Biochemia M - Wydział Biologii UW

advertisement
Zagadnienia do egzaminu na studia II st. na kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA
w roku akademickim 2009/10
1. Biomagnifikacja skażeń w łańcuchach pokarmowych
2. Budowa i replikacja DNA.
3. Chemiczne i fizyczne właściwości środowiska wodnego, charakterystyka różnych
typów wód.
4. Czynniki limitujące, krążenie pierwiastków.
5. Ekspresja informacji genetycznej: transkrypcja i translacja.
6. Enzymy i błony: budowa i rola w metabolizmie komórkowym.
7. Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód .
8. Fizjologia prokariotów: główne źródła węgla i energii i końcowe akceptory elektronów.
9. Gleba i warunki jej powstania. Czynniki glebotwórcze.
10. Globalne problemy środowiskowe: zmiany klimatu, ubytek lasów tropikalnych, zanik
różnorodności biologicznej, pustynnienie, zanieczyszczenie pedosfery, wód i atmosfery.
11. Idea zrównoważonego rozwoju - ekologiczne warunki korzystania z zasobów Ziemi
12. Kręgowce jako bioindykatory skażeń środowiska
13. „Kwaśne” deszcze a życie w wodach słodkich.
14. Mechanizmy kumulacji metali ciężkich w roślinach
15. Metody analizy genetycznej bakterii, grzybów i wyższych
16. Metody ochrony i rekultywacji jezior.
17. Metody wykrywania skażeń środowiska metalami ciężkimi
18. Międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony przyrody.
19. Mikrobiologiczne sposoby oczyszczania gruntów i wód
20. Monitoring i biomonitoring skażeń
21. Ocena stanu wód powierzchniowych w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej.
22. Ocena środowiska przyrodniczego dla potrzeb planowania przestrzennego
23. Ochrona gleb w Polsce i Unii Europejskiej
24. Ogólna charakterystyka dwóch domen (Bacteria, Archaea) prokariotów, cechy wspólne
i różnicujące.
25. Ogólne zasady metabolizmu komórkowego; katabolizm i anabolizm.
26. Organizacja i podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce.
27. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej
28. Poziomy różnorodności biologicznej.
29. Procesy biohydrometalurgiczne w ochronie środowiska - usuwanie metali ze ścieków i
osadów ścieków , odsiarczanie węgla i ropy naftowej.
30. Przedmiot i cel ochrony przyrody – w przeszłości i współcześnie
31. Regulacja ekspresji genu prokariotycznego i eukariotycznego
32. Rozwój prawa i form ochrony przyrody w Polsce.
33. Różnorodność głównych grup roślin i grzybów.
34. Różnorodność i cechy wyróżniające typy bezkręgowców, gromady kręgowców i rzędy
ssaków (zgodnie z uproszczoną systematyką zamieszczoną na stronie Zakładu
Paleobiologii i Ewolucji Wydziału Biologii UW).
35. Sieć obszarów Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej.
36. Sukcesja w ekosystemach wód słodkich – w tym samooczyszczanie się wód.
37. Udział mikroorganizmów w funkcjonowaniu różnorodnych ekosystemów.
38. Wykorzystanie mikroorganizmów do oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów
organicznych.
39. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na
środowisko (OOŚ), systemy zarządzania środowiskiem (ISO 14001, EMAS, BSI).
40. Zespoły organizmów wodnych: bentos, plankton i nekton.
41. Znaczenie pętli mikrobiologicznej w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych.
42. Związki toksyczne w środowisku
.
Download