Problematyka zajęć dydaktycznych

advertisement
Problematyka zajęć dydaktycznych
na studiach podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
(rok akademickie 2012/2013)
Blok 1. Zajęcia porządkujące wiedzę z makro i mikroekonomii oraz
międzynarodowych stosunków gospodarczych
Blok 2. Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie
 Idea, cele i sekwencja integracji gospodarczej w Europie
 Integracja jako proces wtórny względem procesów globalizacji
 Unia walutowa jako najwyższy stopień integracji ekonomicznej
 Procesy tworzenia unii walutowej w Europie
Blok 3. Teoretyczne podstawy integracji monetarnej
 Teoria optymalnego obszaru walutowego - TOOW (rola kursu walutowego w
gospodarce)
 Kryteria TOOW
 Tzw. „stara” i „nowa” TOOW – wprowadzenie do kryteriów konwergencji
nominalnej
 Endogeniczność kryteriów OOW
Blok 4. Europejski Bank Centralny
 EBC, ESBC i Eurosystem
 Cele i zadania ESBC
 Organy decyzyjne EBC
 Niezależność i przejrzystość działań banku centralnego
Blok 5. Polityka pieniężna w unii walutowej
 Pojęcie, cele i instrumenty polityki pieniężnej
 Rola i skuteczność współczesnej polityki pieniężnej
 Polityka pieniężna EBC w perspektywie 10 lat funkcjonowania euro
Blok 6. Budżet UE
 Zasady tworzenia budżetu ogólnego UE
 Procedura uchwalania budżetu
 Metody koordynacji polityki budżetowej w UE
 Perspektywy harmonizacji podatków
Blok 7. Polityka fiskalna w unii walutowej
 Rola zdyscyplinowanej i przewidywalnej polityki fiskalnej w unii walutowej
 Reguły w polityce fiskalnej UE
 Znaczenie i uzasadnienie kryteriów konwergencji nominalnej z Maastricht
 Kryteria z Maastricht a Pakt Stabilności i Wzrostu
Blok 8. Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro
 Podstawowe funkcje rynków finansowych
 Konwergencja systemów finansowych
 Pośrednicy finansowi i instytucje finansowe UE
 Eliminacja ryzyka kursowego i home bias a przemiany w architekturze rynków
finansowych
Blok 9. Euro w roli waluty międzynarodowej
 Warunki konieczne dla kreacji pieniądza międzynarodowego
 Funkcje pieniądza międzynarodowego
 Korzyści i ryzyka wynikające z posiadania waluty międzynarodowej
 Architektura międzynarodowego systemu finansowego a przyszłość unii
walutowych
Blok 10. Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii
i doświadczeń strefy euro
 Korzyści krótko i średniookresowe
 Integracja rynków finansowych, wzrost handlu i inwestycji
 Czynniki determinujące skalę korzyści i kosztów oraz szans i zagrożeń
Blok 11. Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie
teorii i doświadczeń strefy euro
 Porzucenie polityki pieniężnej
 Ryzyko boomu i przegrzania gospodarki
 Koszty dostosowań krótkookresowych (wymiana pieniądza, logistyki, efekty
cenowe, etc.)
Blok 12. Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na
koszty
 Cechy strukturalne polskiej gospodarki
 Postęp w zakresie konwergencji nominalnej
 Dysparytet w zakresie konwergencji realnej
 Czynniki determinujące wybór scenariusza integracji
 Zaburzenia w międzynarodowym systemie finansowym a przystąpienia do
strefy euro
Blok 13. Perspektywy integracji walutowej w Europie
 Kryzys finansowy a funkcjonowanie strefy euro
 Zdolność nowych krajów członkowskich do integracji walutowej
 Przypadki Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii
 Dylematy okresu przedakcesyjnego (optymalna policy mix, wymogi
proceduralne, konieczność przejścia przez ERM II, etc. ).
Download