ekologia - EKOLOGIA - rotheden

advertisement
ekologia.doc
(55 KB) Pobierz
1. Duży zasięg geograficzny może charakteryzować:
d) młody i stary gatunek o niskich wymaganiach dotyczących warunków
środowiskowych
2. Pod pojęciem klimaksu rozumie się:
b) ostatnie stadium szeregu sukcesyjnego w danych warunkach klimatycznych
3. Kiedy w zagęszczonej populacji spada rozrodczość, to w jej strukturze wiekowej:
a) duży jest udział osobników starych
4. Ilość materii wyprodukowanej przez producentów w jednostce czasu na
jednostkę powierzchni nazywa się:
d) produkcją pierwotną
5. Maksymalna koncentracja CO2 w powietrzu występuje:
b) o świcie
6. Konsumentami nazywamy organizmy:
a) cudzożywne, do których zaliczamy głównie zwierzęta
7.Rolą detrytofagów w ekosystemie jest:
d) zapoczątkowywanie łańcuchów pokarmowych przez wykorzystywanie
bezstrukturalnej, martwej materii organicznej
8. Konkurencja między gatunkami jest tym silniejsza, im:
a) wymagania dwóch populacji są bardziej zbieżne
9. Biotop jest to:
c) miejsce występowania organizmu lub populacji wraz z kompleksem czynników
abiotycznych
10. Lasy Białowieskiego Parku Narodowego są w większości ekosystemami:
d) pierwotnymi
11. Organizmy stenotopowe są zazwyczaj:
c) organizmami o wąskim zakresie tolerancji na więcej niż jeden czynnik fizyczny
12. Biocenozę tworzy:
a) wielogatunkowy zespół organizmów wzajemnie powiązanych i żyjących w określonym
środowisku
13. Ile procent pobranej z pokarmem energii roślinożerca lub drapieżca
wykorzystuje do budowy własnego ciała?
c) 10%
14. Zależności paratroficzne to:
a) oddziaływanie jednych populacji na drugie za pośrednictwem metabolitów
15. Endemitem nazywamy:
b) gatunek rośliny lub zwierzęcia występujący na ograniczonym i stosunkowo małym
obszarze
16. Klimaks edaficzny jest to:
d) końcowe stadium sukcesji ekologicznej określone przez lokalne warunki, odmienne
od panujących na rozległym obszarze
17. Relikty to:
a) organizmy roślinne lub zwierzęce będące na danym obszarze przeżytkami minionych
epok
18. Termin gradacja dotyczy:
d) żadna
19. Część biosfery obejmująca nieożywione środowisko i żyjące tam gatunki to:
a) ekosystem
20. Osad czynny w biologicznej oczyszczalni ścieków jest:
a) biocenozą heterotroficzną
21. Jeżeli wraz ze wzrostem liczebności jednego gatunku obserwujemy spadek
liczebności gatunku zajmującego zbliżoną niszę ekologiczną, to można się
spodziewać, że jest to wynik:
b) konkurencji
22. Dominacja jednego z gatunków w zbiorowisku wszystkich gatunków
składających się na poziom troficzny jest tym wyraźniejsza, im:
c) w zbiorowisku (poziomie troficznym) jest mniej gatunków
23. Ekoton jest to:
b) strefa przejściowa między dwoma ekosystemami
24. Przykładem sukcesji wtórnej jest następstwo zbiorowisk roślinnych na:
a) gruntach porolnych
25. Wszystkie informacje dotyczące ekosystemu są prawdziwe, z wyjątkiem
następującej:
d) Funkcjonowanie ekosystemu jest możliwe tylko wtedy, gdy dociera do niego energia
świetlna
26. Prawo minimum określa:
a) mineralny związek pokarmowy decydujący o poziomie pobierania przez rośliny
pozostałych składników pokarmowych
27. Wydajność ekologiczna łańcucha pokarmowego jest wyznaczana przez:
b) stosunek ilości energii pobranej przez ostatnie ogniwo do ilości energii świetlnej
dostarczonej do pierwszego ogniwa
28. Śródmiejski trawnik jest ekosystemem:
