OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

advertisement
OPIS CELÓW i PROGRAMY
SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH
Spis treści
I. SZKOLENIA MIĘKKIE ................................................................................................................... 2
1. BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ........................................................................... 2
2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY ..................................................................................... 3
II. SZKOLENIA TWARDE ................................................................................................................ 5
3. BLOK TEMATYCZNY 1: ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ..... 5
4. BLOK TEMATYCZNY 2: TWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ ............ 6
5. BLOK TEMATYCZNY 3: TWORZENIE BIZNES PLANU ........................................ 8
6. BLOK TEMATYCZNY 4: UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE ................................ 10
I. SZKOLENIA MIĘKKIE
1.BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ
Czas trwania modułu: 2 dni
Cele szkolenia:
 Opanowanie umiejętności ustalania dla siebie nowych celów zawodowych i
planowania ich relacji, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji.
 Identyfikacja własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności
gospodarczej.
 Uświadomienie sobie wpływu na funkcjonowanie negatywnego myślenia o własnej
osobie
i sytuacji.
 Identyfikacja marzeń.
Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu:
 Umiejętność określania celów,
 Dyscyplina wewnętrzna – motywacja wewnętrzna,
 Umiejętność dążenie do realizacji celu.
Program: Program obejmuje 2 dni szkoleniowe – 15 godzin zegarowych i 10 minut (w tym 16
godzin zajęć dydaktycznych – 1 godzina lekcyjna=45 minut)
1. Wstęp do szkolenia. Przekazanie podstawowych informacji na temat programu
szkolenia oraz organizacji warsztatu. Przedstawienie trenera. Przedstawienie
uczestników. Ustalenie zasad pracy i funkcjonowania grupy na szkoleniu. Określenie
oczekiwań uczestników odnośnie szkolenia.
2. Identyfikacja marzeń, jako jednego z źródeł inspiracji i siły napędowej do dalszych
działań. Myślenie, które zmienia rzeczywistość – wpływ myśli na nasze samopoczucie
i zachowania Określenie własnych ograniczeń i podjęcie próby ich neutralizacji lub
zamiany na atuty.
3. Zmiana postaw – rozwijanie umiejętności zastępowania negatywnych wyrażeń
stwierdzeniami pozytywnymi. Rola wartości w życiu osobistym i zawodowym.
4. c.d. Rola wartości w życiu osobistym i zawodowym.
5. Rozwiązywanie problemów
6. Motywacyjna rola celów. Zasady określania celów. Rodzaje celów.
7. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.
8. c.d. Określanie celów - rozwijanie umiejętności określania celów w oparciu o zasadę
SMART
9. Motywacja do otwarcia działalności gospodarczej. Rola posiadanych kompetencji we
właściwych wyborach zawodowych. Odkrywanie własnych możliwości i atutów.
10. c.d. określanie własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności
gospodarczej.
11. c.d. określanie własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności
gospodarczej.
12. c.d. określanie własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności
gospodarczej. Identyfikacja deficytów w zakresie wiedzy, umiejętności i uprawnień
potrzebnych do planowanego przedsięwzięcia.
13. c.d. Określanie własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności
gospodarczej. Podsumowanie bloku szkoleniowego. Otrzymanie od uczestników
informacji zwrotnej dot. bloku Mapa celów i marzeń.
2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY
Cele szkolenia:
 Zdobycie umiejętności skutecznego radzenia sobie w często zmieniających się
sytuacjach zawodowych, uelastycznienie postaw i zachowań w obszarze zawodowym
 Podniesienie umiejętności skutecznego działania w warunkach stresu, negatywnych
emocji, zidentyfikowanie czynników stresu związanych z zakładaniem firmy i byciem
przedsiębiorcą.
 Poznanie zasad skutecznego planowania i zarządzania sobą w czasie.
 Rozwój umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
 Poznanie i zasad zachowania asertywnego.
 Rozwój umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań.
Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu:
 asertywność,
 komunikacja interpersonalna,
 organizacja pracy,
 radzenie sobie ze stresem
Program: Program obejmuje 2 dni szkoleniowe – 15 godzin zegarowych i 20 minut (w tym
16 godzin i 10 minut zajęć dydaktycznych – 1 godzina lekcyjna = 45 minut)
1. Wstęp do szkolenia. Przekazanie podstawowych informacji na temat programu
szkolenia oraz organizacji warsztatu. Ustalenie zasad pracy i funkcjonowania grupy na
szkoleniu. Określenie oczekiwań uczestników odnośnie szkolenia.
2. Planowanie zadań i zarządzanie sobą w czasie. Zasady efektywnego planowania
czasu. Metody, zasady i reguły wspierające zarządzanie realizacją zadań.
3. c.d. Planowanie zadań i zarządzanie sobą w czasie. Efektywne planowanie czasu,
wybór priorytetów. „Pożeracze czasu”
4. c.d. Planowanie zadań i zarządzanie sobą w czasie. Skuteczne delegowanie zadań.
Wstęp do kreatywnego rozwiązywania zadań i problemów
5. c.d. kreatywne rozwiązywanie zadań i problemów
6. Efektywne radzenie sobie ze stresem. Źródła stresu. Rodzaje stresu. Techniki radzenia
sobie ze stresem.
7. c.d. Efektywne radzenie sobie ze stresem. Podsumowanie pierwszego dnia II bloku
szkolenia
8. Techniki radzenia sobie ze stresem
9. Komunikacja interpersonalna. Komunikacja werbalna.
10. c.d. Komunikacja interpersonalna. Aktywne słuchanie
11. Asertywność.
12. Podsumowanie szkolenia. Sprawdzenie wiedzy uczestników – przeprowadzenie testu.
Uzyskanie opinii uczestników na temat szkolenia. Ankieta ewaluacyjna.
II. SZKOLENIA TWARDE
BLOKI TEMATYCZNE:
Blok 1: Zakładanie działalności gospodarczej
Blok 2: Tworzenie strategii marketingowej
Blok 3: Tworzenie biznes planu
Blok 4: Umiejętności sprzedażowe
Czas trwania modułu: 2 dni
3. BLOK TEMATYCZNY 1: ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest poznanie kluczowych aspektów formalnych i prawnych zakładania,
prowadzenia i zamykania działalności gospodarczej.
Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu:
 Rozwijane w trakcie szkolenia kompetencje biznesowe obejmujące takie umiejętności
i postaw jak::
 Poprawne wypełnianie dokumentacji,
 Znajdowanie informacji na temat przepisów związanych z zakładaniem i
prowadzeniem własnej firmy,
 Wskazywanie instytucji istotnych dla zakładania i prowadzenia działalności
biznesowej
 Przestrzeganie zasad etyki biznesowej, choć okoliczności sprzyjają ich łamaniu lub
omijaniu,
 Sprawiedliwe traktowanie współpracowników.
Program:
1. Aspekty psychologiczne dotyczące zakładania działalności gospodarczej:
 Cechy dobrego przedsiębiorcy,
 Rodzaje postaw
2. Źródła pomysłów na własną firmę
3. Wskazówki do korzystania ze źródeł pomysłów
4. Ocena pomysłu i praca nad metodami oceny
5. Otoczenie firmy:
 Rynek produktów i usług
 Rynek zaopatrzenia
 Rynek finansowy – podstawowe źródła finansowania działalności gospodarczej
(dotacje, pożyczki, kredyty, leasing)
 Rynek pracy – obowiązki pracodawcy, podstawowe rodzaje umów o pracę,;
6. Formalności związane z zakładaniem działalności:
 Wpis do CEIDG lub KRS
 Wpis do CEIDG drogą elektroniczną: ePUAP, profil zaufany,
 Instytucja jednego okienka,
 Podstawowe formy prawne związane z zakładaniem działalności gospodarczej: osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka jawna, spółka
partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka akcyjna;
 G.U.S. – numer REGON
 Urząd Skarbowy:
 podatki od działalności gospodarczej : podatek dochodowy od osób fizycznych; VAT,
 wybór formy opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa, zasady ogólne –
podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa
 rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 Z.U.S.
 niezbędne formalności,
 rozliczenia z ZUS
 Konto gospodarcze, pieczątka
4. BLOK TEMATYCZNY 2: TWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ
Cele szkolenia:
Poznanie metod budowania marketingowej strategii wejścia i rozwoju firmy na rynku w
oparciu, między innymi, o zasadę 4P (dystrybucja, promocja , produkt i cena).
Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu:
 Rozwijane w trakcie szkolenia kompetencje to kompetencje biznesowe w zakresie
takich umiejętności i postaw jak::
 Dążenie do optymalizowania wysiłku w celu podnoszenia korzyści,
 Poszukiwanie okazji do podnoszenia atrakcyjności oferowanych produktów, czy
usług,
 Bieżące analizowanie rynku oraz działań konkurencji,
 Identyfikacja i ocena ryzyka,
 Podejmowanie działań ograniczających ryzyko wystąpienia niepożądanych sytuacji,
 Podejmowanie działań pomimo obaw i niepewności,
 Podejmowanie ryzykownych działań ukierunkowanych na konkretny cel
 Utrzymywanie trwałych relacji z kooperantami i dostawcami
 Unikanie manipulacji
 Proponowanie rozwiązań korzystnych dla obu stron interesów.
Program:
 Co to jest marketing?
 Pomysł na firmę – nazwa/logo; specjalizacja w branży; lokalizacja
 Otoczenie firmy – najważniejsze aspekty
 Jakie są potrzeby, preferencje, oczekiwania klientów? Co należy o nich wiedzieć?
 Tworzenie bazy danych konkurencji
 Analiza SWOT
 Cele firmy – zasady ich tworzenia
 Zasady prowadzenia własnego biznesu:
 organizacja,
 zarządzanie,
 polityka finansowa,
 polityka personalna.
 Cele marketingowe firmy – kim są nasi klienci/segmentacja rynku; obszar
geograficzny na którym działać będzie firma; jakie potrzeby klientów możemy
zaspokajać?
 Reguły marketingu i ich stosowanie:
 Unikalna Propozycja Sprzedaży,
 Kooperacja
 Koncentracja lub dywersyfikacja,
 Segmentacja rynku,
 Szanse rynkowe / cykl życia produktu.
 Narzędzia Marketing – Mix – 4P:
 Produkt, / Oferta
 Cena
 Dystrybucja / Sprzedaż i jej wspieranie
 Promocja / Reklama / Praca z szeroką publicznością
5. BLOK TEMATYCZNY 3: TWORZENIE BIZNES PLANU
Cele szkolenia:
Poznanie zasad opracowywania i roli profesjonalnego biznes planu na etapie poprzedzającym
zakładanie działalności gospodarczej.
Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu:
Rozwijane w trakcie szkolenia kompetencje to kompetencje biznesowe w zakresie takich
umiejętności i postaw jak:
 Dążenie do optymalizowania wysiłku w celu podnoszenia korzyści,
 Dokonywanie bilansu potencjalnych kosztów i korzyści podejmowanych działań,
 Podejmowanie opłacalnych działań, czyli takich, które przynoszą korzyści,
 Identyfikacja i podejmowanie ryzyka,
 Podejmowanie działań pomimo obaw i niepewności,
 Inwestowanie zasobów w działania obarczone ryzykiem, ale dające szanse na zysk,
 Podejmowanie ryzykownych działań ukierunkowanych na konkretny cel,
 Przestrzeganie zasad etyki biznesowej, choć okoliczności sprzyjają ich łamaniu lub
omijaniu.
Program:
1) Planowanie w firmie:
 Przygotowanie i wdrożenie planu działania firmy
 Analiza strategiczna i wybór strategii
 Planowanie w małej firmie (model II Fazowy)
2) Co to jest biznes plan?
 Funkcje biznes planu
 Zasady konstrukcji biznes planu
3) Proponowany struktura biznes planu
 Streszczenie projektu przedsięwzięcia
 Profil i zakres działania firmy
 Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia
 Plan techniczny
 Plan marketingowy
 Plan organizacyjny
 Plan finansowy
 Wnioski i podsumowanie
 Załączniki
4) Plan Finansowy
 Jak opracować plan finansowy?
