukowi Uniwersytetu
Medycznego oraz specjaliści z innych prestiżowych polskich uczelni. Ponad 1/3 zajęć prowadzą
specjaliści z firm mający praktyczne doświadczenie w zakresie wykładanych przedmiotów.
STUDIA MAJĄ M.IN. NA CELU:
- wyposażyć w wiedzę pozwalającą na ocenę i dobór innowacyjnych technologii z uwzględnieniem
profilu firmy i aktualnego postępu technologicznego oraz możliwości ich wdrożenia;;
- zapoznać z najważniejszymi narzędziami i trendami rozwoju biotechnologii jako głównego motoru
innowacyjności w biobiznesie.
KANDYDACI
Studia adresowane są głównie do właścicieli, członków zarządu, pracowników działów badawczorozwojowych, technologów innowacyjnych firm działających w obszarze biobiznesu lub związanych z
ochroną zdrowia, realizujących projekty biotechnologiczne lub mających w planie ich wdrażanie.
Zapraszamy także pracowników funduszy inwestycyjnych, banków finansujących projekty z obszaru
biobiznesu, oraz przedstawicieli tych instytucji, które są odpowiedzialne za dopuszczanie do obrotu
produktów biotechnologicznych, prowadzenie działalności ubezpieczeniowej itp.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Studia obejmują 200 godzin zajęć teoretycznych i są podzielone na dwa semestry. Zjazdy odbywają
się co dwa tygodnie w soboty (od godziny 9:00 do 16:00) i niedziele (od 9:00 do 15:00). W czasie
zajęć przewidziane są 15 min przerwy.
Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej.
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW
Absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie biotechnologii
medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
OPŁATY ZA STUDIA
ING Bank Śląski S.A. 46 1050 1461 1000 0022 9497 7679
z dopiskiem "Studia Podyplomowe - Biotechnologia Medyczna - 2008/2009, I semestr, I rata"
Kierownik studiów: dr hab. Tadeusz Pietrucha, prof. UM
Koordynator: Joanna Stoma :
Kontakt w sprawie studiów:
Joanna Stoma,
Tel: (042) 679 07 22 , 042 677 93 18
Tel. kom: 506 06 28 82
Fax 042 679 08 26,
e-mail: [email protected]
i/lub
Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM
Tel.: (042)679-12-22, (0-42) 678-30-71, Fax: (0-42) 679-12-21
Download