Zgłoszenie do pobrania - Laboratorium przyrody

advertisement
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI
KAMIONKA, 7 MAJA 2016 ROKU
IMIĘ I NAZWISKO
Instytucja/organizacja
Adres, e-mail, telefon
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację
Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień
ten obchodzony był 29 grudnia. W 2000 r. zmieniono datę na dzień 22 maja, czyli datę wejścia w życie
„Konwencji o różnorodności biologicznej” - umowy międzynarodowej określającej zasady ochrony,
pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej.
Różnorodność biologiczna oznacza zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli genowej)
wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową (zróżnicowanie gatunków) oraz ponadgatunkową
(różnorodność ekosystemów i krajobrazów). Różnorodność biologiczna ma wielkie znaczenie dla
zrównoważonego rozwoju. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza
ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych. Akcja ma
na celu uświadomienie społeczeństwu, że bioróżnorodność jest wspólnym dziedzictwem ludzkości.
Ważną kwestią jest również zwiększenie świadomości o jej znaczeniu dla świata i skutkach
zachwiania równowagi pomiędzy gatunkami.
Według postanowień Konwencji sporządzonej podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992
roku, konieczne jest zachowanie całego środowiska przyrodniczego, na wszystkich jego poziomach
organizacji, czyli zarówno ekosystemów bogatych i zróżnicowanych, jak i ubogich, a także tych
elementów, które do tej pory były niedocenione lub nawet świadomie niszczone. Należy zachować
bogactwo ekosystemów użytkowanych gospodarczo, w tym tradycyjnych ras i odmian zwierząt
hodowlanych oraz roślin użytkowych. Polska ratyfikowała dokument w 1996 roku.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji projektu „Laboratorium Przyrody zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883)
PODPIS
Zgłoszenia proszę przesłać mailem: [email protected]
lub pocztą: Fundacja NIDA, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
do dnia 29.04.2016 r.
Projekt „Laboratorium przyrody” dofinansowany jest z Funduszy EOG
w ramach Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards