CURRICULUM VITAE

advertisement
CURRICULUM VITAE
Imię i nazwisko:
KRZYSZTOF KALICKI
Data i miejsce urodzenia: 2 luty 1953, Warszawa
Wykształcenie:
wyższe, doktor ekonomii,
doktor habilitowany
Zawód :
ekonomista, bankowiec
WYKSZTAŁCENIE
1976
Szkoła Główna Planowania i Statystyki,
obecnie Szkoła Główna Handlowa, magister
ekonomii Wydział Handlu Zagranicznego
1983
Szkoła Główna Planowania i Statystyki,
doktorat: Zarządzanie finansowe
zagraniczną filią przedsiębiorstwa
transnarodowego
2001
SGH habilitacja: Pieniądz a bilans
płatniczy.
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA
Od października 1976 pracownik naukowobadawczy i wykładowca w Katedrze
Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej
Planowania i Statystyki;
od października 1988 badania prowadzone
w Zakładzie Naukowo-Badawczym Bankowości
i Pieniądza NBP.
ZAKRES ZAINERESOWAŃ
Polityka pieniężna, bankowość, teoria
kursu walutowego i bilansu płatniczego,
tworzenie modeli popytu na pieniądz,
podaży pieniądza, kursu walutowego,
zmian bilansu płatniczego, związków
między polityką budżetową a bilansem
płatniczym i polityką monetarną.
Bankowość, strategie banków, controling,
planowanie finansowe, analiza projektów
inwestycyjnych i inwestycji
portfelowych, technologia informatyczna
w bankach.
ZATRUDNIENIE:
od 19.10.1998:
członek Zarządu Deutsche Bank Polska SA
od 23.12.96 - 30.06.98:
Bank Pekao S.A.,
I wiceprezes Zarządu (do 27.03.1998)
od 06.94 - 12.96:
Sekretarz Stanu,
I zastępca Ministra finansów
od 01.93 - 06.94
Dyrektor Departamentu Zagranicznego
Ministerstwo Finansów
Od 10.1990 - 01.92
Doradca Ministra Finansów
Od 1.10.90 – 15.10.90
Narodowy Bank Polski – Zakład NaukowoBadawczy Bankowości i Pieniądza, adiunkt
Od 10.1976
Pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych, początkowo asystent, od 1983
adiunkt, SGPiS, Szkoła Główna Handlowa
obecnie urlop bezpłatny
INNE ZATRUDNIENIE
10.1988 – 10.1990
Zakład Naukowo-Badawczy Bankowości
i Pieniądza, Narodowy Bank Polski,
doradca Zarządu
06.1989 – 12.1990
Doradctwo bankowe
10.1991 – 07.1994
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku
Depozytowo- Kredytowego w Lublinie SA
01.1993 - 07.1994
Członek Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie SA
07.1994 – 12.1996
Przewodniczący
Pekaco SA
02.1997 - 05.1998
Członek Rady Nadzorczej
Rady
Nadzorczej
Banku
Mitteleuropaeische Handelsbank we
Frankfurcie
06.1997 - 05.1998
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku
Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie
13.07.99 -
Członek Rady ProCapital SA – firma
maklerska
DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE
Prywatyzacja banków BPH, Banku
Gdańskiego, negocjacje restrukturyzacji
zadłużenia Klub Londyński, swapy na
długu, zarządzanie długiem, emisje
euroobligacji, negocjacje przystąpienia
Polski do OECD, negocjacje kredytowe,
wdrożenia technologii informatycznej
i MIS w Pekao S.A.Bankowość
korporacyjna, instytucje finansowe,
custody, systemy rozliczeniowe, problem
Y2K, w Deutsche Bank Polska S.A.
Download