Zgłoszenie - Laboratorium przyrody

advertisement
PROJEKT „LABORATORIUM PRZYRODY”
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI
KAMIONKA, 20 MAJA 2015 ROKU
IMIĘ I NAZWISKO
Instytucja/organizacja
Adres, e-mail, telefon
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez
Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej
społeczeństw. Wcześniej dzień ten obchodzony był 29 grudnia. W 2000 r. zmieniono datę na
dzień 22 maja, czyli datę wejścia w życie „Konwencji o różnorodności biologicznej” - umowy
międzynarodowej określającej zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów
różnorodności biologicznej.
Różnorodność biologiczna oznacza zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli
genowej) wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową (zróżnicowanie gatunków) oraz
ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów).Różnorodność biologiczna ma
wielkie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i
jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do
produkcji leków współczesnych. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że
bioróżnorodność jest wspólnym dziedzictwem ludzkości. Ważną kwestią jest również
zwiększenie świadomości o jej znaczeniu dla świata i skutkach zachwiania równowagi
pomiędzy gatunkami.
Według postanowień Konwencji sporządzonej podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 5
czerwca 1992 roku, konieczne jest zachowanie całego środowiska przyrodniczego, na
wszystkich jego poziomach organizacji, czyli zarówno ekosystemów bogatych i
zróżnicowanych, jak i ubogich, a także tych elementów, które do tej pory były niedocenione
lub nawet świadomie niszczone. Należy zachować bogactwo ekosystemów użytkowanych
gospodarczo, w tym tradycyjnych ras i odmian zwierząt hodowlanych oraz roślin użytkowych.
Polska ratyfikowała dokument w 1996 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji projektu „Laboratorium Przyrody zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883)
PODPIS
Projekt „Laboratorium przyrody” dofinansowany jest z Funduszy EOG
w ramach Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards