Zagadnienia do egzaminu z Ekologii (część druga

advertisement
Zagadnienia do egzaminu z Ekologii (Dzienni - Kraków)
1. Definicja ekologii i podstawowych pojęć z nią związanych - biotop, biocenoza,
ekosystem, nisza ekologiczna, siedlisko, łańcuch pokarmowy (troficzny), biosfera.
Poziomy organizacji biologicznej życia na ziemi.
2. Ekosystem- składowe i zasady funkcjonowania. Produktywność i rozkład w przyrodzie.
3. Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemach- łańcuchy troficzne i ich znaczenie w
ochronie środowiska, piramidy ekologiczne.
4. Czynniki abiotyczne wpływające na funkcjnowanie ekosystemu. Prawa Liebiga i
Shelforda – ich praktyczne wykorzystanie dla ochrony przyrody oraz w rolnictwie i
hodowli.
5. Cykle biogeochemiczne – typy obiegów biogeochemicznych; antropogeniczne zaburzenia
w cyklach biogeochemicznych węgla, azotu, fosforu, siarki a zadania inżynierii
środowiska w zakresie ochrony równowagi ekologicznej.
6. Czynniki biotyczne i ich rola w kształtowaniu ekosystemu – zjawisko kompensacji.
7. Zakresy tolerancji – czynniki ograniczające, amplituda ekologiczna i fizjologiczna,
bariery żywieniowe i klimatyczne.
8. Populacja - charakterystyka i funkcjonowanie. Czynniki środowiskowe wpływające na
wzrost populacji -rozbudowa infrastruktury drogowej.
9. Biocenoza. Wpływ biocenoz na środowisko. Biocenoza leśna. Siedliskowe typy lasu.
10. Sukcesja ekologiczna. Teorie sukcesji. Wykorzystanie sukcesji w ochronie
środowiska(rekultywacji).
11. Fitosocjologia- metoda badań i zastosowanie w ochronie środowiska;
12. Rozpoznawanie ważniejszych gatunków drzew i krzewów przydatnych w ochronie
środowiska(rekultywacji).
13. Wpływ skażeń środowiska na funkcjonowanie ekosystemów na przykładzie lasów.
14. Metody analizy środowiskowej np. metody Pickeringa
15. Allelopatia, formy życiowe roślin; ekofilozofia..
16. Mechanizmy przystosowania się organizmów do zmian środowiska
17. Przykłady i charakterystyka ekosystemów lądowych i wodnych.
18. Biomy
- definicja
- charakterystyka poszczególnych biomów – porównanie biomów, warunki życia w
poszczególnych strefach klimatycznych i związane z nimi przystosowania zwierząt i
roślin
- wpływ wysokości nad poziom morza na rozmieszczenie ekosystemów.
- wpływ czynników historycznych (ewolucyjnych) na rozmieszczenie organizmów na kuli
ziemskiej (krainy zoogeograficzne).
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards