Ilościowa i jakościowa analiza chemiczna, parametry

advertisement
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ul. Doktora Judyma 26
Kierunek BIOLOGIA
L.p.
Ramowy program praktyki specjalizacyjnej
.
Student II roku kierunku Biologia, studiów licencjackich z naszego Wydziału zapozna się
obowiązkowo z jednym wybranym zagadnieniem z punktów od 1 do 4. Czas trwania praktyki wynosi
120 godzin tj. 3 tygodnie, ktorą należy zrealizowac po letniej sesji egzaminacyjnej 4 semestru a
ukończyć do 31.08. br. Program praktyki obejmuje poniższą problematykę:
1. Blok zagadnień analiz laboratoryjnych:
Ilościowa i jakościowa analiza chemiczna, parametry roztworów wodnych, promieniowanie jonizujące,
metody spektroskopowe, chromatograficzne, elektroanalityczne, morfologia krwi, analiza moczu, testy
metaboliczne, poziom hormonów, diagnostyka pasożytów, interpretacja uzyskanych wyników, itp.
2. Blok wybranych zagadnień z biologii, biotechnologii i mikrobiologii:
Izolacje, transplantacje i transformacje genów, markery molekularne, inżynieria genetyczna, badanie
genomu, bank genów, kultury in vitro, techniki mikromanipulacji, techniki i testy immunologiczne,
identyfikacja
drobnoustrojów,
odporność
i
mutacje,
zakażenia
wirusowe,
ekotoksykologia,
wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii, interpretacja uzyskanych wyników, itp.
3. Blok zagadnień przyrodniczo - środowiskowych:
Kartografia geobotaniczna, funkcje krajobrazu, poziomy różnorodności biologicznej, formacje
ekologiczne, grupy troficzne, identyfikacja roślin, rośliny ozdobne, introdukcja, mikoryza, mykotoksyny,
surowce zielarskie, hodowla i embriologia zwierząt, ptaki ozdobne, profilaktyka i zabiegi
weterynaryjne, gospodarka łowiecka, itp.
4. Blok zagadnień wspierających i zarządzających środowiskiem naturalnym:
Przepisy prawne, programy i projekty wspierane przez Unię Europejską, ochrona roślin, zwierząt i ryb,
aktywne metody ochrony przyrody, organizmy wskaźnikowe, strefy ochronne, kwarantanna,
stosowane biotesty, wskaźniki degradacji gleb i środowiska, składowane odpady itp.
Student odbywa programową praktykę w instytutach naukowych, uczelniach, zakładach
produkcyjnych, urzędach, instytucjach, laboratoriach, parkach i rezerwatach, ogrodach ZOO,
gospodarstwach i innych firmach. Termin odbycia praktyki - od lipca do sierpnia. Praktykant przy
udziale przedstawiciela jednostki (opiekuna), w której odbywa praktykę, opracowuje szczegółowy
harmonogram zajęć, który powinien być wpisany do Dzienniczka Praktyk. Należy posiadać własną
odzież ochronną. Student przed praktyką powinien pobrać z Dziekanatu: umowę, skierowanie,
dzienniczek praktyk, program, regulamin oraz pismo przewodnie do Dyrekcji Firmy. Należy
również zarejestrować w Dziekanacie zeszyt jako Dzienniczek Praktyk. Po zakończeniu praktyki
proszę uzyskać potwierdzenie odbycia praktyki w dwóch egzemplarzach. Zaliczenie praktyk odbędzie
się od 1 do 19 września z wpisem do indeksu w 4 semestrze. Proszę złożyć jeden konspekt i
dzienniczek praktyk. Wszystkie materiały i druki związane z odbyciem i planowaniem praktyki są
dostępne na www.biotechnologia.zut.edu.pl Dla studentów / Praktyki programowe.
Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych
Dr inż. Beata Matysiak
Download