Wybrane pojęcia i zagadnienia z ekologii

advertisement
Wykonała: Lucyna Kołodziej klasa II c
Ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody,
zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a
ich środowiskiem.
Termin ten wprowadził, od słowa oecologia, niemiecki biolog i
ewolucjonista Ernst Haeckel w 1869 roku, by określić badania nad
zwierzętami i ich relacjami z otaczającym światem
nieorganicznym jak i organicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem interakcji, przyjaznych lub wrogich z
organizmami roślinnymi i zwierzęcym, z którymi wchodzą w
kontakt. Na organizmy w środowisku oddziałują czynniki
abiotyczne i biotyczne.
Czynniki biotyczne - oznaczają czynniki środowiska występujące w wyniku
oddziaływania żywych organizmów na inne żywe organizmy. Czynniki
biotyczne regulują rozmieszenie i liczebność populacji roślin i zwierząt.
Przykładem może być oddziaływanie pasożytów na swoich żywicieli.
Czynniki abiotyczne - tak określa się uwarunkowania środowiska
nieorganicznego, które samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierają
wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji.
Do czynników abiotycznych zaliczamy:
• warunki klimatyczne środowiska,
• jonizacja powietrza,
• typ gleby,
• ukształtowanie powierzchni terenu,
• czynniki chemiczne np.: skład chemiczny atmosfery, wód, osadów dennych i
gleby.
Zbyt gwałtowne i silne zmiany czynników abiotycznych mogą zahamować rozwój
organizmów oraz zmienić strukturę biocenoz.
Biocenoza to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska
należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi
czynnikami ekologicznymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie
homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza wraz ze środowiskiem
fizycznym to ekosystem.
Biocenozy można podzielić na naturalne i sztuczne. Do naturalnych można
zaliczyć sawannę, las, jezioro, a do sztucznej park, ogród.
Biotop - obszar zamieszkały przez organizmy żywe o tych samych lub bardzo
zbliżonych wymaganiach życiowych. Pierwotnie dotyczący tylko abiotycznych
elementów siedliska. Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
Ekosystem to biocenoza wraz z biotopem. Ekosystemy wyodrębniane są na
podstawie istnienia silniejszych powiązań w ich obrębie niżeli między ich
składowymi a otoczeniem(biologicznie ważne pierwiastki chemiczne krążą
intensywniej w obrębie poszczególnych ekosystemów niż pomiędzy nimi).
Funkcjonowanie ekosystemu wymaga ciągłego dopływu energii z zewnątrz.
Pierwotnym źródłem energii jest promieniowanie słoneczne. Znaczna jego część,
która docierana Ziemię, ulega rozproszeniu w postaci ciepła, a tylko niewielką
część (ok. 1%) zużywają fotoautotrofy w procesie fotosyntezy, magazynując w
materii organicznej asymilatów, które powstają w tym procesie.
Materia organiczna, wytworzona przez producentów ze składników
nieorganicznych pochodzących ze środowiska abiotycznego, pobierana jest przez
konsumentów kolejnych rzędów jako pożywienie. Część na każdym poziomie
troficznym zostaje rozłożona w procesie oddychania na substancje nieorganiczne,
które trafiają do otoczenia. Na końcu substancje organiczne zawarte w odchodach
zwierzęcych oraz szczątkach roślin i zwierząt są rozkładane przez destruentów
w materię nieorganiczną. Trafia ona do środowiska nieożywionego.
Zatem w ekosystemie istnieje obieg materii. Odbywa się dzięki procesom
asymilacji i dysymilacji, prowadzonym przez producentów, konsumentów i
destruentów.
Energia słoneczna podczas fotosyntezy zamieniana jest w energię wiązań
chemicznych i w tej postaci kumulowana jest w związkach organicznych
wytwarzanych przez rośliny. Podczas ich rozkładu w trakcie oddychania energia
ta zostaje wyzwolona i może być wykorzystana przez rośliny w procesach
warunkujących ich wzrost i rozwój. Jednak część wyzwolonej wówczas energii
ulega rozproszeniu w postaci ciepła. Organizmy z każdego kolejnego poziomu
troficznego pobierają tylko część materii z poprzedniego poziomu. Na każdym
poziomie zachodzą też straty energii w postaci ciepła. Ostatecznie destruenci,
rozkładając materię organiczną do nieorganicznej, powodują całkowite
uwolnienie energii skumulowanej w wiązanich chemicznych podczas tworzenia
tych związków. Zatem w ekosystemie istnieje przepływ energii.
Ekosystem jest więc układem otwartym, który wymaga ciągłego dopływu energii
z zewnątrz i nieustannie wymienia materię i energię między swoją częścią
biotyczną a abiotyczną, jak również między sąsiednimi ekosystemami.
Zachodzące podczas tego obiegu materii i przepływu energii procesy wynikają z
praw termodynamiki.
Ochrona przyrody - dziedzina wiedzy badająca ochronę środowiska a także jego
zasobów naturalnych, w celu zapewnienia stałość istnienia.
Ochrona środowiska - jeden z elementów ochrony przyrody zajmujący się ochrona
powietrza, wody gleby.
Gatunek- główna jednostka stosowna w taksonomii, definiowana jako grupa
naturalnych populacji, których osobniki mogą się ze sobą krzyżować dając płodne
potomstwo.
Nazwa gatunkowa jest tworzona zgodnie z jego wytycznymi. Składają ja się na
nią nazwa rodzajowa (Homo)i nazwa gatunkowa(sapiens).
Siedlisko -obszar, w jakim dany gatunek żyje i rozmnaża się.
Nisza ekologiczna - określa role organizmu w przyrodzie.
Oddziaływania między populacjami dzieli się na trzy podstawowe typy oddziaływania :
• neutralne,
• antagonistyczne,
• nieantagonistyczne.
