Makroekonomia 1 - zadania na ćwiczenia 10

advertisement
Makroekonomia I - zadania na ćwiczenia
Część I – Pieniądz i system bankowy
Zadanie 1.
Dany jest bilans banku:
AKTYWA BANKU
rezerwy ogółem
obowiązkowe
nadobowiązkowe
kredyty
SUMA
PASYWA BANKU
20 000
?
?
0
15 000
20 000
wkłady na żądanie
20 000
SUMA
Ile wynosi stopa rezerw obowiązkowych?
Jeżeli do banku wpłyną nowe wkłady o wysokości 10000, to ile wyniosą rezerwy obowiązkowe?
Ile wynosi prosty mnożnik kreacji pieniądza?
Zadanie 2.
Bank jest zobowiązany do trzymania rezerw na poziomie 10%, jednak utrzymuje znaczne rezerwy
nadobowiązkowe. Jeżeli klient banku wyjmie ze swego rachunku na żądanie 1000 PLN, to co się stanie z
rezerwami nadobowiązkowymi? Co by się stało, gdyby re=0%?
Zadanie 3.
Stopa rezerw obowiązkowych wynosi 6%, zaś cu=18%. Baza monetarna wynosi 600 mld PLN. Ile wyniesie podaż
pieniądza?
Zadanie 4.
W gospodarce stopa rezerw obowiązkowych wynosi 9%, cu=36%. Jeżeli bank utrzymuje stopę rezerw
nadobowiązkowych 1%, a baza monetarna wynosi 750 mld PLN, to ile wynosi podaż pieniądza?
Zadanie 5.
W gospodarce wkłady na żądanie wynoszą 30 mld, wkłady terminowe wynoszą 60 mld, suma rezerw
gotówkowych banków wynosi 2 mld, gotówka w obiegu wynosi 12 mld, bony skarbowe wynoszą 2 mld. Podaj
wielkości agregatów pieniężnych.
Część II – Model ISLM
Zadanie 6.
Mamy następującą funkcję konsumpcji: C=400+0,8YD, gdzie YD=Y-0,25Y+TR. Ponadto wiemy, że TR=50, G=260,
I=200, a poziom produkcji potencjalnej wynosi Y*=3000. Oblicz:
a) ile wynosi luka PKB;
b) wielkość mnożnika;
c) o ile musiałyby wzrosnąć wydatki inwestycyjne, aby produkt był równy produkcji potencjalnej i jak
wpłynęłoby to na saldo budżetu państwa;
d) ile wynosi stopa procentowa i dochód równowagi, jeżeli inwestycje będą dane funkcją I=200-4r, a
M=700, P=2, L=100+0,25Y-10r?
Zadanie 7.
Gospodarkę opisują następujące zależności. Funkcja konsumpcji ma postać: C=100+0,9Y D, funkcja inwestycji:
I=200-500r, popyt na pieniądz: L=0,8Y-2000r. Ponadto wiemy, że G=200, t=0,2 oraz M=800.
Wyznacz/policz:
a) równanie krzywej IS i LM;
b) wielkości dochodu i stóp procentowych, dla których rynek dóbr i usług oraz rynek pieniądza znajdują
się w równowadze;
1
c)
d)
e)
f)
g)
wielkość konsumpcji i inwestycji w punkcie równowagi;
saldo budżetu;
wielkość mnożnika polityki fiskalnej i polityki monetarnej;
ile wyniesie dochód i stopa procentowa w równowadze, jeśli rząd zwiększy wydatki o 20%;
ile wyniesie dochód i stopa procentowa w równowadze, jeśli Bank Centralny zwiększy podaż pieniądza
o 50%.
Zadanie 8.
Gospodarkę opisują następujące zależności. Funkcja konsumpcji ma postać: C=0,8Y D, gdzie YD=Y-T, funkcja
inwestycji: I=800-20r, popyt na pieniądz: L=0,4Y-40r. Ponadto wiemy, że G=1000, T=1000 oraz M=1200.
Wyznacz/policz:
a) równanie krzywej IS i LM;
b) wielkości dochodu i stóp procentowych, dla których rynek dóbr i usług oraz rynek pieniądza znajdują
się w równowadze;
c) jaki wpływ na PKB i jego strukturę (konsumpcję, inwestycje, wydatki rządowe) wywarłby wzrost
podatków o 250;
d) zakładając G=T=1000, co musi zrobić bank centralny , by doprowadzić do wzrostu dochodu o 400?
Zadanie 9.
Przyjmijmy, że parametr k = 0,5 zaś α = 2. Jak musi zmienić się podaż pieniądza, aby stopa procentowa
pozostała bez zmian, jeśli rząd zwiększa wydatki o 1 mln?
Zadanie 10.
Załóżmy, że gospodarka znajduje się w stanie równowagi odpowiadającej pełnemu zatrudnieniu, a rząd pragnie
zmienić strukturę zagregowanych wydatków, zmniejszając udział konsumpcji i zwiększając udział inwestycji, ale
bez odejścia od stanu pełnego zatrudnienia. Jaką kombinację polityki fiskalnej i monetarnej należy zastosować,
by ten cel zrealizować? Odpowiedź należy dokładnie uzasadnić wykorzystując model ISLM i jego graficzną
interpretację.
Zadanie 11.
W gospodarce wzrasta krańcowa skłonność do oszczędzania. Jeżeli celem banku centralnego jest zapobieganie
wahaniom dochodu narodowego, to jaką politykę musi on zastosować, aby przywrócić dochód narodowy do
poprzedniego poziomu? Wyjaśnij odpowiedź, korzystając z graficznej prezentacji modelu ISLM oraz omów, jaki
jest łączny wpływ powyższych zmian, to znaczy wzrostu krańcowej skłonności do oszczędzania i interwencji
banku centralnego na strukturę PKB (konsumpcję, inwestycje, wydatki rządowe) oraz stopę procentową.
Zadanie 12.
Narysuj i omów szczegółowo na podstawie modelu ISLM proces dostosowań oraz skutki gospodarcze
poniższych działań:
a) wzrost stopy rezerw obowiązkowych;
b) zmniejszenie wydatków rządowych państwa;
c) zwiększenie stopy podatkowej;
d) zwiększenie wrażliwości inwestycji na wysokość stóp procentowych;
e) subsydiowanie inwestycji;
f) zmniejszenie elastyczności popytu na pieniądz względem dochodu;
g) zwiększenie wysokości transferów.
Zadanie 13.
Czy prawdą jest, że:
a) spadek podaży pieniądza prowadzi do wzrostu deficytu budżetowego;
b) obniżenie opodatkowania dochodu spowoduje spadek popytu na pieniądz;
c) zwiększenie podaży pieniądza prowadzi do wzrostu konsumpcji i inwestycji, a więc także dochodu, co
skutkuje wzrostem stopy procentowej;
d) przewidywany wysoki wzrost gospodarczy w kolejnych latach nie ma wpływu na obecną sytuację
gospodarczą państwa (inwestycje, dochód i stopę procentową w równowadze)?
2
Download