Stopa rezerw obowiązkowych wynosi 6%, zaś c p =18

advertisement
Zestaw I
Zadanie 1.
Instytucja specjalizująca się w prowadzeniu interesów
między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami
2.
Suma banknotów i bilonów w obiegu pozabankowym
oraz ilość gotówki znajdująca się w obrębie systemu
bankowego, zwana też niekiedy zasobem pieniądza
wielkiej mocy
3.
Zmiana wielkości podaży pieniądza wynikająca ze
zmiany bazy monetarnej o 1 jednostkę
4.
Stosunek rezerw bankowych do wkładów
5.
Funkcja pieniądza umożliwiająca jego wykorzystanie do
dokonywania zakupów w przyszłości
6.
Funkcja pieniądza ułatwiająca wymianę dóbr i usług
7.
Szybkość i pewność z jaką dany rodzaj aktywu można
zamienić na pieniądz.
8.
Wartość całego zasobu pieniądza, jako środka wymiany,
znajdująca się w obiegu
9.
W czasach złotników ilość złota oddana złotnikowi na
przechowywanie (współcześnie wkład gotówkowy w
banku)
10
Powszechnie akceptowany środek płatniczy
Zadanie 2.
1.
A. Środek wymiany
B. Pieniądz
C. Pośrednik finansowy
D. Baza monetarna
E. Wkład (depozyt)
F. Podaż pieniądza
G. Mnożnik kreacji pieniądza
H. Stopa rezerw
I. Środek tezauryzacji
J. Płynność
W Tabeli 1. Przedstawiono pozycje wchodzące w skład aktywów i pasywów banków komercyjnych.
Korzystając z danych z tabeli sporządź bilans tych banków
Tabela 1. Pozycje bilansów banków komercyjnych
Wkłady a Vista w zł
Zasoby gotówki w zł
Certyfikaty depozytowe
Kredyty krótkoterminowe
Papiery wartościowe
Wkłady w innych walutach
Pożyczki średnio- i długoterminowe
Pozostałe aktywa
Weksle
Wkłady terminowe w zł
Pozostałe zobowiązania
Pożyczki w innych walutach
Zadanie 3
w mln zł
190,9
4,4
53,0
150,5
41,7
746,7
380,7
29,9
10,5
285,0
134,7
792,6
Stopa rezerw obowiązkowych banków komercyjnych (cb) wynosi 10 %; banki nie utrzymują rezerw
dobrowolnych. Baza monetarna (M0) wynosi 30 mld PLN. Stopa ubytku gotówki z systemu
bankowego (cp) jest równa 0,5. Oblicz:
a) wielkość podaży pieniądza (M1),
b) ile wyniesie podaż pieniądza, jeżeli bank centralny wykorzysta operacje otwartego rynku i
zmniejszy bazę monetarną o 5 mld PLN. Pozostałe wielkości są niezmienione,
c) ile wyniesie podaż pieniądza, jeżeli bank centralny podniesie poziom rezerw obowiązkowych
banków komercyjnych o 5 % (tj. do wysokości 15 % wkładów). Pozostałe wielkości są
niezmienione.
Zadanie 4
Stopa rezerw obowiązkowych wynosi 6%, zaś cp=18%. Baza monetarna wynosi 600 mld PLN. Ile
wyniesie podaż pieniądza?
Zadane 5
W gospodarce wkłady na żądanie wynoszą 30 mld, wkłady terminowe wynoszą 60 mld, suma rezerw
gotówkowych banków wynosi 2 mld, gotówka w obiegu wynosi 12 mld. Podaj wielkości agregatów
pieniężnych.
Powtórzenie
Zadanie 1
Tabela zawiera składniki produktu narodowego brutto kraju X w 2010 r. ujętego od strony wydatków i
dochodów. Wszystkie wartości wyrażone są w mln $ w cenach bieżących.
Rozpatrując rachunek od strony wydatków, oblicz
a)
b)
c)
d)
produkt krajowy brutto w cenach rynkowych
produkt narodowy brutto w cenach rynkowych,
produkt krajowy brutto w cenach czynników produkcji,
dochód narodowy.
Rozpatrując rachunek od strony dochodowej oblicz
a) produkt krajowy brutto.
Składniki produktu krajowego brutto
mln $
Subsydia państwowe
20000
Czynsze
200000
Wydatki konsumentów
400000
Dochody z własności za granicą
20000
Dochody zagranicznych właścicieli czynników produkcji uzyskiwane w kraju
2000
Wydatki konsumpcyjne państwa
140000
Podatki od towarów i usług
95000
Zyski
190000
Amortyzacja
65000
Inwestycje w kapitale trwałym i zmiana zapasów
220000
Eksport
110000
Płace
200000
Wynagrodzenia pozostałych czynników produkcji
8000
Import
150000
Zadanie 2
Funkcja konsumpcji ma postać: C= 80 + 0,8Y. Przy jakim poziomie dochodu narodowego
oszczędności będą równe 0.
Zadnie 3
Funkcja konsumpcji w gospodarce zamkniętej z udziałem państwa ma postać: C=Ca+MPC*(1-t)*Y
Dane są następujące: Ca=200, I=200, G=120, MPC=0,6,t=0,2.
a. Jaki jest poziom produkcji w stanie równowagi?
b. O ile zmieni się produkcja zapewniająca równowagę, jeśli wydatki rządowe zmieniają się o G=-52?
Zadanie 4.
W gospodarce otwartej z budżetem państwa: krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC) = 0,8; Stopa
podatkowa netto (t) = 0,2; krańcowa skłonność do importu (MPI) = 0,1.
a) Jak się zmieni wielkość produkcji gdy inwestycje wzrosną o 200 000 zł?
Download