xxxxxxxxxx

advertisement
Poziomy organizacji i funkcjonowania systemów ekologicznych.
Ekologią określa się naukę o gospodarce przyrody w jej ekosystemach, o strukturze i
funkcjonowaniu żywej przyrody. Nauka ta obejmuje całość zjawisk dotyczących wzajemnych
zależności między organizmami i ich zespołami, a ich żywym i martwym środowiskiem.
W badaniach ekologicznych można wyodrębnić trzy kierunki: autekologię,
populacjologię i biocenologię.
Autekologia zajmuje się wpływem czynników biotycznych i abiotycznych na organizmy
poszczególnych gatunków. Populacjologia zwana także - demekologią, bada struktury
populacji i zachodzące w jej obrębie zmiany ilościowe, zachodzące w wyniku zmian
warunków otoczenia środowiska naturalnego. Biocenologia natomiast zajmuje się badaniami
stuktur i dynamiki rozwoju biocenoz na tle warunków ich biotopów. Kierunki populacjologii i
biocenologii noszą wspólną nazwę synekologii. W systemie synekologicznym to samo
zagadnienie rozpatruje się biorąc pod uwagą grupę organizmów egzystujących wspólnie i
traktuje się ja jako niepodzielną całość.
W nauce ekologii można także wyróżnić tzw. ekologię stosowaną, która leży w szczególnej
sferze zainteresowań człowieka. Bada ona koncepcje ekologiczne w oparciu o układy
szczególnie ważne dla człowieka, przyjmując kryterium gospodarcze (tzn. pola uprawne,
sady, jeziora, stawy). Szczególne znaczenie mają tutaj kwestie ochrony produkcji roślinnej i
zwierzęcej, co wiąże się z zwiększeniem korzyści gospodarczych.
Zakres współczesnej ekologii można określić biorąc pod uwagę poziomy organizacji
życia. Poziomy organizacji życia w porządku hierarchicznym to: organizm, populacja,
biocenoza, ekosystem, biom i biosfera.
Organizm, czyli każda istota żywa, jest najbardziej poznaną jednostką przyrody.
Ekolog bada na tym poziomie stosunki jakościowo-ilościowe pomiędzy badanym organizmem
a otaczającym go środowiskiem. Przy organiźmie pojawiają się pojęcia cyklu pierwotnego i
wtórnego. Cykl pierwotny, odnosi się do pojedynczego organizmu i obejmuje działania
środowiska na organiz, czyli akcje i reakcje organizmu. Cykl wtórny natomiast to stosunki i
oddziaływania grup jednych organizmów na inne.
Kolejnym poziomem organizacyjnym jest populacja. Populację stanowi grupą
osobników zwierząt lub roślin, które mnożą się między sobą bez interwencji człowieka i które
zamieszkują wspólny teren nie podzielony żadnymi trudnymi do pokonania przeszkodami dla
danych zwierząt, bądź jeśli chodzi o rośliny dla ich narządów służących do rozprzestrzeniania
się tych organizmów. Populacja jest podstawową jednostka ekologiczną, stanowi ona
jednostkę podstawową wszelkich badań z zakresu ekologii. Każdą populację charakteryzuje
jej specyficzna struktura wewnętrzna, na którą składają się zagęszczenie, rozrodczość,
śmiertelność, stosunek liczbowy między samicami i samcami itp.
Populacja odznacza się także tzw. dynamiką przejawiającą się okresowym wahaniom lub
ciągłym zmianom pod wpływem zmian czynników środowiska i selekcji naturalnej
osobników słabych i nieprzystosowanych.
Kolejny szczebel organizacyjny stanowi biocenoza. Biocenoza obejmuje populacje
różnych gatunków roślin i zwierząt danego środowiska, podlegające jego czynnikom i
powiązanych ze sobą pośrednio lub bezpośrednio zależnościami pokarmowymi oraz
konkurencją wewnątrzgatunkową lub międzygatunkową. Biocenoza jest samodzielną i
niezależną jednostką ekologiczną, wykazującą własne swoiste cechy, których nie posiadają
populacje rozpatrywane pojedynczo lub organizmy wchodzące w jej skład. Biocenoza jest
zdolna do utrzymywania stanu dynamicznej równowagi biologicznej, która umożliwia
dostosowanie się zmian środowiska poprzez tzw. sukcesję, w efekcie której powstaje inna
bicenoza.
Powiązania metaboliczne i związane z tym procesy przepływu materii, energii przez
biocenozę pozwalają wyodrębnić biocenozy duże i małe.
Biocenozy duże cechują się wysokim stopniem organizacji i względną niezależnością.
Oznacza to, że są uzależnione od dochodzącej energii słonecznej, niezbędnej do procesów
związanych z metabolizmem, a są stosunkowo niezależne od dopływu energii z sąsiednich
biocenoz. Biocenozy małe natomiast są zawsze, w mniejszym lub większym stopniu zależne
od energii dostarczanej z sąsiednich biocenoz.
Kolejnym stopniem organizacyjnym jest ekosystem zwany także układem
ekologicznym. Ekosystem jest podstawowa jednostka funkcjonalna przyrody, obejmującą
wszystkie organizmy żyjące na danym terenie i współdziałające z środowiskiem fizycznym w
ten sposób, że przepływ energii prowadzi do powstawania określonej struktury troficznej oraz
wymiany pierwiastków i związków chemicznych między żywymi organizmami, a
nieożywionymi częściami tej jednostki ekologicznej. Ekosystem nie ma najczęściej
wyraźnych granic.
W ramach ekosystemu zachodzą dwa podstawowe procesy warunkujące życie, jest to
fotosynteza i destrukcja. Fotosynteza jest procesem wytwarzania przy udziale energii świetlnej
związków organicznych z substancji mineralnych, destrukcja zaś rozkładem materii
organicznej. Przykładem ekosystemu jest jezioro traktowane jako całość, ale również są nim
poszczególne strefy jeziora.
Kolejną jednostką ekologiczną, będącą największą lądową jednostką biocenotyczną
jest biom. Biomy tworzą się w wyniku interreakcji klimatu lokalnego, podłoża, a także flory i
fauny występujących na danym obszarze. W obrębie biomu występuje jednolita forma
życiowa roślinności klimaksu. Przykładem biomu jest biom tundry, tajgi, lasu równikowego,
pustyni itp.
Największa jednostką i będąca najwyższym stopniem organizacji ekologicznej jest
biosfera zwana także ekosfera. Biosfera obejmuje wszystkie strefy kuli ziemskiej zamieszkałe
przez organizmy żywe. Jest to strefą, w której warunki fizyczne i chemiczne umożliwiają
rozwój i życie organizmów. Biosfera obejmuje wszystkie organizmy związane w jakikolwiek
sposób ze środowiskiem fizycznym za pośrednictwem wzajemnych oddziaływań.
Literatura:
“Ekologia” - Remmert
“Krainy jezior w Polsce” - K. B. Lewandowski
“Ziemia, Rośliny, Zwierzęta” - Larousse
Encyklopedia Powszechna PWN
BIOSFER /EKOSFERA
BIOM
EKOSYSTEM/UKŁAD EKOLOGICZNY
BIOCENOZA
POPULACJA
ORGANIZM
ORGANIZM
POPULACJA
ORGANIZM
- Schematyczna struktura organizacji systemów ekologicznych
ORGANIZM
Download