Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Ochrona

advertisement
Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Ochrona
Środowiska
w roku 2015/2016
Dział I.
Ekologia i ochrona przyrody.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ekologia – definicje naukowe a rozumienie potoczne
Populacja - definicja i demograficzne procesy populacji
Rodzaje dodatnich interakcji pomiędzy populacjami
Rodzaje ujemnych oddziaływań pomiędzy populacjami
Czynniki decydujące o konkurencji u roślin
Allelopatia – wyjaśnić pojęcie, sposoby wydzielania allelozwiazków
Pasożyty i półpasożyty roślinne – przystosowania morfologiczno-anatomiczne. Przykłady
Sposoby rozsiewania owoców i nasion jako strategia przetrwania u roślin
Ekologiczne grupy roślin według zapotrzebowania na wodę
Co to jest łańcuch troficzny i jaka jest rola jego elementów
Sukcesja ekologiczna – definicja, typy, modele funkcjonowania
Ekosystem – elementy składowe, struktura przestrzenna, zasady funkcjonowania
Miasto jako ekosystem heterotroficzny
Klasyfikacja ekosystemów występujących w Polsce i krótka charakterystyka jednego z nich
Torfowiska i torf – definicje, typy, znaczenie i zagrożenia.
Ekologiczna typologia torfowisk
Co to są: gatunki reliktowe, gatunki endemiczne, rośliny synantropijne (przykłady)
Rośliny jako wskaźniki właściwości ekologicznych siedlisk
Wykorzystanie roślin w ocenie skażeń środowiska i bioindykacyjna rola porostów
Piętra roślinności w górach (na przykładzie Karkonoszy i Tatr)
Zasady leżące u podstaw indykacji roślinnej (prawo minimum Liebiga i prawo tolerancji
Shelforda
Parki narodowe i rezerwaty biosfery w Polsce.
Formy obszarowej ochrony przyrody w Polsce. Przykłady.
Najcenniejsze przyrodniczo obszary Dolnego Śląska oraz Sudetów - walory przyrodnicze i
ochrona.
Charakterystyka przyrodnicza górskich parków narodowych w Polsce
Różnorodność biologiczna – definicja i zakres pojęcia, zagrożenia
Obszary Natura 2000
Pomniki przyrody – definicja, rodzaje, zasady tworzenia, przykłady
Ocena zagrożenia gatunku – czerwone listy i czerwone księgi
Formy popularyzacji wiedzy przyrodniczej
Download