Studium Ekonomiczno - Administracyjne Ul. Stawki 4/10, 00 – 193

advertisement
Studium Ekonomiczno - Administracyjne
Ul. Stawki 4/10, 00 – 193 Warszawa, tel. /fax. 849 – 63 - 02
CHARAKTERYSTYKA
TECHNIK ADMINISTRACJI
ZAWODU
Technik administracji jest przygotowany do prac związanych z
gromadzeniem dokumentacji i informacji (w tym informacji o
charakterze ekonomicznym i statystycznym), wewnętrzną
koordynacją działalności jednostek organizacyjnych w celu
udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek, sporządzania
sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem
projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania
kończącego
się
wydaniem
decyzji
administracyjnej,
prowadzeniem
podstawowej
dokumentacji
księgowej,
planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem
majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.
Technik administracji znajduje zatrudnienie w administracji
rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu
terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach
powiatowych,
miejskich,
gminnych,
w
jednostkach
organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i
gospodarczych, w przedsiębiorstwach i zakładach usługowych,
organach organizacji społecznych.
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
W wyniku kształcenia w zawodzie technik administracji
powinien umieć:
 interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze
swoich praw,
 przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych,
aktów normatywnych i administracyjnych właściwych
dla urzędu,
 interpretować
podstawowe pojęcia i zjawiska
ekonomiczne, określać zasady organizacji i zarządzania
podmiotów gospodarczych,
 posługiwać się metodą analizy ekonomicznej i
finansowo – księgowej, posługiwać się dokumentacją
księgową,
 sprawnie zarządzać personelem przy wykorzystaniu
wiedzy psychologiczno – socjologicznej,
 sporządzać harmonogramy prac, szacować ich
czasochłonność oraz analizować koszty.
PROGRAM NAUCZANIA
Aby uzyskać tak wysokie kwalifikacje zawodowe w
COLLEGIUM nauka w zawodzie technik administracji łączy
teorię z praktyką. Kadrę dydaktyczną stanowią akademicy
związani z uczelniami wyższymi w Warszawie.
W COLLEGIUM kładziemy bardzo duży nacisk na praktyczną
naukę zawodu. Słuchacze Studium mają zapewniony kontakt z
przyszłym środowiskiem pracy. Dla najlepszych zapewniamy
staże wolontarialne.
Program nauczania w zawodzie jest zebrany w cztery bloki
programowe integrujące treści nauczania wokół istotnych
problemów zawodowych i ekonomicznych charakterystycznych
dla zawodu.
I. BLOK PRAWNY
Treści kształcenia zawarte w tym bloku obejmują wymagania i
treści w zakresie podstawowej wiedzy o systemie prawnym
państwa, o instytucjach prawnych, dziedzinach prawa i prawnych
zasadach postępowania. Zawiera również treści związane z
funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, społeczności
lokalnej oraz elementy socjologii. Szczegółowo słuchacze
poznają :
- prawo cywilne,
- podstawy wiedzy o państwie i prawie, instytucje i
porządek prawny Unii Europejskiej,
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
- prawo finansów publicznych,
- prawo gospodarcze.
II. BLOK EKONOMICZNY
Celem bloku jest zapoznanie słuchaczy z następującą
problematyką:
- tworzenie i podział dochodu narodowego,
- statystyka: techniki badań, opracowanie, prezentacja i
analiza danych statystycznych,
- zasady księgowości ogólnej i budżetowej,
- dokumentacja księgowa i sprawozdania finansowe,
- wskaźniki analizy ekonomicznej,
- działalność gospodarcza,
- marketing.
III. BLOK ADMINISTRACYJNY
Ten blok zapoznaje słuchaczy z następującymi zagadnieniami:
- prawne i faktyczne formy działania administracji
publicznej,
- umowy cywilno i publicznoprawne,
- prawo administracyjne i postępowanie administracyjne,
- struktury organizacyjne urzędów i firm,
- zasady gospodarowania majątkiem publicznym,
- wybrane zagadnienia kierowania zespołami ludzkimi,
komunikacja interpersonalna, kultura organizacyjna.
IV. TECHNIKA BIUROWA
Treści kształcenia obejmują:
- maszynopisanie,
- zastosowanie komputerów w pracy biurowej,
- zasady działania i obsługi urządzeń biurowych,
- przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przeciwpożarowe,
- sporządzanie pism biurowych – zasady redagowania.
Download