Biochemia - Wydział Biologii UW

advertisement
Zagadnienia do egzaminu na studia II st. na kierunek BIOLOGIA w roku akademickim
2009/10
1. Budowa anatomiczna i funkcje skóry człowieka
2. Budowa anatomiczna układu nerwowego człowieka.
3. Budowa i fizjologia komórek prokariotycznych - cechy specyficzne dla bakterii i
archeonów.
4. Charakterystyka funkcjonalna mięśni kręgowców.
5. Funkcje transportowe krwi kręgowców
6. Główne etapy i tendencje w ewolucji roślin lądowych.
7. Główne szlaki metaboliczne w komórce Eukariota
8. Mechanizmy doboru naturalnego
9. Mechanizmy regulacji działania enzymów.
10. Metabolizm i organizacja biocenoz, ekologia i ewolucja interakcji
międzygatunkowych
11. Metody analizy genetycznej bakterii, grzybów i wyższych organizmów
12. Międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony przyrody.
13. Molekularne podłoże ewolucji
14. Morfologia i budowa anatomiczna szkieletu człowieka.
15. Oddziaływania międzykomórkowe.
16. Odporność wrodzona i nabyta
17. Odpowiedź komórkowa i humoralna
18. Organizacja układu dokrewnego
19. Organizmy a środowisko – tolerancja ekologiczna, czynniki ograniczające, nisza
ekologiczna, selekcja siedlisk. Dobór naturalny, adaptacje.
20. Podobieństwa i różnice pomiędzy komórkami prokariotycznymi i eukariotycznymi
21. Podstawowe funkcje układu odpornościowego
22. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.
23. Podstawy pobudliwości komórek nerwowych.
24. Pojęcie homeostazy i mechanizmy jej regulacji.
25. Poziomy różnorodności biologicznej.
26. Proces i mechanizmy specjacji
27. Przedmiot i cel ochrony przyrody – w przeszłości i współcześnie
28. Przetwarzanie energii i metabolizm węgla (fotosynteza, oddychanie).
29. Regulacja ekspresji genu prokariotycznego i eukariotycznego.
30. Regulacja rozwoju roślin - hormony i ich funkcje.
31. Rośliny i środowisko - żywienie mineralne, gospodarka wodna, fizjologia stresu
32. Rozwój prawa i form ochrony przyrody w Polsce.
33. Sieć obszarów Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej.
34. Struktura i liczebność populacji – zmienność w czasie i przestrzeni oraz jej przyczyny
35. Właściwości i funkcje cukrowców, lipidów, białek, i kwasów nukleinowych.
36. Wzajemne oddziaływania prokariotów, ich oddziaływanie na inne organizmy oraz na
środowisko nieożywione.
37. Zależności filogenetyczne pomiędzy głównymi grupami roślin i grzybów.
38. Zmienność bakterii ze szczególnym uwzględnieniem horyzontalnego transferu genów.
39. Znaczenie endosymbiozy w ewolucji organizmów fotosyntetyzujących.
40. Znajomość pokrewieństw i cech wyróżniających typy bezkręgowców, gromady
kręgowców i rzędy ssaków (zgodnie z uproszczoną systematyką zamieszczoną na
stronie Zakładu Paleobiologii i Ewolucji Wydziału Biologii UW).
41. Źródła zmienności
Download