Profesjonalny kurs pisania wniosków unijnych

advertisement
Profesjonalny kurs pisania wniosków unijnych
Dział Analiz i Projektów zaprasza pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na szkolenie
„Jak przygotować wniosek aplikacyjny. Teoria i praktyka”, które odbędzie się 14 kwietnia
2015 roku w godzinach 10:30-17:00 w Centrum Konferencyjnym DSW przy ul. Strzegomskiej
55 we Wrocławiu, sala 112. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz
administracyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, zainteresowanych przygotowywaniem
wniosków w ramach Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowania 20142020.
Cel szkolenia:
W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o sposobie aplikowania w konkursach
finansowanych w ramach Programów Operacyjnych. Poznają źródła pozyskiwania informacji
oraz specyfikę przygotowania projektów, prawidłowego wypełnienia wniosku aplikacyjnego,
kryteria oraz procedurę oceny wniosku.
Trenerka:
Aldona Kowalczyk-Rębiś – absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie SGH oraz studiów podyplomowych Ewaluacja Projektów Finansowanych
przez UE Uniwersytetu Warszawskiego; wieloletni pracownik uczelni wyższych, m.in.
pełniący funkcję Dyrektora Działu Programów Międzynarodowych; ewaluator,
przedsiębiorca. Aktywnie współpracuje z sektorem biznesu i nauki w zakresie wdrażania
projektów, w tym współfinansowanych z UE oraz w ramach współpracy ponadnarodowej.
Ekspert krajowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarach: edukacji dzieci
i młodzieży, w tym wyrównywania szans edukacyjnych; poprawy zdolności adaptacyjnych
pracowników i przedsiębiorców oraz szkolnictwa wyższe. Kooperuje m.in. z MNiSW, MEN,
MSWiA, PARP oraz OPI. Pełni funkcję eksperta w The Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA) w Brukseli oraz w Komisji Europejskiej (EC), gdzie służy wsparciem
merytorycznym w zakresie edukacji. Pracuje jako trener i szkoleniowiec specjalizując się
w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, aktywnych metod poszukiwania pracy,
międzykulturowości, aktywnego obywatelstwa oraz tożsamości europejskiej, ponadto
posiada bogate kompetencje językowe.
Dział Analiz i Projektów, marzec 2015
PLAN SZKOLENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Wprowadzenie
Czym są fundusze unijne i dla kogo są przeznaczone?
(Prezentacja struktury programów operacyjnych)
Jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z funduszy unijnych?
Blok I
Dokumentacja konkursowa:
założenia, kryteria dostępu, kryteria merytoryczne i strategiczne vs. nieścisłości
Blok II
 logika interwencji w projekcie współfinansowanym ze źródeł UE
 problem vs. diagnoza sytuacji
 cele projektu, wskaźniki pomiaru celów projektu
 grupa docelowa w projekcie, rekrutacja uczestników/czek
 działania w ramach projektu vs. harmonogram
 oddziaływanie projektu, wartość dodana projektu
Blok III
Budżet projektu vs. zadania merytoryczne
Podsumowanie
Najczęstsze błędy powodujące odrzucenie projektu.
Zgłoszenie:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego:
imię i nazwisko pracownika, nazwę działu/jednostki, dane kontaktowe: adres e-mail, telefon,
do 31 marca 2015 roku na adres: [email protected].
Informacje dodatkowe:
- liczba godzin szkolenia: 8h
- liczba uczestników szkolenia: 25 osób.
Kontakt:
Dział Analiz i Projektów
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9, pok. 34-36, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 47/ 61
e-mail: [email protected], aleksandra.dub[email protected]
Dział Analiz i Projektów, marzec 2015
Download