Informacja o stosowaniu przez Spółkę polityki różnorodności

advertisement
Informacja o stosowaniu przez Spółkę polityki różnorodności
TAURON Polska Energia S.A. stosuje politykę równego traktowania oraz dąży do zapewnienia
różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w
odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności do organów Spółki i jej kluczowych
menadżerów. Spółka nie posiada polityki różnorodności sformułowanej w formie jednego
dokumentu. Zasady zarządzania różnorodnością zostały wprowadzone do stosowania
wieloma dokumentami, stanowiącymi wewnętrzne regulacje prawne, a w szczególności
Kodeksem Etyki Biznesowej Grupy Kapitałowej TAURON.
W odniesieniu do członków organów korporacyjnych Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej,
wyboru osób pełniących funkcje członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, natomiast
wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Minister Energii w ramach przysługujących
statutowych uprawnień oraz Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. Informacje
dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób powoływanych do składu
Zarządu i Rady Nadzorczej są publikowane w stosownych raportach bieżących oraz na stronie
internetowej Spółki.
Spółka planuje opracować i wprowadzić do stosowania politykę różnorodności w ramach
jednego dokumentu.
Download