 Założenia wstępne
 Bilans Przedsiębiorcy
 Koszty uruchomienia przedsięwzięcia
 Koszty bieżące funkcjonowania firmy/miesiąc
 Uproszczony rachunek wyników i przepływy finansowe
5) Praca warsztatowa
przedsięwzięciami.
(w
grupach)
nad
planowanymi
prze
uczestników
6. BLOK TEMATYCZNY 4: UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE
Czas trwania modułu: 2 dni
Cele szkolenia:
a) Wzmocnienie pozytywnej postawy wśród uczestników wobec podejmowania roli
sprzedawcy.
b) Rozwój umiejętności pozyskiwania klientów i budowania trwałych relacji biznesowych.
c) Poznanie kluczowych zasad zapewniających skuteczną realizację procesu sprzedaży.
d) Poznanie technik i metod negocjacji handlowych.
e) Rozwój umiejętności profesjonalnej autoprezentacji.
f) Poznanie zasad obsługi podstawowych urządzeń biurowych.
g) Poznanie najważniejszych informacji dotyczących korzystania z Internetu (wyszukiwanie
informacji, możliwości wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej).
h) Rozwinięcie kluczowych umiejętności elektronicznej skrzynki pocztowej.
i) Poznanie praktycznych wskazówek dotyczących opracowywania ofert oraz prezentacji
handlowych z wykorzystaniem edytora tekstu oraz programu do tworzenia prezentacji
multimedialnych.
Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu:
1) Umiejętności sprzedażowe
2) Nastawienie biznesowe
3) Budowanie relacji biznesowych
4) Kultura i etyka w biznesie
5) Obsługa komputera i urządzeń biurowych
Program:
DZIEŃ 1
1) WIZERUNEK PROFESJONALISTY, czyli jak Cię widzą tak o Tobie mówią:
 Podstawowe elementy autoprezentacji
 Poznanie najważniejszych zasad etyki biznesowej (wizytówki, nawiązywanie
kontaktu)
 Efekt pierwszego wrażenia
 Jak zbudować swój BRAND: Struktura ZORRO
 Jakimi cechami charakteryzuje się doskonały przedsiębiorca
2) UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE, czyli jak z sukcesem prowadzić proces:
 Poznanie standardu rozmowy handlowej
 Jak przygotować się do rozmowy handlowej
 Jak nawiązywać relacje i wzbudzać zaufanie klienta
 Czym jest rozpoznanie potrzeb i dlaczego aktywne słuchanie jest tak istotne
 Umiejętne zadawanie pytań
 Prezentowanie oferty: Metoda Cecha-Zaleta-Korzyść
 Wątpliwości jako element rozmowy: Metoda Trójkąta Bermudzkiego
 Zakończenie rozmowy, czyli finalizacja
 Dbanie o długotrwałe relacje – zarządzanie relacjami z klientem: Wskaźnik
Zadowolenia/Satysfakcji
 Analiza najczęściej popełnianych błędów w kontakcie z klientem
3) NEGOCJACJE HANDLOWE, czyli zaawansowane umiejętności handlowca:
 Podstawowe zasady prowadzenia negocjacji
 Wybrane techniki negocjacyjne: Technika Bagatelki, Technika Ultimatum, Technika
Różowego Słonia, Technika Założeń
 Symulacja spotkania negocjacyjnego
DZIEŃ 2
4) BUDOWANIE RELACJI BIZNESOWYCH
 Co to jest Prospekting i czemu ma służyć
 Jak szukać potencjalnych klientów
 Metody i źródła docierania do klientów
 Tworzenie sieci kontaktów
 Standardy i ćwiczenia rozmów, różne scenariusze
5) PROFESJONALNA OFERTA HANDLOWA
 Analiza części składowych oferty handlowej
 Co powinno znaleźć się na stronie internetowej
 W jaki sposób wysyłać ofertę handlową
 Standardy tworzenia profesjonalnych maili – stopka, treść, załączniki.
6) PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI W INTERNECIE
 Źródła i narzędzia marketingu internetowego: banery, newsletter, mailing internetowy
 Pozycjonowanie – czym jest, jak dobierać słowa kluczowe
 Domena – definicja i propozycja stworzenia własnej
 Hosting – jak i gdzie szukać optymalnych rozwiązań
Download