a) antropogenicznym - kulturowym
29. Sukcesja pierwotna:
a) może być rozpatrywana na przykładzie zarastania wędrujących wydm piaszczystych
30. Wśród gatunków o poniższych zakresach tolerancji na temperaturę,
eurytermiczny jest:
c) 2 – 42oC
31. Podstawą piramidy troficznej są:
b) rośliny
32. Organizmami eurytermicznymi są:
a) wróble
33. Populacje zwierząt mogą reagować na eksploatację przez:
b) zwiększenie rozrodczości osobników pozostałych w populacji
34. Proces eutrofizacji wód powierzchniowych polega na:
a) użyźnianiu się wód przez kumulację substancji pokarmowych
35. Skracanie łańcuchów pokarmowych w zbiornikach wodnych można uzyskać
przez wprowadzenie nowych gatunków:
b) ryb roślinożernych, np. amura białego
36. Wśród gatunków o poniższych zakresach tolerancji na temperaturę,
oligostenotermiczny jest:
a) –4 - +10oC
37. Gatunki wskaźnikowe są to:
c) grupy organizmów o wąskim zakresie tolerancji na określone czynniki środowiskowe
38. Klasycznymi, najbardziej znanymi przykładami bioindykatorów zanieczyszczeń
atmosfery są:
d) porosty
39. Do gatunków synantropijnych zaliczamy organizmy:
c) nieudomowione, lecz towarzyszące człowiekowi
40. Przykładem sukcesji pierwotnej jest zarastanie przez rośliny:
b) hałdy węglowej
41. Pojęcie homeostaza w odniesieniu do ekosystemu oznacza:
c) zdolność do utrzymania stałych stosunków wewnątrzbiocenotycznych
42. Lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego są w większości ekosystemami:
b) naturalnymi
43. Metabolizm jest:
c) tym intensywniejszy, im większy jest stosunek powierzchni do objętości organizmu
44. Populacja jest to:
c) zbiór wszystkich organizmów danego gatunku na określonym terenie
45. Ekosystem jest to układ ekologiczny, w którego skład wchodzą:
a) wszystkie populacje zamieszkujące określone środowisko
46. Częściowe uniezależnienie funkcjonowania systemu (czyli układu) od
środowiska, wynikające z integracji elementów składowych, to:
a) autonomizacja
47. W którym z poniższych łańcuchów troficznych są najmniejsze straty energii?
c) fitoplankton – tołpyga – człowiek
48. Sukcesja ekologiczne to:
c) następowanie po sobie zbiorowisk roślinnych, spowodowane zmianami siedliskowymi
49. Minimum tolerancji ekologicznej danej populacji względem określonego
czynnika środowiskowego oznacza granicę:
a) poniżej której organizmy giną
50. Z docierającej do Ziemi energii świetlnej rośliny w procesach fotosyntezy
wykorzystują tylko część; zazwyczaj jest to:
d) mniej niż 5%
11. Ekologia zajmuje się organizacją materii ożywionej od poziomu:
d) organizmu
12. Populacja jest to:
c) grupa osobników jednego gatunku zdolnego do wymiany informacji genetycznej
13. Autoekologia zajmuje się zależnościami pomiędzy:
a) poszczególnymi organizmami a środowiskiem
14. Synekologia bada:
b) strukturę i dynamikę zbiorowisk i organizmów w siedlisku
15. Biosfera jest to:
d) strefa zamieszkała przez organizmy żywe
16. Prawo minimum mówi o ograniczającym działaniu czynnika będącego w:
b) ilościach minimalnych
17. Prawo tolerancji Shelforda zakłada ograniczenie występowania organizmu
przez:
c) zarówno przez niedobór jak i nadmiar
18. Organizmy stenotermiczne mają:
d) wąski zakres tolerancji do temperatury
19. Organizmy eurytopowe występują:
a) w różnych siedliskach
20. Organizmy oligohydryczne odznaczają się tolerancją do:
c) niskich zawartości wody