I. Oddziaływania neutralne.
Są to takie współistnienia osobników różnych gatunków w ekosystemie, kiedy
żaden organizm nie ponosi strat ani korzyści ponieważ ich nisze w żaden sposób
nie pokrywają się.
Np. Wiewiórka i kret
II. Oddziaływania antagonistyczne
Oddziaływania antagonistyczne są to takie interakcje pomiędzy osobnikami
różnych gatunków, w których przynajmniej jedna z populacji ma straty, natomiast
druga albo jedynie na tym nie traci albo również odnosi korzyści.
a) KONKURENCJA
Konkurencja jest to taka interakcja pomiędzy gatunkami w której dwie populacje
konkurują ze sobą o cenne dla nich zasoby środowiska. Dzieje się tak ponieważ
nisze ich życia nakładają się na siebie lub są bardzo zbliżone. Konkurencja musi
zakończyć się zaniknięciem lub dużym ograniczeniem populacji jednego z
konkurujących gatunków. Może również doprowadzić do rozejścia się nisz obu
populacji poprzez zróżnicowanie się ich cech.
Np. Jastrząb i sokół
B) DRAPIEŻNICTWO
Interakcja pomiędzy osobnikami różnych gatunków w której osobniki jednego
gatunku żywią się osobnikami gatunku drugiego nazywana jest drapieżnictwem.
Drapieżniki spełniają w danym ekosystemie ważną funkcję. Regulując liczebność
populacji, którymi się żyją przyczyniają się do utrzymania równowagi w
ekosystemie. Polując eliminują najczęściej osobniki najsłabsze, chore (funkcja
sanitarna drapieżników).
Drapieżca jest gatunkiem, który zakłóca lub zmienia równowagę w ekosystemach.
Np. Lew i antylopa
Wilk i sarna
C) PASOŻYTNICTWO
Pasożytnictwo jest to rodzaj powiązań między dwoma gatunkami w których jeden
gatunek żywi się kosztem drugiego gatunku nie powodując jego śmierci.
Istnieją pasożyty fakultatywne, czyli takie, które mogą przeżyć bez żywiciela oraz
pasożyty obligatoryjne, które bez żywiciela giną.
Wyróżnia się pasożyty zewnętrzne, które żywią się tkankami zewnętrznymi oraz
pasożyty wewnętrzne, które żerują wewnątrz organizmu pasożytniczego.
Do pasożytów zewnętrznych zalicza się między innymi pchły, wszy, kleszcze i
pijawki. Pasożyty wewnętrzne to np. owsiki, glisty, tasiemiec, lamblie, włosień czy
ameba. Pasożyty wewnętrzne są w wielu przypadkach bardzo niebezpieczne dla
zdrowia a nawet i życia żywiciela. Jeżeli pasożyt doprowadza do choroby a nawet
śmierci żywiciela nazywa się go patogenem.
C) ALLELOPATIA
Alleopatia jest to hamowanie wzrostu innych gatunków poprzez wydzielanie do
gleby przez gatunki allelopatyczne substancji chemicznych, które działają
szkodliwie na gatunki o zbliżonych wymaganiach pokarmowych. Zdolność taką
mają grzyby z rodzaju penicillum oraz orzech włoski.
D) AMENSALIZM
Amensalizm jest to takie oddziaływanie pomiędzy gatunkami, kiedy jedna z
populacji ponosi szkody podczas gdy dla drugiej obecność gatunku ponoszącego
szkody jest obojętny i nie przynosi ani strat ani korzyści.
Przykładem jest bóbr, który budując żeremie niszczy niektóre gatunki roślin albo
kormorany, których odchody niszczą roślinność wokół ich gniazd.
III. Oddziaływania nieantagonistyczne
a) SYMBIOZA - jest to taki rodzaj wzajemnych zależności pomiędzy organizmami
różnych gatunków, z których oba organizmy mają korzyści. Specjalnym rodzajem
symbiozy jest mutualizm czyli taka symbioza mutualistyczna, w której dwa
gatunki są ze sobą nierozerwalnie powiązane i nie mogą w oderwaniu od siebie
prawidłowo funkcjonować.
Przykłady symbiozy:
• MIKORYZA czyli symbioza drzew z grzybami,
• Symbioza glonów z grzybami- porosty,
• Symbioza mrówek z Ameryki Południowej i grzybów - mrówki zapewniają
grzybom bezpieczeństwo, grzyby dają mrówkom pożywienie,
• Mutualizm pomiędzy bakteriami jelitowymi i roślinożercami,
b) PROTOKOOPERACJA
Protokooperacja jest to rodzaj interakcji symbiotycznej w której oba organizmy
biorące w nich udział są bardzo luźno, nietrwale ze sobą powiązane. Każdy z nich
może przeżyć bez swojego partnera.
Przykładami protokooperacji są między innymi:
• Współżycie ukwiału i raka pustelnika- raka chronią parzydełka ukwiału, ukwiał
zyskuje transport, może też korzystać z resztek pokarmowych pozostawionych
przez raka.
• Protokooperacja bąkojada i nosorożca- ptak czyści skórę nosorożca z pasożytów
uzyskując tym samym pożywienie.
• Protokooperacja mrówek i mszycy - mrówki bronią mszyc przed drapieżnikami
a w zamian żywią się wydzieliną z ich odwłoków.
c. KOMENSALIZM
Komensalizm jest to interakcja w której jedna strona (komensal) odnosi korzyści a
druga ani na tym nie traci ani nie zyskuje.
Przykładami komensalizmu są między innymi interakcje pomiędzy drzewami i
epifitami, rekinami i drobnymi rybami, mrówkami a rybikami albo rakiem
pustelnikiem a ukwiałami.
Download