Finanse i bankowość

advertisement
SYLABUS - Karta programu przedmiotu
WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI
Rodzaj studiów: studia stacjonarne pierwszego stopnia
Rok akad.: 2010/2011
Przedmiot specjalizacyjny 5
Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Kierunek: MATEMATYKA
Przedmiot: FINANSE I BANKOWOŚĆ
Rok studiów:
III
Semestr:
5
ECTS: 5
Rodzaj zajęć:
W
Ć
Liczba godzin w semestrze:
30
15
S
L
15
Przedmioty wprowadzające / wymagania wstępne
Brak
Założenia i cele przedmiotu
- przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu finansów i bankowości,
- poznanie zasad i specyfiki zarządzania finansami firmy,
- umiejętność kalkulacji ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach,
- umiejętność oceny kondycji finansowej banku komercyjnego.
- przekazanie wiadomości z zakresu podstaw finansów i podstaw bankowości.
- zdobycie umiejętności w praktycznym stosowaniu wiadomości.
Metody dydaktyczne
Wykład, ćwiczenia, laboratorium
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład - test zaliczeniowy
Ćwiczenia - kolokwium zaliczeniowe
Laboratorium - kolokwium zaliczeniowe
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
1. Pojęcie i funkcje finansów, klasyfikacja zjawisk finansowych.
2. Rynki finansowe i ich charakterystyka.
3. Istota i funkcje pieniądza, wartość pieniądza w czasie.
4. Międzynarodowe systemy pieniężne.
5. Finanse publiczne
- budżet państwowy, dochody i wydatki budżetowe,
- deficyt budżetowy i jego finansowanie.
6. Finanse przedsiębiorstw:
- cel i przedmiot zarządzania finansami firmy,
- kapitał obrotowy i jego struktura – płynność finansowa,
- metody pozyskiwania kapitału, koszt i struktura kapitału, dźwignia finansowa i operacyjna,
- decyzje inwestycyjne firmy – metody oceny projektów inwestycyjnych.
7. System bankowy w Polsce:
- funkcje banków i ich rodzaje, instrumenty polityki pieniężno-kredytowej banku centralnego,
- operacje pasywne banków: kapitały własne i ich podział, bankowe rachunki depozytowe,
lokaty bieżące i międzybankowe,
- operacje aktywne banków: typy kredytów i ich koszt,
- bankowe rozliczenia pieniężne, gotówkowe i bezgotówkowe,
- podstawowe rodzaje ryzyka w działalności banku komercyjnego,
- analiza finansowa banku.
Ćwiczenia audytoryjne
1. Wartość pieniądza w czasie.
2. Prównywalność stóp procentowych (nominalna i realna stopa procentowa).
3. Źródła pozyskiwania kapitałów, kształtowanie struktury kapitałów. Przeciętny cykl obrotu. Cykl
brutto kapitału obrotowego.
4. Faktoring, refaktoring, forfaiting.
5. System bankowy. Organizacja i funkcje banków.
6. Produkty bankowe. Opłacalność lokat bankowych.
7. Operacje aktywne i pasywne banków.
8. Rozwój sieci bankowej. Specjalizacja banków.
Laboratorium:
1. Zastosowanie tablic odsetkowych w finansach.
2. Zastosowanie tablic dyskontowych.
3. Zarządzanie zapasami, należnościami, zasobami gotówkowymi.
4. Wybór przedsiębiorstwa między leasingiem a kredytem.
5. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.
6. Koszt i spłata kredytu.
7. Lokaty bankowe.
Wykaz literatury podstawowej:
[1] Z. Dobosiewicz , Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN, Warszawa 2005
[2] F. S. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002
[3] J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1998
[4] W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Warszawa 2005
[5] D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Warszawa 2004
[6] W. Bień, A. Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Warszawa 2002
[7] W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2005
[8] Z. Dobosiewicz, K. Marton-Gadoś, Podstawy bankowości z zadaniami, Warszawa 2005
Wykaz literatury uzupełniającej:
Osoba(y) odpowiedzialna(e) za przedmiot:
dr Barbara KARCZ
Zatwierdził:
dr Teresa WINIARSKA, prof. PK
Download