21. Punkt krytyczny jest to:
a) wartość progowa czynnika, poniżej którego organizm nie może istnieć
22. Szeroki zakres tolerancji organizmów wobec wszystkich czynników środowiska
sprzyja:
b) rozprzestrzenieniu
23. Strefa tolerancji ekologicznej jest to:
b) wartość pomiędzy minimalnym a maksymalnym natężeniem czynnika
24. Ekotyp jest to:
b) miejscowa populacja przystosowana do siedliska
25. Homeostaza jest to zdolność organizmu do:
c) utrzymywania stanu równowagi wewnętrznej
26. Zagęszczenie ekologiczne populacji jest to:
a) stosunek jej liczebności do zajmowanej przestrzeni środowiska
27. Zagęszczenie populacji jest większe:
b) im niższy poziom troficzny
28. Ekologiczna rozrodczość populacji jest to rozrodczość:
c) w danych warunkach środowiska
29. Wraz ze wzrostem młodych osobników, potencjał rozrodczy populacji:
d) rośnie
30. Teoretyczna minimalna śmiertelność populacji jest to:
a) ubytek osobników bez czynników ograniczających
31. Zjawisko ochrony populacji przed nadmiernym przegęszczeniem w świecie
roślin nosi nazwę:
b) zasady gęstości optymalnej
32. „Opór środowiska” w stosunku do populacji rośnie w miarę:
b) zwiększania się jej zagęszczenia
33. Termin migracja populacji oznacza:
c) ruch w obu wyżej wymienionych kierunkach (jednokierunkowy ruch na zewnątrz, ruch
do wewnątrz)
34. Gradacje są to:
a) masowe pojawy osobników
35. Biocenoza oznacza:
d) zbiór wzajemnie uzależnionych populacji roślinnych i zwierzęcych w określonym
środowisku
36. Komensalizm jest to:
b) czerpanie korzyści przez jedną populację bez szkody i korzyści dla drugiej
37. Symbioza oznacza:
d) współdziałanie pomiędzy grzybami a korzeniami roślin wyższych
38. symbioza jest to rodzaj:
d) protokooperacji
39. Mutualizm polega na:
a) wzajemnym czerpaniu korzyści i wspólnym istnieniu populacji
40. Allelopatia polega na wydzielaniu swoistych substancji chemicznych
działających na wzrost rozwoju innych populacji następująco:
c) hamująco lub stymulująco
41. Mechanizm samoregulacji albo inaczej homeostazy biocenozy działa na
zasadzie:
c) sprzężenia zwrotnego
42. Klimaks jest to:
b) końcowe stadium przemian sukcesyjnych biocenozy
43. Sukcesja w biocenozie oznacza:
a) zmiany składu florystycznego fitocenoz
44. Odtwarzanie sukcesyjne lasów liściastych w naszej strefie klimatycznej trwa:
c) 150 - 200 lat
45. Kompensacja oznacza:
b) zastępowanie się gatunków
46. Dominantami ekologicznymi biocenozy nazywamy gatunki:
c) o dużej liczebności i największym wpływie na biocenozę
47. Różnorodność gatunkowa w biocenozie:
a) zwiększa jej stabilność
48. Ekosystem jest to funkcjonalny układ biocenozy i biotopu w którym następuje:
d) przepływ energii i krążenie materii
49. Saprotrofy są to:
a) reducenci
50. Siedlisko inaczej to:
a) biotop
51. Detrytus w ekologii oznacza:
b) kumulację i rozkład materii
52. Podstawowym warunkiem zachowania ciągłości życia w ekosystemie jest:
c) wzrost entropii
53. Siecią troficzną nazywamy:
a) szereg powiązanych ze sobą łańcuchów pokarmowych
54. Drapieżniki zjadające roślinożerców stanowią poziom troficzny:
c) III
55. Największą liczbę konsumentów w ekosystemie można wyżywić w przypadku:
c) krótkich łańcuchów pokarmowych
56. Najlepszy obraz funkcjonowania biocenozy daje piramida:
c) energii
57. Szybkość metabolizmu organizmu w miarę zmniejszania się jego masy:
b) zwiększa się
58. W naszym kraju ekosystemami najbardziej stechnizowanymi są:
d) agro- i prataekosystemy
59. Nisza ekologiczna oznacza:
c) miejsce i sposób życia
60. Gatunkami ciepłolubnymi są:
b) żółtlica drobnokwiatowa, chwastnica jednostronna
61. Na brak powietrza w glebie wskazują:
b) mięta polna, skrzyp polny
62. Wskaźnikami zakwaszenia gleby są:
c) szczaw polny, sporek polny
63. Masowe występowanie ostrożenia polnego i powoju polnego na polach
piaszczystych wskazuje na:
d) warstwę glinianą zasobną w CaCO2
64. Na zmniejszanie się zawartości węglanu:
b) rumianu polnego i rzodkwi
65. Gatunkami wytrzymałymi na zimno są:
a) starzec zwyczajny i przytulia czepna
66. Rolnictwo integrowane na Zachodzie ma na celu:
a) zwiększenie ilości i jakości plonów
67. Dawki azotu w rolnictwie integrowanym powinny być:
a) zmniejszone i podzielone
68. Gospodarczy próg szkodliwości w ochronie roślin oznacza nakłady:
a) równe kosztom akcji ochronnej
69. Strategia rozwoju rolnictwa integrowanego w Polsce powinna zapewnić:
a) wprowadzenie do ochrony upraw – systemów alternatywnych
70. Bilans P, K i Mg w rolnictwie integrowanym ustala się na podstawie:
b) bilans w zmianowaniu
71. Początki rolnictwa ekologicznego datowane są:
d) w XX wieku
72. Rolnictwo ekologiczne to system bez nawozów:
a) sztucznych i syntetycznych pestycydów
73. Celem ekologicznego gospodarowania jest:
b) produkcja żywności wysokiej wartości w nieskażonym środowisku
74. W gospodarstwie ekologicznym do nawożenia używa się:
c) nawozów organicznych i niektórych mineralnych
75. W gospodarstwie ekologicznym jest prowadzona:
a) jednocześnie produkcja roślinna i zwierzęca
76. Ekologiczna uprawa roli ma:
a) zapewnić ciągłą aktywność mikroorganizmów glebowych
77. Długość rotacji płodozmianu ekologicznego wynosi:
b) od 4 do 7 lat
78. Pasze w gospodarstwie ekologicznym powinny pochodzić:
a) wyłącznie z własnej produkcji
79. Nadmiernie uwilgotniony jest następujący kompleks przydatności rolniczej
gleb:
c) zbożowo – pastewny mocny
80. Bór sosnowy jest zespołem klimaksowym, charakterystycznym dla siedlisk:
c) borowych
81. Dużym niedoborem potasu charakteryzują się gleby siedlisk:
a) bagiennych
82. Największą wartość użytkową mają siedliska:
a) grądowe
83. Synchrologia zajmuje się badaniem:
d) rozmieszczeniem zespołów roślinnych
84. Optymalna powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego na łąkach wynosi:
b) 10 – 25 m2
85. Najmniejszą jednostkę fitosocjologiczną w systemie Braun – Blanqueta jest:
b) facja
86. W ciągu 10 godzinnego dnia i ha upraw polowych wiąże i wydziela
odpowiednio:
d) 150 kg CO2 i 116 kg O2
87. Trzeci stopień w skali ilościowości w systemie Braun – Blanqueta oznacza
gatunek:
b) pokrywający 25 – 50% powierzchni zdjęcia, liczba osobników dowolna
88. Gatunki obojętne w skali wierności fitosocjologicznej należą do grupy
gatunków:
c) towarzyszących
89. Odmienny wygląd zbiorowiska roślinnego uzależniony od pory roku nosi
nazwę:
d) aspektu
90. W skład charakterystycznej kombinacji gatunków wchodzą gatunki:
b) stałe charakterystyczne i towarzyszące o wysokim stopniu stałości
5
Plik z chomika:
rotheden
Inne pliki z tego folderu:


eko4.doc (53 KB)
ekologia.doc (55 KB)
 eko3.doc (53 KB)
 eko1.doc (46 KB)
 eko2.docx (17 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
AGROMETEOROLOGIA
 BHP
 BIOCHEMIA
 BIOTECHNOLOGIA
 BOTANIKA
Download